Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HAMRLOVÁ, Anna
Repositoria jezuitské lékárny v Telči: nástin uměleckohistorického kontextu


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: Příloha, str: 11–18
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7410

Historie jezuitské lékárny v Telči sahá do 17. století, první zmínky jsou spjaty s rokem 1657 krátce po založení jezuitské koleje ve městě. Lékárna byla součástí koleje až do zrušení Jezuitského řádu, poté byla odkoupena posledním lékárníkem Ignácem Lyrem a přestěhována do domu čp. 39 na hlavním náměstí v Telči. Z původního vybavení se dochovaly tři lékárenské skříně, jež je možné datovat do druhé poloviny 17. století až počátku 18. století. Dynamický konkávně vydutý tvar skříní je rozčleněn řadou zásuvek s malovanými čely dle dobové módy. Hlavní témata představují grisaillové osamocené krajiny či krajiny doplněné kostely, městy a chudými domky. Přestože styl maleb odpovídá práci středoevropského malíře, stromy sledují vlámský styl, na příkladu jednoho města je možné najít vliv italského městského prostředí s typickými protáhlými věžemi a oblými mostky. Celková kompozice repositorií je doplněna stojícími figurami představujícími pravděpodobně mnicha, sv. Rocha, lovce s puškou a Neptuna zpodobněného jako nahého muže s mušlí. V postavách je prezentován mytologický i náboženský aspekt promítající se v humanistickém učení jezuitů, zároveň je tímto způsobem poukazováno na ochranitelskou funkci figur i neustálého připomínání pomíjivosti lidského života. Situování těchto maleb na bočních šikmých stranách skříní dále vypovídá o jejich původním rozmístění, kdy jedna ze skříněk musela přiléhat těsně k další v pravém úhlu a tvořit tak širší celek, oproti tomu druhá z nich pak jistě stále osamoceně. Tyto fakta, poměrně neobvyklá v kontextu dochovaných barokních lékáren, by mohla napovědět, ve které místnosti konventu byly skříňky kdysi umístěny. Okruh malovaných lékáren se v českém prostředí nalézá především v jižních Čechách, kde je dochováno vybavení v Jindřichově Hradci a Českém Krumlově, obě repositoria jsou na rozdíl od telčských kusů zdobena barevnými výjevy. Další příklady malovaných lékáren je možné hledat ve středoevropském kontextu, např. u lékárny z kláštera Schongau v Bavorsku, S. Emmeram v Regensburgu, u skřínky uložené v Arany Sas Pharmacy Museum v Budapešti či lékárny slovenského hradu Červený Kameň. V dohledaném okruhu telčská lékárna vyniká svým monochromním ztvárněním krajin, na rozdíl od hlubokého symbolického podtextu lékárny z kláštera v Schongau podobný symbolický aspekt krajinných výjevů v Telči nebyl neprokázán.

Klíčová slova: Barokní lékárna – Tovaryšstvo Ježíšovo – 17.–18. století – malované lékárny – ikonografie lékáren

Lokality: Telč


Návrat zpět