Zprávy památkové péče

Pokyny pro autoty příspěvků do Zpráv památkové péče

Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s památkovou péčí. Důraz je přitom kladen na metodologický a teoretický přesah představovaného tématu, a to i u regionálně nebo materiálově zaměřených studií.

Časopis je rozdělen na dvě části, hlavní (recenzovanou) a kulérovou.

V hlavní (recenzované) části jsou publikovány články především se zaměřením:

 • informace o aktuálních památkových akcích a kauzách
 • informace o obnovách a restaurování
 • studie a materiálie – úvahy a výsledky bádání z památkové péče a souvisejících historických, uměnovědných a technických oborů
 • příspěvky, včetně odborných esejů, k teorii památkové péče a k teorii a metodologii souvisejících oborů

V hlavní části časopisu jsou publikovány texty, které mají charakter vědecké studie. Jsou tedy aktuální, původní, autorské, dosud nepublikované a mají všechny náležitosti standardně požadované od vědeckého textu. Obsahují také úplné odkazy na zdroje (dle citačního úzu časopisu), podklad pro cizojazyčné resumé (které komplexně shrnuje závěry textu), anotaci (která krátce uvozuje text), obrazovou přílohu v tiskové (!) kvalitě s popiskami. V případě informování o úspěšně ukončených rekonstrukcích nebo restaurátorských zásazích jsou přijímány pouze texty, které mají metodický přesah nebo mohou tvořit podklad pro další podobné akce. Teoretický nebo metodologický přesah ve vztahu k oboru, ze kterého stať vychází, případně ve vztahu k otázkám památkové péče, je vyžadován také u všech ostatních studií.

Jelikož jsou Zprávy památkové péče časopisem, kde se potkává řada odlišných oborů, měly by být texty přehledně strukturovány a psány věcně, v celých větách a odstavcích a srozumitelně.

Každý rukopis zaslaný do redakce k publikování v hlavní části časopisu je recenzován minimálně 2 recenzenty doporučenými redakční radou ZPP. Příspěvek je zařazen k publikování teprve tehdy, až je recenzenty doporučen bez výhrad. Autoři jsou povinni zapracovat či jinak zohlednit připomínky recenzentů do textu a počítat s tím, že upravená verze rukopisu může být podrobena dalšímu kolu recenzního řízení.

Do hlavní části mohou být zařazeny i méně formální, subjektivně zaměřené odborné eseje, a to výjimečně i v případě, že nesplňují všechny vnější formální požadavky na odborný text (podrobný poznámkový aparát, objektivita výkladu…). Tyto texty jsou nad rámec recenzního řízení podrobeny internímu hodnocení v rámci redakční rady, přičemž je kladen velký důraz na míru jejich metodologického a odborného přínosu.

Optimální rozsah článků je 20 normostran (1 strana = 1800 znaků včetně mezer), pokud jde o počet kusů obrazové přílohy a plánové dokumentace, počítáme zhruba 1 obrázek na 1 normostranu textu. Větší rozsah textu i obrazové přílohy je ve výjimečných případech možný, je ale nutné jej předem konzultovat s redakcí časopisu. Minimální rozsah pro recenzované studie je 10 normostran, kratší texty jsou automaticky zařazovány do kulérové části.


V části kulérové jsou pak publikovány kratší články typu:

 • personálie: osobní zprávy, jubilea, nekrology...
 • recenze, upozornění na novou literaturu či výstavu
 • informace o souvisejících akcích (konference, semináře, události, workshopy…)
 • materiálie a kratší odborné zprávy o méně významných památkách, dílčích objevech, menších obnovách apod

Rozsah kratších příspěvků je přibližně 5 stran, u recenzí apod. asi 2–5 stran, editorial 1–2 strany. Počet ilustrací je zhruba 1 obrázek na 2 normostrany. Ve výjimečných případech a po poradě s redakcí je možné publikovat příspěvky rozsáhlejšího typu.

Pokud je text přijat k publikování, prochází jazykovými, grafickými a editorskými úpravami. Před publikováním je již zalomený text poskytnut autorovi(ům) k autorské korektuře spolu s licenční autorskou smlouvou.

Autoři společně s publikováním veškerých součástí článku v časopisu Zprávy památkové péče dávají rovněž souhlas k jejich publikování na webové prezentaci časopisu. Každý článek má na webu uveden kompletní bibliografický údaj, resumé, fulltext článku ke stažení v PDF a případně další přílohy dle přání autorů.


Co je součástí odevzdaného rukopisu:

 • Stať s poznámkovým aparátem dle citačního úzu
 • Seznam ilustrací, kde nechybí uvedení autora, případně instituce, která snímek poskytla, a rok pořízení
 • Podklad pro cizojazyčné resumé v rozsahu cca 1/10 textu, který shrnuje všechny hlavní teze stati
 • Ilustrační materiál v tiskové kvalitě – pozor, obrázky v nedostatečné kvalitě mohou být důvodem k odmítnutí rukopisu. Ilustrace je třeba odevzdat jako samostatně obrazové soubory, tj. nevkládat do Wordu nebo PDF.
 • Osobní údaje o autorech, včetně údajů do smlouvy (datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo účtu)
 • Stručná anotace článku (max. 60 slov)
 • Klíčová slova (přibližně 5)

Pokyny k jednotlivým částem rukopisu

Stať

Samozřejmostí je dodržování platných pravidel spisovné češtiny. Věnujte pozornost konzistenci textu (jednotné uvádění jmen a názvů), zkratky pokud možno nepoužívejte, v případě nutnosti je při prvním použití vypište, u cizích místních jmen používejte zavedené české přepisy a při prvním použití uveďte v závorce název v původním jazyce.

Dále je vhodné členit stať podnadpisy, stávající podoba časopisu nicméně umožňuje členění pouze jednoúrovňové. Tučné zvýraznění textu nepoužívejte, kurzívu jen ve výjimečných případech.

Pro zaslané texty používejte standardní formáty MS Office (obvykle doc, docx, rtf). Text nad rámec základního členění (dělení na odstavce, odlišení nadpisů, poznámkový aparát) neformátujte. Neposílejte příspěvky ve formátu PDF.


Ilustrační materiál

Pro kvalitu časopisu je úroveň obrazové přílohy zcela zásadní. Je proto důležité věnovat pozornost jak její obrazové kvalitě, tak náležitému uvedení zdroje všech podkladů:

 1. U každého obrázku musí být jednoznačně určen jeho zdroj – autor, případně instituce, která snímek poskytla. Obrázky stažené volně z internetu nelze k publikování přijmout!
 2. Za zajištění práv k užití vypůjčených snímků (reprodukce obrazů, archiválií apod.) zodpovídá autor. Redakce může s vyřízením souvisejících náležitostí pomoci, ale pouze na základě domluvy předem.
 3. Věnujte pozornost technickým parametrům zaslaných obrázků – ne vše, co na monitoru vypadá jako kvalitní snímek, je vhodné pro tisk. Počítejte s tím, že nekvalitní snímky redakce může z příspěvku vyřadit.
 4. Pro předání rastrových ilustrací v datové podobě je třeba použít formát .tiff, .jpg s minimální kompresí (maximální kvalita). Skenování s rozlišením alespoň 300 dpi, u pérovek 600 dpi. Orientačně lze říct, že by každý obrázek měl mít velikost nejméně 1 MB. Obrázky posílejte bez úprav. V žádném případě se nesnažte se jejich velikost a rozlišení uměle navyšovat!
 5. Vektorové podklady (např. plány, mapy, tabulky) předávejte ve formátu pdf, ai, eps, dwg. Při předání originálů musí být předlohy čisté a rovné, bez rámů a paspart, nepoškozené. Texty na rubové straně nesmějí prosvítat do obrázku nebo být do něj protlačené. Fotografie dodávejte kontrastní, ostré. Pokud by mohla vzniknout pochybnost o správné pozici obrazu, označte na rubové straně jeho dolní okraj. Výkresy vždy (!) doplňte grafickým měřítkem a půdorysy označením světových stran.
 6. Jestliže v půdorysu či v řezu stavebního objektu rozlišujete stáří jednotlivých konstrukcí šrafováním, používejte způsob zavedený v průzkumech SÚRPMO (černě – zdivo románské, šikmo hustě křížkovaně – gotické, kolmo křížkovaně – renesanční, šikmou šrafurou – barokní, tečkovaně – 1. pol. 19. stol., bíle – po roce 1850). Je možné šrafury vyznačit na druhé, pracovní kopii plánku např. tužkou, což umožní přípravu současně dodaného "slepého" plánku pro tisk s rozlišením pomocí rastrů vytvořených počítačem

Citační úzus Ve snaze zjednodušit práci autorům i redaktorům přecházejí Zprávy památkové péče od roku 2016 na citační úzus časopisu Umění, který se týká poznámkového aparátu i popisek k ilustracím: http://www.umeni-art.cz/admin/fileGet.aspx?v=norm-text-1707-pdf&l=cz.

Publikování v ZPP je honorováno podle platného Honorářového výměru:

 • 100 Kč za normostranu textu (1800 úhozů)
 • obrazová dokumentace (autorský snímek, ilustrace, archivní snímek nebo reprodukce) není honorována
 • Bohužel, podle stávajícího honorářového řádu nelze honorovat grantové výstupy. Pokud jde tedy o články z vědeckovýzkumného projektu NPÚ nebo jiné organizace (NAKI, DKRVO, GAČR, GA UK, další), nejsou tyto příspěvky honorovány.