Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HAVLŮJOVÁ, Hana; VESELÁ, Martina
Vzdělávací role památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 5, str: 472–780
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6919

Národní památkový ústav spravující více než 100 nemovitých kulturních památek, které mnohdy tvoří základ území s kulturně historickými hodnotami a zahrnují i bohaté autentické mobiliární fondy, vstoupil do programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) jako řešitel projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“.
Hlavním cílem tohoto projektu, který má časové vymezení v letech 2012 – 2015, je vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek, aby bylo možné danou problematiku začlenit do vzdělávacích procesů na všech úrovních celoživotního učení (včetně primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání). Vzdělávací programy budou z hlediska obsahů i forem respektovat různé typy učení, včetně učení celoživotního. Cílovými skupinami projektu jsou školní skupiny, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost, senioři a lidé se zdravotním postižením. Do tvorby, implementace a vyhodnocení systému programů jsou zapojena edukační centra, která vznikla v první etapě projektu v roce 2012 v Telči, Českých Budějovicích, Kroměříži, Ostravě a na památkových objektech SHZ Bečov, SZ Hradec nad Moravicí a SH Křivoklát. V dalších etapách projektu se předpokládá postupné zapojování více památkových objektů ve správě NPÚ i mimo ni.
V návaznosti na celosvětové trendy je pro edukační aktivity využíván jak potenciál autentického prostředí památkových objektů, tak prostředí moderních informačních technologií.
Výsledným efektem projektu by tedy mělo být vytvoření podmínek k tomu, aby Národní památkový ústav prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností napomáhal k hlubšímu vnímání národní a evropské kulturní identity a ke zkvalitnění aktivní péče o kulturní dědictví ČR.


Klíčová slova: Památky; edukace; vzdělávání; kulturní dědictví; e-learning


Návrat zpět