Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ČÁNI, Jan; MILITKÁ, Lenka
Zaniklé novověké sklárny z pohledu aktivní archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: Příloha, str: 12–19
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7275

Zaniklé novověké sklárny představují hodnotnou a také velmi zajímavou součást archeologického dědictví území České republiky. Tento druh archeologických památek však i přes nezpochybnitelný význam a vysokou četnost stojí na okraji archeologického, ale také památkářského odborného zájmu. Příspěvek se snaží představit, co všechno se po zaniklých novověkých sklářských provozech v krajině zachovalo, a zároveň poukázat na ohrožení, kterému tyto archeologické památky čelí. Při výběru prezentovaných lokalit článek čerpá z dosavadních výsledů nedestruktivního průzkumu vybraných zaniklých sklářských provozů z prostoru střední a západní Šumavy.
Příspěvek dochází k závěru, že v mnoha případech se relikty sklářských areálů zachovaly v poměrně dobrém stavu, čemu často napomáhala typická odlehlost skláren od soudobého osídlení a opětovné zalesňování jejich poloh. V zachovalém stavu je možné nalézt zejména výrobní pece, k čemu přispívá také jejich konstrukční a materiálové řešení. Míra poznání jednotlivých lokalit se nicméně dosti liší. Stupeň archeologizace mnoha předpokládaných prvků přitom už stojí mimo možnosti klasického povrchového průzkumu. Je proto nutné v mnoha případech využívat sofistikovanější a náročnější metody nedestruktivního výzkumu, jako je například analýza dat LLS nebo geofyzikální měření. Dalším palčivým tématem, které ve spojení se zaniklými sklářskými areály vyvstává, je problematika ohrožení zachovalých reliktů a otázka zabezpečení jejich smysluplné ochrany.


Klíčová slova: sklářství – historické sklárny – archeologické průzkumy – památková ochrana archeologických lokalit – novověké průmyslové stavitelství


Návrat zpět