Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

VORLÍK, Petr
Industriální topografie České republiky


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 3, str: 202–205
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6852

Industriální topografie České republiky je dlouhodobým badatelským projektem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze. Internetové databázové rozhraní umožňuje metodické zpracovávání, uchovávání, propojování a vyhodnocování probíhajících plošných a tematických výzkumů VCPD a širokého okruhu spolupracovníků. Struktura je založena na vrstevnatém provazování shromážděných dat, zobrazování v širším společensko-hospodářském a geografickém kontextu, s důrazem na protnutí roviny historických souvislostí a současného respektive budoucího potenciálu průmyslového dědictví.
Jádro topografického vyhodnocování průmyslového dědictví České republiky představují specializované mapy, jejichž struktura nabízí vzájemné kvantitativní i kvalitativní porovnávání staveb v území. Syntetická mapa umožňuje zobrazit všechny objekty = body v kraji; ze souboru vyčlenit průmyslové odvětví (např. pivovary, cukrovary, mosty apod.) a záznamy porovnat s ohledem na jejich stav nebo potenciál (např. vyzdvihnout konverze, kulturní památky, atraktivní turistické cíle atd.).
Druhou klíčovou rovinu Industriální topografie tvoří Databáze objektů, jejíž struktura vychází z důkladně formulované a cizelované metodiky terénních a archivních průzkumů VCPD, opakovaně ověřované a konzultované na úrovni ČR i mezinárodní. Základní a pro účely průzkumu stavebního dědictví přirozená forma záznamu (identifikační údaje, historie a současný stav, zdroje a literatura, fotografie a přílohy, metadata) je doplněna o široké možnosti obecných vazeb (stránky obcí a měst, Národního památkového ústavu, Databáze osobností VCPD atd.) a detailní informace ve formě specifických internetových odkazů.
Databázi objektů doplňuje Databáze osobností (architekti, stavebníci, stavební firmy), která dodává průzkumu nezbytný rozměr hospodářských a společenských dějin; a Databáze referenčních zahraničních i českých příkladů nového využití průmyslového dědictví (vybrané příklady úspěšných konverzí). V roce 2012 byla rovněž zpřístupněna redukovaná anglická jazyková mutace.


Klíčová slova: průmyslové dědictví, databáze, specializovaná mapa, plošný průzkum a identifikace


Návrat zpět