Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

BRAVERMANOVÁ Milena, BŘEZINOVÁ Helena, URBANOVÁ Kristýna
Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 2, str: 97–104
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6520

Na území České republiky nejsou příliš vhodné půdní podmínky pro zachování organických materiálů, tím pádem patří textilní pozůstatky k málo četným, ale přesto objevujícím se nálezům. Nejčastěji se setkáváme s malými textilními útržky ze středověkých městských odpadních vrstev a objektů, dále s pozůstatky textilní struktury v korozních produktech kovových předmětů, pocházejících z hrobových nálezů mladšího pravěku a raného středověku. Relativně dobře dochované textilie se také objevují spolu s lidskými ostatky v hrobkách a kryptách středověkého a novověkého stáří. Mezi ojedinělé nálezy patří otisky textilií na keramice nebo mazanici, velmi zřídka se pak podaří nález zuhelnatělé textilie.
Díky poměrně malé frekvenci textilních pozůstatků v archeologickém materiálu není v našem prostředí široké povědomí o zásadách, úskalích a způsobech zacházení s tímto typem nálezů. Proto byl tento článek koncipován jako praktická příručka, která představuje v rámci české a moravské archeologie první metodický přehled o problematice archeologického textilu, shrnující informace o způsobu a podmínkách dochování textilních nálezů a možnostech jejich odborného zpracování. Předkládá a doporučuje obecně dostupné postupy okamžité i následné péče o textilní fragmenty, řeší ošetření a uložení textilií, které jsou finančně dostupné pro instituce provádějící archeologické výzkumy. Zároveň poukazuje na důležitost spolupráce mezi archeology, konzervátory a textilními specialisty.


Klíčová slova: textilní fragmenty, archeologie, textilní nálezy, metodika výzkumu, technologický průzkum


Návrat zpět