Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

JIRÁK, Matouš; JUNEK, Milan
Julius Scheurer a Opočno


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: Příloha, str: 74–81
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7418

Tento příspěvek se zaměřuje na výsledky výzkumu činnosti Julia Ernsta Scheurera na zámku Opočno, zejména na jím vytvořenou unikátní ilustrovanou kartotéku zbrojnice. //
Colloredo-Mansfeldská sbírka zbraní a zbroje uložená na Státním zámku v Opočně patří mezi nejvýznamnější soubory svého druhu v České republice. Na základech zbraní a loveckého náčiní užívaných pro potřeby místních honů začala coby sbírka artefaktů pravděpodobně cíleně vznikat v průběhu 19. století. Její nejdynamičtější rozvoj je spojen s osobou Josefa Colloredo-Mannsfelda (1866–1957), který pro ni při úpravách opočenského zámku po roce 1895 vyčlenil dva sály severního křídla. Určil tak základní obrysy jedné z největších rodových zbrojnic u nás, k jejímuž vzniku významně přispěl vlastní – nejméně třicetiletou – sběratelskou činností. //
Odborným utříděním a katalogizací sbírkových předmětů byl nejpozději v roce 1908 pověřen vídeňský znalec Julius Ernst Scheurer, který pro Opočno do roku 1933 vytvořil dva řádkové a dva ilustrované inventáře. Dochovaná část ilustrovaného soupisu má formu kartotéky, v níž jsou exponáty ve většině jednotlivě evidovány na 1757 lístcích opatřených v případě 758 předmětů ruční perokresbou. //
V úvodní části článek pojednává o historii sbírky od doby barokní, pozornost je přes téma odborného působení Scheurera dále věnována i práci jeho následovníků od 30.–80. let 20. století, kteří na starší soupisy navazovali, případně je revidovali. Prostor je ale věnován i nejstarším soupisům z 18. století, se kterými autor kartotéky prokazatelně pracoval. //
Výzkum přinesl nové poznatky o vývoji sbírky a docenil přínos Josefa Colloredo-Mannsfelda – sběratele. Rozvoj opočenské zbrojnice zřejmě nekončí na uvažovaném a v pramenech uváděném počátku 20. století, ale její budování prakticky přerušila až blížící se druhá světová válka. //
Podrobné zkoumání a srovnávání inventářů se snažilo rozkrýt i způsoby práce při jejich tvorbě. Detailní pozornost byla věnována kresbám, u kterých bylo snahou v konkrétních případech osvětlovat jejich nápadnou podobnost s fotografiemi z aukčních katalogů, stejně jako důvody jejich občasných dokumentačních nepřesností. Způsob autorovy práce naznačuje i uvedená polemika ve věci popisu některých exponátů. //
Scheurerovy popisy a kresby zachycují mimoděk i celou řadu zapomenutých historických instalací, dokazují roztříštění sbírkových souborů reinstalačními zásahy a dokládají původní vzhled (stav) řady exponátů. //
Velmi strohé informace se bohužel dochovaly o nezvěstné listové části ilustrované kartotéky, která by nepochybně významně přispěla ke ztotožnění exponátů z historických soupisů s položkami dnešního sbírkového fondu Opočna. //
Rovněž o osobě autora, respektive jeho odborných aktivitách se dochovalo informací poskrovnu. Jejich prakticky jediným zdrojem jsou výsledky jeho práce – ať už inventáře sbírek zahraničních zámků (Peleš, Sighartstein) či katalogy aukčních firem, s nimiž spolupracoval (Dorotheum, C. J. Wawra aj.). //
Pro potřeby výzkumu byly použity a vyhodnocovány vedle inventářů zbrojnice z let 1727–1953 i dochované doklady o nákupech exponátů, aukční katalogy, historické fotografie expozic, dílčí seznamy předmětů (Verseichniss), zápisy o odvozech předmětů (protektorát), dostupné informace o původně opočenských exponátech v jiných sbírkách a samozřejmě literatura. //


Klíčová slova: Julius Ernst Scheurer – zámek Opočno – zámecká zbrojnice


Návrat zpět