Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MERTOVÁ Martina
O polovičatosti památkářské architektury


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 3, str: 155–160
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6544

Pojmem „památkářská architektura“ jsme si – spíše v hovorové, neformální rovině – uvykli označovat takové architektonické projevy, které se ke svému historickému okolí, většinou spravovanému a kontrolovanému orgány státní památkové péče, chovají citlivě, neutrálně, nebo alespoň neproblematicky. Hodnota významu tohoto pojmu kolísá od pozitivní polohy až k ryze negativní, podle toho, jaká architektura je posuzována, v jakém prostředí a zejména kým, ať už architektem, památkářem či kritikem nebo historikem architektury. Stejně jako polarizace nazírání na hodnoty památkářské architektury se vyvíjela i terminologie popisující tento fenomén a argumentace, jež onu – ať už kladnou anebo zápornou - polohu hodnocení doprovázela. Celé 20. a 21. století disponuje takřka kontinuální řadou příkladů, které se pod pojem památkářské architektury mohou schovat. Jeho formální i obsahová škála je velmi pestrá. S výměnou jedné či dvou generací, se změnou společenských a ekonomických podmínek a s dalšími, s teorií památkové péče úžeji spjatými faktory se také do popředí dostával vždy jeden z možných vyhrocených pohledů na tento fenomén. Přesně pojmenovat jej uměla teprve teorie architektury a památkové péče druhé poloviny 60. let, která se potřebovala vyrovnat s obdobím těsně předcházejícím. Padesátá léta a první polovina dekády následující totiž konstituovala jakýsi styl památkářské architektury, která s různou mírou aktivity žije až do dnešních dnů. Z jejího časového neukotvení, z častého formálního tápání, z neschopnosti reagovat pružně na aktuální vývoj oboru a z nejistoty v podílu autorství mezi architektem a památkářem vyplývá její problematická charakteristika, kterou nazýváme polovičatostí. Památkářská architektura ctí zájem celku, ale nezbývá jí už prostor pro sebe samu. Ve výsledku si jí neváží často ani architekt, ani památkář. Její polovičatost jí umožňuje celek chránit, ale nikoliv obohacovat.

Klíčová slova: památková péče, památkářská architektura, teorie architektury, kontext, novostavba


Návrat zpět