Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KAREL, Tomáš; KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta; MALINA, Ondřej
Shrnutí problematiky průzkumu montánní krajiny Krušnohoří


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: Příloha, str: 87–92
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7284

Příspěvek shrnuje specifika montánní krajiny v rámci nově vyhlášených krajinných památkových zón v Krušných horách, pro které byl proveden detailnější památkový průzkum. Specifika krušnohorské montánní krajiny však vyžadují využití souboru průzkumných metod. Základním determinantem ovlivňujícím čitelnost historického vývoje daného území je dramatické utváření krajinného reliéfu způsobené nejen přírodními horskými podmínkami a vlastní montánní činností, ale také celou řadou postmontánních aktivit včetně aplanací pro hospodářské využití a demoličních akcí ve vysídleném pohraničním prostoru. Metody průzkumu musí být tedy založeny na výrazné multioborové spolupráci tak, aby byl zachycen pokud možno komplexní památkový potenciál všech významných komponent vývoje montánní krajiny, ale také souvisejícího, převážně zaniklého osídlení.

Klíčová slova: Krušné hory – montánní krajina – krajinné památkové zóny – hornická činnost – montánní reliéf terénu – metodiky památkové péče – historické podzemí


Návrat zpět