Databáze rastaurátorských prací

Databáze restaurátorských prací


Státní ústav památkové péče (SÚPP) a později jeho nástupce Ústřední odborné pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) vydávaly každoročně od roku 1994 do roku 2010 jako přílohu časopisu Zprávy památkové péče (ZPP) „Přehledy restaurátorských prací realizovaných v České republice“. První resumoval akce realizované pod dohledem státní památkové péče v průběhu roku 1992, poslední během roku 2007. Z důvodů možná potřebných – ale je otázka, zdali v tomto případě účelných – finančních úspor bylo bohužel od roku 2011 vydávání tištěných přehledů ukončeno. S odstupem je třeba konstatovat, že přehledy nabyly hodnotu potřebného pramene, který uchovává v naší paměti akce, které byly povětšinou podniknuty v dobré víře záchrany památek.

Vydávané přehledy za léta 1992 až 2007 nebyly bez svých předchůdců. Vždyť již v roce 1859 byly vydány stenografické záznamy z jednání tehdejší oficiální rakousko-uherské památkářské instituce (tj. Centrální komise pro výzkum a zachování stavebních památek), na které v následujících desetiletích navazovaly výroční zprávy o činnosti komise, pravidelně každoročně vydávané tiskem. Právě jejich součástí byly též přehledy realizovaných oprav památek. Na to o mnoho let později navázalo množství drobných informativních příspěvků, které informují o restaurování jednotlivých památek v časopise Zprávy památkové péče, vycházejících od roku 1937. Přerušení této de facto už tradice přineslo válečné dění, kdy od roku 1942 přestal časopis vycházet a s ním i ony přehledy restaurátorských akcí. V 60. a 70. letech 20. století byly v nepřímé návaznosti na předchozí tradici zpracovávány přehledy restaurátorských akcí jen díky úsilí několika jednotlivců v několika tehdejších krajích. V 80. letech z tohoto úsilí zbyly jen nepatrné zbytky. Souběžně s tím však v 70. a 80. letech 20. století zpracovával státní podnik Dílo Českého fondu výtvarných umělců (ČFVÚ) přehledy zakázek, které jeho prostřednictvím realizovali jednotlivý restaurátoři. V základní informační rovině tak v mnohém suplovaly starší přehledy. Na tuto sumu tradicí a na strukturu seznamů vydávaných Dílem ČFVU navázala v roce 1991 snaha SÚPP, kdy vyšly po dva roky za sebou dva neoficiální ročníky přehledů realizovaných restaurátorských prací za roky 1990 a 1991. Na tamto základu vznikly již zmiňované oficiální přehledy za léta 1992 a 2007.

Z potřeby, aby byly dostupné informace o restaurátorských zásazích na (pokud možno) všech kulturních památkách České republiky trvale dobře dostupné, byla v rámci NPÚ vytvořena jednoduchá webová databáze. Ta sice zachovává základní strukturu starších tištěných příloh ZPP, jejichž zůstane webovou součástí (tzn. zachování ISBN apod.), ale umožňuje i průběžná errata a postupné časové rozšiřování informačního záběru. Posláním nově vzniklé databáze je především poskytovat informace o restaurátorských akcích konaných na jednotlivých památkách a s nimi poskytnout transparentní vhled do materiální změny jednotlivých děl.

Doufáme, že předkládaná Databáze restaurátorských prací bude nejen důstojnou, ale především smysluplnou a dobově adekvátní pokračovatelkou všech předchozích snah. Databáze, jejíž naplňování daty je během na dlouhou trať, by měla být především službou veřejnosti, a to jak odborné, tak laické.