Zprávy památkové péče

Pokyny pro zpracování recenzního posudku

Odborné příspěvky v hlavní i černobílé části by měli posoudit minimálně 2 recenzenti. Recenzenti příspěvků do Zpráv památkové péče jsou zpravidla členové redakční rady a jimi doporučení specialisté. V posudku, případně v rukopisu textu by měly být zřetelně uvedeny věcné i obecné připomínky recenzenta. Závěrem posudku by mělo být jasné konstatování, za jakých podmínek a zda recenzent doporučuje text k publikování.

Autoři jsou po projednání redakční radou vyzváni redakcí k zapracování či jinému zohlednění připomínek. Upravená verze rukopisu bude podrobena dalšímu kolu recenzování. Recenzování končí vyjádřením recenzentů, že text je publikovatelný bez výhrad.

Posudek recenzenta zpracovávejte prosím do přiloženého formuláře a zašlete elektronicky nebo písemně na adresu redakce.


Formulář recenze je ke stažení zde.