Zprávy památkové péče

Pokyny pro zpracování recenzního posudku

Recenzní řízení zajišťuje kvalitní a objektivní zhodnocení předložených příspěvků, je klíčovým nástrojem pro rozhodování o přijetí či odmítnutí příspěvku časopisem. Recenzní řízení zároveň poskytuje autorům zpětnou vazbu, jak rukopis zdokonalit, aby byl v časopisu bez výhrad publikovatelný.
Rukopisy zaslané redakci k publikování v recenzované části časopisu by měli posoudit minimálně 2 nezávislí recenzenti, kteří jsou zároveň odborníky na téma zpracované v předkládaném rukopisu. Recenzenty oslovuje vždy redakce časopisu. Redakční rada časopisu dává doporučení na recenzenty na základě obsahového zaměření článku.
Recenzenti a autoři posuzovaných rukopisů zůstávají vůči sobě ve vzájemné anonymitě. Recenzní posudky jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.
Recenzenti mohou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů (viz Publikační etika – povinnosti recenzentů).
Recenzent nesmí poskytnutý text dále šířit, poskytovat dalším osobám nebo zneužít informace či poznatky v něm uvedené pro osobní nebo jiné účely.
Recenzent by se měl řídit pokyny redakce a dodržet lhůtu pro dodání posudku. Standardní doba pro vypracování recenzního posudku je 2–3 týdny.
V posudku, případně v rukopisu textu by měly být zřetelně uvedeny věcné i obecné připomínky recenzenta. Závěrem posudku by mělo být jasné konstatování, za jakých podmínek a zda recenzent doporučuje text k publikování.
Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu. Posudek recenzenta zpracovávejte prosím do přiloženého formuláře a zašlete elektronicky nebo písemně na adresu redakce.


Formulář recenze je ke stažení zde.