Zprávy památkové péče

Pokyny pro autory příspěvků do Zpráv památkové péče

Cílem časopisu je publikovat příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s památkovou péčí. Důraz je přitom kladen na metodologický a teoretický přesah představovaného tématu, a to i u regionálně nebo materiálově zaměřených studií.

Jelikož jsou Zprávy památkové péče časopisem, kde se potkává řada odlišných oborů, měly by být texty přehledně strukturovány a psány věcně, v celých větách a odstavcích a srozumitelně.

Časopis je rozdělen na dvě části, hlavní (recenzovanou) a kulérovou.


Recenzované rukopisy

Rukopisy zaslané redakci k publikování v recenzované části časopisu musí splňovat všechny náležitosti standardně požadované od vědeckého textu. Musí být původní, autorské, dosud nepublikované. Musí také obsahovat úplné odkazy na zdroje dle citačního úzu časopisu. Dále je nutno redakci dodat podklad pro cizojazyčné resumé (které komplexně shrnuje závěry textu), anotaci (která krátce uvozuje text), obrazovou přílohu v tiskové (!) kvalitě s popiskami. V případě informování o úspěšně ukončených rekonstrukcích nebo restaurátorských zásazích jsou přijímány pouze texty, které mají metodický přesah nebo mohou tvořit podklad pro další podobné akce. Teoretický nebo metodologický přesah ve vztahu k oboru, ze kterého stať vychází, případně ve vztahu k otázkám památkové péče je vyžadován také u všech ostatních studií. Do hlavní části mohou být zařazeny i méně formální, subjektivně zaměřené odborné eseje, a to výjimečně i v případě, že nesplňují všechny vnější formální požadavky na odborný text (podrobný poznámkový aparát, objektivita výkladu…). Tyto texty jsou nad rámec recenzního řízení podrobeny internímu hodnocení v rámci redakční rady, přičemž je kladen velký důraz na míru jejich metodologického a odborného přínosu. Optimální rozsah článků je 15–30 normostran (1 strana = 1800 znaků včetně mezer), pokud jde o počet kusů obrazové přílohy a plánové dokumentace, počítáme zhruba 1 obrázek na 1 normostranu textu. Větší rozsah textu i obrazové přílohy je ve výjimečných případech možný, je ale nutné jej předem konzultovat s redakcí časopisu. Minimální rozsah pro recenzované studie je 10 normostran, kratší texty jsou automaticky zařazovány do kulérové části.

Nerecenzované (kulérové) rukopisy

V kulérové části jsou publikovány kratší články typu:
Jedná se o kratší příspěvky širšího spektra žánrů, kam patří:

 • rozhovory nad aktuálními tématy památkové péče, interview s výraznými osobnostmi oboru;
 • personálie: osobní zprávy, jubilea, nekrology, medailony;
 • recenze, upozornění na novou literaturu či výstavu;
 • informace o souvisejících akcích (konference, semináře, události, workshopy);
 • materiálie a kratší odborné zprávy o méně významných památkách, dílčích objevech, menších obnovách apod.

Rozsah nerecenzovaných příspěvků je přibližně 5–7 normostran, u recenzí apod. asi 2–5 normostran, editorial 1–2 normostrany. Počet ilustrací je zhruba 1 obrázek na 2 normostrany. Ve výjimečných případech a po poradě s redakcí je možné publikovat příspěvky rozsáhlejšího typu.
Pokud je text přijat k publikování, prochází jazykovými, grafickými a editorskými úpravami. Před publikováním je již zalomený text poskytnut autorovi(ům) k autorské korektuře spolu s licenční autorskou smlouvou.
Autoři společně s publikováním veškerých součástí článku v časopisu Zprávy památkové péče dávají rovněž souhlas k jejich publikování na webových stránkách časopisu.


Formální požadavky

Rukopisy nabízené k recenznímu řízení musí obsahovat:

 • Stať s poznámkovým aparátem dle citačního úzu.
 • Seznam ilustrací, kde nechybí uvedení autora, případně instituce, která snímek poskytla, a rok pořízení.
 • Podklad pro cizojazyčné resumé v rozsahu cca 1/10 textu, který shrnuje všechny hlavní teze stati.
 • Ilustrační materiál v tiskové kvalitě – pozor, obrázky v nedostatečné kvalitě mohou být důvodem k odmítnutí rukopisu. Ilustrace je třeba odevzdat jako samostatně obrazové soubory, tj. nevkládat do Wordu nebo PDF.
 • Osobní údaje o autorech, včetně údajů do smlouvy (datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo účtu).
 • Abstrakt článku (100–200 slov).
 • Klíčová slova (přibližně 5).

Rukopisy nabízené do některé z nerecenzovaných (kulérových) rubrik musí obsahovat:

 • Stať (poznámkový aparát není povinnou součástí).
 • Seznam ilustrací, ilustrační materiál a osobní údaje o autorech ve stejném formátu a rozsahu, jaký platí pro autory recenzovaných rukopisů.

Pokyny k jednotlivým součástem rukopisu:

Stať
Samozřejmostí je dodržování platných pravidel spisovné češtiny/angličtiny. Věnujte pozornost konzistenci textu (jednotné uvádění jmen a názvů), zkratky pokud možno nepoužívejte, v případě nutnosti je při prvním použití vypište, u cizích místních jmen používejte zavedené české přepisy a při prvním použití uveďte v závorce název v původním jazyce. Dále je vhodné členit stať podnadpisy, stávající podoba časopisu nicméně umožňuje členění pouze jednoúrovňové. Tučné zvýraznění textu nepoužívejte, kurzívu jen ve výjimečných případech. Pro zaslané texty používejte standardní formáty MS Office (obvykle doc, docx, rtf). Text nad rámec základního členění (dělení na odstavce, odlišení nadpisů, poznámkový aparát) neformátujte. Neposílejte příspěvky ve formátu PDF. Podrobnější informace k jednotlivým částem recenzovaného rukopisu a jeho doporučené struktuře naleznete zde.

Ilustrační materiál
Pro kvalitu časopisu je úroveň obrazové přílohy zcela zásadní. Je proto důležité věnovat pozornost jak její obrazové kvalitě, tak náležitému uvedení zdroje všech podkladů:

 • U každého obrázku musí být jednoznačně určen jeho zdroj – autor, případně instituce, která snímek poskytla. Obrázky stažené volně z internetu nelze k publikování přijmout!
 • Za zajištění práv k užití vypůjčených snímků (reprodukce obrazů, archiválií apod.) zodpovídá autor. Redakce může s vyřízením souvisejících náležitostí pomoci, ale pouze na základě domluvy předem.
 • Věnujte pozornost technickým parametrům zaslaných obrázků – ne vše, co na monitoru vypadá jako kvalitní snímek, je vhodné pro tisk. Počítejte s tím, že nekvalitní snímky redakce může z příspěvku vyřadit.
 • Pro předání rastrových ilustrací v datové podobě je třeba použít formát tiff, jpg s minimální kompresí (maximální kvalita). Skenování s rozlišením alespoň 300 dpi, u pérovek 600 dpi. Orientačně lze říct, že by každý obrázek měl mít velikost nejméně 1 MB. Obrázky posílejte bez úprav. V žádném případě se nesnažte jejich velikost a rozlišení uměle navyšovat!
 • Vektorové podklady (např. plány, mapy, tabulky) předávejte ve formátu pdf, ai, eps, dwg. Při předání originálů musí být předlohy čisté a rovné, bez rámů a paspart, nepoškozené. Texty na rubové straně nesmějí prosvítat do obrázku nebo být do něj protlačené. Fotografie dodávejte kontrastní, ostré. Pokud by mohla vzniknout pochybnost o správné pozici obrazu, označte na rubové straně jeho dolní okraj. Výkresy vždy (!) doplňte grafickým měřítkem a půdorysy označením světových stran.
 • Jestliže v půdorysu či v řezu stavebního objektu rozlišujete stáří jednotlivých konstrukcí šrafováním, používejte způsob zavedený v průzkumech SÚRPMO (černě – zdivo románské, šikmo hustě křížkovaně – gotické, kolmo křížkovaně – renesanční, šikmou šrafurou – barokní, tečkovaně – 1. pol. 19. stol., bíle – po roce 1850). Je možné šrafury vyznačit na druhé, pracovní kopii plánku např. tužkou, což umožní přípravu současně dodaného „slepého“ plánku pro tisk s rozlišením pomocí rastrů vytvořených počítačem.

Citační norma

Poznámkový aparát a popisky k ilustracím ve Zprávách památkové péče se řídí citačním územ časopisu Umění (vydává ÚDU AV ČR): www.umeni-art.cz/cz/norm.aspx.


Poplatky a honoráře

Za podání, zpracování a publikování rukopisu nejsou účtovány žádné poplatky.
Příspěvky, které jsou oficiálním výstupem projektu či výzkumu financovaného z grantových prostředků, nejsou honorovány. Ostatní příspěvky jsou honorovány částkou 100 Kč za normostranu textu.
Překlad abstraktu, resumé a klíčových slov hradí redakce.
Překlad cizojazyčných příspěvků do českého nebo anglického jazyka hradí redakce. České příspěvky, o nichž bylo rozhodnuto, že budou přeloženy do anglického jazyka, hradí rovněž redakce.
Poplatky za licenční práva k obrazovým přílohám hradí redakce, pokud prošel text autora již recenzním řízením a pokud autor o zajištění licenčních práv redakci včas požádal.