Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MALINA, Ondřej
Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středověkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na datech LLS


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 6, str: 513–520
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7147

Historická kulturní krajina bývá výslednicí ideových záměrů, hospodářských potřeb a geografických podmínek. Nejvýraznější terénní stopy zpravidla zanechá hospodářské využití, v našich podmínkách meze a terasové členění pozemků určených k orbě či pastvě. V různých historických etapách docházelo ke změnám rozvržení plužiny, redukcím obdělávané plochy i scelování pozemků do větších lánů. Mladší etapy jsou většinou čitelné a poznané lépe než ty starší, nemluvě o původní středověké lokační vrstvě.
Mezní pásy plužiny se dodnes dochovaly na řadě míst v podobě, která je často víceméně jednorázovým výsledkem středověkého kolonizačního schématu. Ověření stáří půdorysné struktury u takových lokalit však bývá obtížné a jako jedna z nových možností se nabízí analýza extravilánu u zaniklých středověkých vesnic. Jejich plužina zpravidla poskytuje výhodu čitelnosti nejstarší fáze bez převrstvení mladší reorganizací.
Základem textu je digitální model terénního reliéfu, vytvořený z dat leteckého laserového skenování pro několik lokalit zaniklých středověkých vesnic. Zachycuje mnoho terénních reliktů, které je možné podle jejich topografie a morfologie rozdělit do dvou hlavních skupin. První z nich souvisí s vymezením centrálního prostoru intravilánu, který je někde tvořen jasně patrnou návsí, jinde jde jen o prostor s koncentrací zaniklých staveb. Do druhé skupiny patří doklady pravidelně orientovaných mezních pásů, tvořících souvislejší plochy, které je možné díky jejich orientaci a návaznosti na intravilán spojit s původním lokačním schématem. Tyto hlavní části plužiny téměř vždy doplňují menší plochy s odlišnou orientací pozemků, zpravidla na okrajových nebo svažitých místech.
Detailní analýza a vektorizace byla provedena jen na 8 lokalitách, které se v mnoha ohledech liší. Všechny však mají společné znaky, které je účelné slučovat do skupin a interpretovat s ohledem na situaci na ostatních lokalitách. Celý text je chápán jako pilotní soubor pro zpracování dalších lokalit a pro srovnávací analýzy s dalším druhem pramenů, například s mapami stabilního katastru.


Klíčová slova: zaniklé vsi, plužiny, digitální model terénního reliéfu, archeologiePřílohy:

Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středověkých vsí
Typ souboru: pdf, velikost: 5 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/119.pdf

Návrat zpět