Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

DOBALOVÁ, Sylva
Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina?


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 1-2, str: 3–9
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7290

Článek se podrobně zabývá podobou málo známé, zaniklé, ale pozoruhodné zámecké barokní zahrady v Duchcově. Po úvodním stručném shrnutí historie města a zámku se příspěvek zabývá vlastním vznikem a budováním zámecké zahrady francouzského typu, které započalo po roce 1717. V návaznosti na objevy a výzkumy Pavla Vlčka spojuje vznik zahrady s přední osobností architektury první třetiny 18. století F. M. Kaňkou, ovšem zvažuje také účast J. F. Schora, a to pravděpodobně na budování složitého vodního režimu zahrady. Zmiňuje také účast M. B. Brauna na sochařském vybavení zahrady.
Na základě dostupných archiválií a zejména dochovaných plánů dále článek rekonstruuje podobu původní zahrady, přeměněné v 19. století na anglický park a zásadně poničené povrchovou těžbou uhlí ve 20. století. V rámci charakteristiky zahrady je pozornost věnována zejména jejímu zcela netypickému propojení s objektem špitálu, vzniklým rovněž podle projektu F. M. Kaňky. Všímá si rovněž zapojení zahrady do širšího krajinného kontextu, a to zejména diagonální osou směrovanou na vrch Stropník, dominantu blízkého horizontu. Na základě této skutečnosti dochází příspěvek k závěru, že ačkoliv se může zdát, že barokní zahrady byly do sebe uzavřenými mikrosvěty, v praxi byla situace opačná. Barokní zahrady zásadně utvářely nejen charakter města, ale i celkový charakter venkovské krajiny.


Klíčová slova: Duchcov – zámek – barokní krajina – F. M. Kaňka


Návrat zpět