Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ZEMANOVÁ Irena
Péče o historické zahrady a parky s využitím Operačního programu Životní prostředí


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 1, str: 11–14
Rubrika: Obnovy památek
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6642

Národní památkový ústav (NPÚ) využívá při správě svěřených historických zahrad a parků intenzivně i možností finančních zdrojů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Z hlediska počtu podaných a připravovaných žádostí je pro NPÚ nejatraktivnější oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. V závěru roku 2011 NPÚ plně zrealizoval dva projekty spolufinancované v rámci OP ŽP, šest projektů je ve fázi fyzické realizace, projektů schválených ke spolufinancování je 11 a projektů ve fázi hodnocení sedmnáct. V rámci dosud vyhodnocených výzev byly tak Národnímu památkovému ústavu doposud schváleny ke spolufinancování projekty v celkové výši 142 077 807 Kč způsobilých nákladů. Maximální výše dotací (ERDF a SFŽP) tak činí 125 558 954 Kč a NPÚ (případně zřizovatel - Ministerstvo kultury) zajišťuje spolufinancování ve výši 16 518 837 Kč.
I přes nezpochybnitelné přínosy, které OP ŽP poskytuje, nelze opomenout i značná omezení jeho využitelnosti při celkové historické obnově památek zahradního umění. Omezení vycházejí z nastavení Operačního programu zejména z pohledu životního prostředí, které je reflektováno v nastavení způsobilosti výdajů. OPŽP je možno využívat pouze pro regeneraci přírodních částí historických zahrad a parků a zcela mimo tak zůstávají stavební součásti památek zahradního umění. V možnostech OPŽP tedy bohužel není plně uspokojit potřeby, které by komplexní péče o tuto část kulturního dědictví nezpochybnitelně zasluhovala. Vhodným řešením současné situace by mohlo být otevření resortního dotačního programu pro památky zahradního umění, který by v součinnosti s OPŽP vytvářel požadované synergické efekty.


Klíčová slova: Operační program Životní prostředí (OPŽP), výzva, evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR), historické parky a zahrady


Návrat zpět