Zprávy památkové péče


O časopisu Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče jsou víceoborový odborný recenzovaný časopis. Na svých stránkách uveřejňují původní, dosud nepublikované studie i kratší odborné texty z oblasti památkové péče, a to z pohledu různých disciplín souvisejících s ochranou movitých, nemovitých i nehmotných památek. Časopis klade důraz na metodologický a teoretický přesah představovaného tématu, a to i u regionálně nebo materiálově zaměřených studií. Cílem je publikování nových poznatků o kulturních památkách a teoretických východiscích i praktických postupech jejich ochrany.

Zprávy památkové péče se orientují na domácí i mezinárodní vědeckou obec s důrazem na prostor střední Evropy.

Vydavatelem časopisu je Národní památkový ústav, generální ředitelství (NPÚ, GŘ).

Časopis vychází čtyřikrát ročně.

Časopis je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platném pro rok 2015. Od roku 2021 je indexován v databázi EBSCO.

ISSN 1210-5538


Oblast působnosti:

 • dějiny památkové péče včetně jejích významných osobností a historicky důležitých památkových akcí;
 • teorie a metodologie památkové péče včetně diskuse o aktuálních metodologických otázkách ochrany památek;
 • reflexe metodicky významných památkových obnov, restaurátorských zásahů a technologických postupů v rámci péče o ochranu hmotného kulturního dědictví;
 • postup a výsledky významných stavebněhistorických, archeologických, technologických, uměnovědných, historických, restaurátorských, archivních a přírodovědných průzkumů v oblasti movitých a nemovitých historických památek, přičemž výsledky těchto průzkumů musí mít jednoznačný přesah do oblasti péče o kulturní dědictví;
 • problematika správy a prezentace kulturního dědictví – organizace a uspořádání sbírkových fondů a expozic, edukace a vzdělávání v oblasti kulturních památek;
 • dějiny a zhodnocení významných českých, evropských i světových movitých a nemovitých památek s důrazem na jejich obnovu, restaurování a reflexi v rámci památkové péče;
 • reflexe o aktuálních trendech v péči o kulturní dědictví v zahraničí, s důrazem na západní a střední Evropu;
 • památkový urbanismus včetně urbanistických hodnot, ochrany památkových celků a teorie jejich ochrany;
 • problematika kulturní krajiny a její náležité ochrany.

Struktura časopisu:

Časopis publikuje dva základní typy textů:

 • recenzované texty
 • nerecenzované (kulérové) texty

Recenzované texty – jsou publikovány v hlavní části časopisu, v rubrikách: In medias res, Studie a materiálie. Jedná se o texty, které mají charakter vědecké studie. Jsou tedy aktuální, původní, autorské, dosud nepublikované a mají všechny náležitosti standardně požadované od vědeckého textu. Texty prochází oboustranně anonymním recenzním řízením a hodnocením redakční radou časopisu. Na základě posouzení textu recenzenty a členy redakční rady časopisu je posléze rozhodnuto o přijetí, odmítnutí nebo přepracování příspěvku.

Nerecenzované (kulérové) texty – jsou publikovány v rubrikách: Různé, Semináře, konference, akce, Recenze, bibliografie. Texty nejsou recenzovány, o jejich přijetí k publikování rozhoduje redakce časopisu. Jedná se o kratší příspěvky širšího spektra žánrů, kam patří:

 • rozhovory nad aktuálními tématy památkové péče, interview s výraznými osobnostmi oboru;
 • personálie: osobní zprávy, jubilea, nekrology, medailony;
 • recenze, upozornění na novou literaturu či výstavu;
 • informace o souvisejících akcích (konference, semináře, události, workshopy);
 • materiálie a kratší odborné zprávy o méně významných památkách, dílčích objevech, menších obnovách apod.