Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOUKAL Petr
Nové poznatky ke zvukové podobě varhan brněnské a loketské varhanářské školy a k její restaurátorské obnově


Zprávy památkové péče 2019/78, číslo: 3, str: 304–308
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7589

Problematika památkových varhan se vzhledem k rostoucímu počtu restaurátorských akcí stala jedním z častějších témat současné památkářské činnosti. Při obnově varhan také vycházíme z všeobecné památkové teorie (viz Základní pojmy v péči o kulturní dědictví, Pardubnice 2013), jejíž zásady platí i v této oblasti. Týká se to zejména restaurování, které „musí vždy respektovat autenticitu památky a nesmí překročit hranici hypotézy“. Samotné restaurování (zahrnující i intervenční metodu konzervování) má za úkol „odhalovat, chránit a zachovávat památkové hodnoty degradované památky“. Rovněž definice autenticity se vztahuje i na varhany: „Původnost, hodnověrnosti památky. Nelze jej zaměňovat s pojmem originalita.“ Obecná teorie si je vědoma skutečnosti, že v rámci památkové praxe existuje více druhů autenticity, přičemž „v evropském prostředí převažuje autenticita hmotné substance“. To je nejspíš dáno převažujícím typem zdejších „vizuálně vnímaných“ památek. Podstatou varhan jako památky je však jejich zvuková stránka, což uznává evropská varhanní památková péče už několik desetiletí. Proto je třeba vztáhnout pojem památkové autenticity i na zvuk varhan, se zdůrazněním výše citovaného požadavku – při jeho restaurování nepřekročit hranici hypotézy. To je v tomto případě úkol nadmíru obtížný, neboť jeho interpretační stránka je značně zatížena subjektivními výklady. Proto předkládaný text nabízí jednu z nových cest pro aspoň dílčí objektivizaci při posuzování a způsobech obnovy zvukové stránky varhan. Vychází z poznatku o možné důležitosti určitého typu jader s tak zvanými nálitky u kovových píšťal, které, jak potvrdila terénní dokumentace, se na rozdíl od jiných tehdejších varhan pravidelně objevují u dvou našich nejvýznamnějších barokních varhanářských škol - brněnské a loketské. Akustický výzkum potvrdil objektivní formou vliv tohoto typu píšťalových jader na výsledný zvuk. Tyto výsledky by se proto měly stát součástí restaurátorské praxe.

Klíčová slova: zvuková podoba varhan, loketská varhanářská škola, brněnská varhanářská škola, akustický výzkum, jádra varhanních píšťal, nálitky jader


Návrat zpět