Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PREKOP, Filip
Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 6, str: 521–531
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7148

Celkově lze konstatovat, že představenou prací bylo doloženo, že ani cílená plošná likvidace sídla není absolutní a plochy historických sídel zaniklých v souvislosti s nuceným vystěhováním obyvatelstva je nutné považovat za místa s hojným výskytem dokladů raně novověkého i středověkého osídlení.
V případě města Lauterbach/Čistá se jedná o zajímavého reprezentanta s urbanistickými prvky typickými pro starší řadovou ulicovou ves společně s prvky typickými pro raně novověká hornická města, například z Krušnohoří. Stejně tak se jedná o velmi nerovnoměrně památkově chráněný sídelní areál. Přestože výrobní aktivity – cínový důl Jeroným má statut Národní kulturní památky, související sídlo – zaniklé město Lauterbach – je pouze evidovanou potencionální archeologickou lokalitou.
Práce ukazuje, že tento stav památkové ochrany je neoprávněný a plocha zaniklého města disponuje velmi bohatým spektrem reliktů zaniklého osídlení sahajícího před polovinu 14. století. Práce rovněž ukázala, že intravilán města byl opakovaně vystaven značným degradujícím zásahům i ve 2. polovině 20. století a tudíž stanovení památkové ochrany je velmi žádoucí. Dle autora práce opravňují dosažené výsledky nárok na prohlášení plochy města za kulturní památku a mají tedy zásluhu na zvýšení památkové ochrany celého sídelního areálu hornického revíru Lauterbach.


Klíčová slova: Slavkovský les, osídlení, povrchový průzkum, středověk, novověk, sídla zaniklá po roce 1945



Přílohy:

Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá
Typ souboru: pdf, velikost: 9 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/120.pdf

Návrat zpět