Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KUNEŠ, Petr
Charakterizace malt Juditina mostu


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 6, str: 548–554
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6942

Archeologické výzkumy reliktů Juditina mostu prováděné v letech 2010-13 na malostranském a staroměstském břehu zpřístupnily mimo jiné také autentické malty našeho nejstaršího kamenného mostu. V rámci prezentovaného výzkumu tak bylo možné zkoumat malty z výplňového zdiva pilíře a jádra mostu, stavebně odděleného článku mostovky a zadláždění vozovky mostu. Jako referenční materiál byly studovány malty jádra Karlova mostu odebrané v rámci výzkumu stavu výplňového zdiva v roce 2007. Výzkum se soustředil především na dokumentaci, charakterizaci a vzájemné srovnání jednotlivých vzorků. Vzorky byly ohledány, dokumentovány makroskopicky a s použitím binokulárního mikroskopu, byl stanoven uhličitanový podíl a provedena sítová analýza kameniva. Mechanické vlastnosti malt byly hodnoceny empiricky, ve vybraných případech také měřením tlakové a ohybové pevnosti. Stanovena byla objemová hmotnost a celková porózita malt, pórový systém malt byl ve vybraných případech charakterizován také rtuťovou porozimetrií. Leštěné výbrusy byly studovány polarizační a elektronovou mikroskopií, separovaná matrice malt a nalezené nedopálené či přepálené částice vápence byly analyzovány instrumentálně. Malty výplňového zdiva Juditina a Karlova mostu reprezentují jeden typ. Z hlediska kompozice kameniva, složení matrice i fyzikálně-mechanických vlastností malty nevykazují zásadní rozdíly a byly zřejmě připraveny obdobnými postupy z obdobných surovin. Malty mostovky a vozovky Juditina mostu byly naproti tomu obohaceny o větší podíl drcené opuky, obsahovaly větší podíl hydraulických složek a celkově také vyšší podíl uhličitanu. Částice opuky nalezené v těchto maltách nasvědčují interakci s vápenným pojivem. Tyto rozdíly pravděpodobně svědčí o záměru zvýšit odolnost malt použitých na nejvíce namáhaných částech mostovky. Učiněná zjištění mimo jiné ukazují, že již v době stavby Juditina mostu, tj. v polovině 12. století bylo v Praze pálením lokálních jílovitých vápenců produkováno hydraulické vápno.

Klíčová slova: Juditin most; Karlův most; historické malty; analýza malt; archeologie


Návrat zpět