Zprávy památkové péče

Publikační etika časopisu Zprávy památkové péče

Publikační etika časopisu se řídí standardy Výboru pro etiku publikování (COPE). Cílem je předejít protiprávním a neetickým postupům ve všech fázích publikačního procesu v časopisu Zprávy památkové péče

.

Recenzní řízení:

Běžná doba trvání recenzního řízení je 8 týdnů. Tato doba se počítá od data, kdy byla do redakce doručena posuzovaná verze článku podle instrukcí uvedených v sekci Pokyny pro autory.
Každý text nabídnutý k publikaci v časopisu prochází úvodním posouzením redaktora a dále hodnocením minimálně dvou nezávislých recenzentů, kteří nejsou s autorem ve střetu zájmu. Pokud předložený text nesplňuje požadovaná formální kritéria, může být redaktorem odmítnut ještě před recenzním řízením s žádostí o dopracování dle pokynů pro autory.
Autoři a recenzenti zůstávají po celou dobu recenzního řízení v oboustranné anonymitě.
Oslovení posuzovatelé vyplňují do recenzního formuláře, zda text doporučují k přijetí, přepracování nebo zamítnutí. Své rozhodnutí odůvodní v posudku, do nějž mají také zahrnout doporučení k úpravám textu.
Na základě recenzních posudků a doporučení redakční rady redakce autorovi sdělí, zda byl text k publikování přijat beze změn, pod podmínkou provedení dílčích úprav, pod podmínkou zásadního přepracování, nebo zda byl text k publikování v časopisu zamítnut.
U přepracované verze článku redakce rozhodne, zda je přepracování dostatečné. Pokud tato podmínka není splněna, článek může vrátit k dopracování. V případě, že bylo recenzenty doporučeno zásadní přepracování článku, prochází článek dalším kolem recenzního řízení, na němž se mohou podílet původní i noví posuzovatelé.
V případě, že autor má výhrady k připomínkám recenzentů, může se obrátit na redakci a jí adresovat své stanovisko. Toto stanovisko bude dále projednáno redakční radou časopisu a budou s ním seznámeni i recenzenti. S konečnou platností rozhoduje o přijetí či zamítnutí příspěvku šéfredaktor.


Povinnosti autorů:

Autoři garantují, že text nenabídli souběžně jinému periodiku nebo že stejný text nebyl publikován již jinde. Dále garantují, že jejich příspěvek není plagiátem ani redundancí (nadbytečné opakování pasáží z vlastních prací).
Autoři jsou držiteli autorských práv k textu.
Autoři nemohou vůči redakci vystupovat anonymně. Spolu s rukopisem svého textu dávají k dispozici i své kontaktní údaje pro další komunikaci s redakcí. V kolektivu autorů mohou být jen členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu, a tedy splňují následující kritéria autorství:

  • významný podíl na koncepci článku, získání dat, analýza a interpretace dat;
  • podíl na vypracování článku nebo jeho kritická revize (intelektuální vklad);
  • autor se podílí na obou předchozích bodech.
Bez nároků na uznání autorství je: podíl na získávání finančních prostředků, shromažďování údajů, obecný dohled nad výzkumnou skupinou, uplatňování tzv. připsaného nebo čestného autorství (gift/honorary authorship). Autoři jsou povinni řídit se pokyny pro autory, jež jsou stanoveny redakcí na stránkách časopisu, a dále dodržovat všechny zde uvedené formální požadavky, včetně pravidel pro citace zdrojů.
Povinností autorů je reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené úpravy. V případě, že autor nepovažuje doporučení recenzentů za věcně oprávněná, má právo své stanovisko adresovat šéfredaktorovi, jehož povinností je s tímto stanoviskem seznámit recenzenty a redakční radu.
Autoři jsou povinni uvádět zdroje pro každou obrazovou přílohu, kterou hodlají publikovat jako součást příspěvku. V případě, že nemají sjednaná práva k publikování těchto příloh, jsou povinni na toto předem upozornit redakci. Autoři textu jsou povinni uvádět grantovou či jinou podporu, díky níž článek vznikl.


Povinnosti recenzentů:

Recenzenti mají povinnost upozornit redakci při podezření z plagiátorství nebo jiného neetického publikačního postupu v případě recenzovaného článku.
Recenzenti dodržují pokyny redakce a zvláště dbají na dodržení termínů stanovených redakcí. V případě, že recenzent ví, že nebude schopen recenzi odevzdat v daném termínu, neprodleně to oznámí redakci.
Recenzenti musí zachovávat objektivitu a posuzovat texty bez zaujatosti. Veškeré své názory a připomínky musí podložit jasně vysvětlujícími argumenty. Recenzenti by se měli vyhnout střetu zájmů, případně na něj včas redakci časopisu upozornit a odstoupit od vypracování posudku. Za střet zájmů se považuje:

  • úzce pracovní, institucionální nebo osobní vazba recenzenta k autorovi nebo některému z členů autorského týmu (oba jsou pracovně vázáni na stejnou instituci);
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých několika letech;
  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku.
Posuzované příspěvky jsou důvěrné, a tak s nimi musí být zacházeno. Recenzent nesmí poskytnutý text dále šířit, poskytovat dalším osobám nebo zneužít informace či poznatky v něm uvedené pro osobní nebo jiné účely.
V posudku, případně v rukopisu textu by měly být zřetelně uvedeny věcné i obecné připomínky recenzenta. Závěrem posudku by mělo být jasné konstatování, za jakých podmínek a zda recenzent doporučuje text k publikování.


Povinnosti redakce:

Redakce odpovídá za celkový obsah časopisu, jeho odborné zaměření a za kvalitu publikovaných příspěvků.
Redakce předchází případnému střetu zájmů autorů a recenzentů. Je povinna zajistit pro všechny strany oboustrannou anonymitu.
Redakce dbá na to, aby byli oslovováni k posouzení rukopisu odborníci na problematiku, jíž se rukopis zabývá.
Redakce respektuje autorský a literární styl autora článku, pokud se neodchyluje od standardů odborného textu.
Redakce zachovává objektivitu a nepředpojatost, s příspěvky autorů zachází jako s důvěrným materiálem, kromě recenzentů a redakční rady je neposkytuje žádné další straně.
Redakce nezařadí do časopisu rukopis, u kterého je podezření, že není původní, je výsledkem plagiátorství nebo jiným výrazným způsobem porušuje publikační etiku časopisu.
Redakce připravuje podklady pro redakční radu časopisu a komunikuje radě případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.
S konečnou platností rozhoduje o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.