Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

TAKÁCSOVÁ, Katarína
Fotografické pozůstalosti šlechty dochované ve slovenských institucích, s přihlédnutím k fondu zámku Betliar. Zkušenost s vyhledáváním historických fotografií šlechty


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 1, str: 9–11
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7166

Prací o tématu historické fotografie na Slovensku, výstupů historiků a odborných prací studentů, díky popularitě a aktuálnosti (digitalizace) fotografie přibývá. Podporu získávají mnohé projekty a workshopy snažící se o ochranu, ale zejména o zpřístupnění dobových fotografií (nejčastější formou studií a zdigitalizovaných dokumentů). Fotografie je schopná zachytit tak široké spektrum oblastí, že může byť součástí téměř každého výstavního projektu. Nezastává tu už jen sekundární, doplňkovou úlohu, ale sama je předmětem vystavování a kritiky (stejně tak obsahu jako kvality). Jako jedinečný zdroj dokumentace doby či konkrétní události, se fotografie stává nezbytnou součástí různě zaměřených monografií.
Historické fotografie na Slovensku jsou početně zastoupené v archívních fondech rodů, rodin, velkostatků, v osobních fondech apod. Století budované a strážené kmenově rodové archívy byli od roku 1954 delimitované a přemisťované, aby byli zařazeny do nově vytvářené struktury archívů. Ve slovenských archívech jsou fotografie vyčleněné a uspořádané v rámci fotografických sbírek nebo jako doprovodný materiál (menšího) rozsahu tvoří součást větších fondů fondů. V muzeích mohou byť fotografie sbírkami rodů a rodin anebo mohly vzniknout sbírkotvornou činností fotografů a ateliérů. Jestliže chceme pátrat po fotografiích šlechty, je nevyhnutné obeznámit se s fondy a sbírkami obou typů těchto institucí. Stav zpracování historické fotografie je však až zarážejícím způsobem nízký.
Zkoumání historické fotografie zobrazující život šlechty na Slovensku by bol neuspokojivý (dokonce nemožný) bez obeznámenosti s fondy maďarských, českých a polských institucí uchovávajících pozůstalost aristokracie, která vlastnila majetky (také) na jejich území. Historické fotografie vztahující se k Andrássyovcům uchovávají maďarské instituce, jako např. Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Széchenyi Könyvtár, Iparművészeti Múzeum v Budapešti či Magyar Fotográfiai Múzeum v Kecskeméte.
Přestože že konfiskace sídel a majetků „nepohodlné“ šlechty probíhala na Slovensku podobně jako v Česku, počet zachovaných rodových muzeí, zámků a kúrií na území dnešního Slovenska je oproti Česku až alarmujícím způsobem nízký. Můžeme říci, že jen inventář zámku Betliar a hradu Krásna Hôrka, které patřily Andrássyovcom, se zachoval v téměř původním stavu. Nestali se součástí svozů, nebyli rozkradené ani poškozené válkou. Interiér zámku se zachoval zejména díky intervenci dr. Alžbety Güntherovej-Mayerovej, bývalým zaměstnancům hraběte a proto, že se podařilo prosadit koncepcí muzea a nenechat toto šlechtické sídlo využívat pro jiné účely. Díky tomu se zachoval původní interiér, mobiliár, celé vybavení a cenné sbírky. Možná za jediné vážnější nedostatky můžeme považovat necitlivé zásahy v rámci reinstalace interiérů obou objektů a přesuny jednotlivých sbírkových předmětů (svoji původní funkci také ztratili hospodářské objekty betliarskeho panstva). Historické fotografie byly z expozice zámku úplně odstraněny a ponechány ve znepřístupněných místnostech a v původním mobiliáři. Pravděpodobně též to pomohlo zachovat fotografickou sbírku muzea téměř neporušenou. Proto máme dnes neobvyklou možnost studovat původní pozůstalost šlechtického rodu, včetně amatérských fotografií, které tvořili sami Andrássyovci – odráží se v ní zájmy a aktivity posledních čtyř generací betliarské větve rodu. Sbírka historické fotografie Slovenského národného múzea – Múzea Betliar ještě ale do fondu muzea nepatří, protože snímky, fotoalba a negativy jsou zatím „pouze“ novými nálezy. Až po schválení Komisí na tvorbu sbírek a po jejich zpracovaní bude možné zpřístupnit je badatelům.


Klíčová slova: Historická fotografie – šlechta – Andrássy – zámek Betliar – konfiskace – Slovenské národné múzeumPřílohy:

Fotografické pozůstalosti šlechty
Typ souboru: pdf, velikost: 3 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/73.pdf

Návrat zpět