Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

SKALICKÝ, Petr
Středověké nástěnné malby v kostele v Potvorově na Plzeňsku. K úloze historika umění a památkáře při vytváření koncepcí restaurování


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 5, str: 403–412
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7129

Příspěvek se z uměleckohistorických pozic zabývá obsahem pojmu koncepce restaurování (popřípadě koncepce obnovy), který je v současné odborné mluvě hodně nadužíván a zaměňován za formulaci záměru. Koncepce by přitom měla spíše vyjadřovat hlubší ideová východiska, která vycházejí ze snahy umělecké dílo (památku) v maximálně možné míře nejdříve poznat. Jako zásadní vstupní vklad historika umění při dialogické formulaci koncepce spatřuje autor v hodnotové klasifikaci památky, a to v duchu jak to předestřel již Alois Riegl. Zároveň by nebylo vhodné mechanicky Rieglovu klasifikaci, která se nutně váže k době před více než sto lety, mechanicky a bez snahy o soudobou revizi přesně aplikovat v dnešním kontextu. Jednou ze zásadních hodnot památky tak může být kupříkladu i její funkce, která se v základních konturách uchovala od doby jejího vzniku. V případě sakrálních prostor se nutně tato funkce pojí s liturgickým obsahem. Úloha historika umění, který disponuje metodologickým aparátem, který tyto faktory může v uvažování zohlednit, by tak v procesu restaurování měla být nezastupitelná. Na druhé straně je zase zcela nezastupitelné výtvarné vzdělání restaurátora, který na základě (interdisciplinárně a tedy i dialogicky) stanovené koncepce formuluje vlastní záměr a na základě něho dílo restauruje.
Úvaha o koncepci restaurování a o hodnotové klasifikaci památky se odvíjejí na pozadí románských a pozdně gotických nástěnných maleb v kostele sv. Mikuláše v Potvorově (okr. Plzeň-sever). V odborné literatuře byly z interiérových maleb publikovány (a tedy hodnotově přiznané) pouze malby v apsidě a jedna z maleb na tribuně. Badatelé zcela opomenuli (minimálně) z památkového hlediska důležité ornamentální malby, zbytky polychromií na omítkách a na kamenných prvcích a dokonce figurální malby pilíři oltáře západní tribuny. Zbytky těchto výmaleb ovšem tvořily původně s výmalbou v apsidě jediný obraz, který se před divákem v prostoru interiéru na stěnách otvíral. Důležitým faktorem při stanovení koncepce restaurování je v případě Potvorova také dochované dvouvrství figurálních maleb v apsidě, kde na plochách stěn pod konchou se různě mísí jak malba románská, tak gotická. Stanovení koncepce by proto mělo vycházet z detailního poznání materiálních vztahů těchto vrstev a také z určení a interpretace vztahu těchto maleb se zbytkem výmalby v interiéru chrámu. Příspěvek proto klade důraz na dialogický proces při stanovení koncepce restaurování a varuje před apriorními přístupy k obnově.


Klíčová slova: Potvorov (okr. Plzeň-sever), koncepce restaurování, nástěnná malba, středověk, sakrální prostor, hodnota stáří, záměrná pamětní hodnotaPřílohy:

Středověké nástěnné malby v kostele v Potvorově na Plzeňsku
Typ souboru: pdf, velikost: 2 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/152.pdf

Návrat zpět