Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2017.číslo 1-2

Editorial

ŠVÁCHA, Rostislav; BACHTÍK, Jakub, Editorial. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

DOBALOVÁ, Sylva, Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina?. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 3–9.
Článek se podrobně zabývá podobou málo známé, zaniklé, ale pozoruhodné zámecké barokní zahrady v Duchcově. Po úvodním stručném shrnutí historie města a zámku se příspěvek... [DETAIL]
DRÁPALOVÁ, Kristýna, Rekonstrukce krajiny. Mostecká pánev koncem 18. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 10–17.
Příspěvek začíná definicí barokní kulturní krajiny, jak ji zformuloval Mojmír Horyna, tedy jako krajinu záměrně komponovanou dominantami umisťovanými na exponovaných místech a... [DETAIL]
RYCHNOVÁ, Lucie, Šlikovská barokní krajina. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 18–25.
Předmětem příspěvku je krajina panství Františka Josefa Šlika (1656–1740) ve východních Čechách (Kopidlno, Staré Hrady, Veliš, Vokšice). Pozornost bude upřena... [DETAIL]
BALÁŽOVÁ, Barbara, Handštajn pro Josefa II. – na stůl zmenšená industriální krajina středoslovenských báňských měst. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 26–35.
V rámci koncepce raně novověké kunstkammer, ve které nejsou objekty umísťované podle typu, ale v síti významů, a ve které nejen malby, sochy, umělecké řemeslo, antické i exotické... [DETAIL]
ADAMCOVÁ, Kateřina, Sochy v barokní krajině: panství Jezeří-Nové Sedlo. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 36–46.
Příspěvek se věnuje souboru sochařských děl, která vznikla za posledního člena jezerské rodové větva Lobkowiczů Oldřicha Felixe na počátku 18. století. Podrobně je zde představeno... [DETAIL]
OLŠOVSKÝ, Jaromír, Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 47–56.
Příspěvek charakterizuje podíl sochařských děl na charakteru venkovské krajiny ve Slezsku, konkrétně v západní části Rakouského Slezska v době baroka. I když zde nechyběla... [DETAIL]
GAŽI, Martin, Balvan neboli zbožnost. Barokní poutní místo Svatý Kámen u Rychnova nad Malší ve středoevropských souvislostech. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 57–66.
Studie analyzuje proměny poutního areálu Panny Marie Sněžné u Svatého kamene (Maria Schnee beim Heiligen Stein), vystavěného nedaleko jihočeského příhraničního městečka... [DETAIL]
FIORE, Camilla S., Barokní krajina v Římě a jeho okolí v 17. století. Přírodní a architektonické místo: případ Mentorella. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 67–73.
Příspěvek charakterizuje podíl sochařských děl na charakteru venkovské krajiny ve Slezsku, konkrétně v západní části Rakouského Slezska v době baroka. I když zde nechyběla... [DETAIL]
MACEK, Petr, Barokní architektura Podkrušnohoří. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 74–86.
Článek je přehledovým, chronologicky uspořádaným shrnutím nejvýraznějších architektonických počinů vzniklých v 17. a 18. století v oblasti Podkrušnohoří. Kromě všeobecně... [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Typy venkovských kostelů v 17. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 87–98.
Stať se věnuje rozdílům mezi městskou a venkovskou sakrální architekturou v Čechách a na Moravě v době mezi koncem Třicetileté války a devadesátými lety 17. století. Vychází... [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Čechy, země oválů, aneb pět zastavení na cestě oválu barokními Čechami. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 99–114.
Příspěvek se v několika kapitolách zabývá tématem oválného půdorysu v sakrální architektuře 17. a 18. století v Čechách, jeho východisky a způsoby užití. V úvodu se věnuje... [DETAIL]
MÁDL, Martin, Všichni svatí z Heřmánkovic: lidové, nebo evropské umění?. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 115–122.
Venkovský kostel Všech svatých v Heřmánkovických patří do skupiny kostelů vybudovaných na začátku 18. století na klášterním panství benediktinského kláštera v Broumově. Zatímco... [DETAIL]
VOJTĚCHOVSKÝ, Jan; VAŘEJKOVÁ, Barbora; SVOBODA, David, Malířská technika mezi centrem a venkovem. K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 123–131.
Cílem této studie bylo porovnání techniky dosud zcela neznámého regionálního malíře Johanna Hausdorfa a věhlasného barokního freskaře Cosmy Damiana Asama, jenž mohl být přímým či... [DETAIL]
MICHALČÁKOVÁ, Jana, Středověká cisterciácká krajina coby hranice. Příklad Moravy a Papežského státu na počátku XIII. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 132–136.
Příspěvek slouží jako jistý epilog k tématu věnovanému krajině v baroku, protože otevírá velké související téma – kulturní krajinu ve středověku. Článek nemá podobu... [DETAIL]
GOJDA, Martin, Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 137–144.
Současný pokročilý stav rozvoje dálkového archeologického průzkumu v mnoha evropských zemích dokládají dvě důležité skutečnosti: jednak význam, který tomuto oboru přisuzují sami... [DETAIL]

Různé

KOUŘILOVÁ, Danuše; MATĚJ, Miloš; ZEZULA, Michal, Ohlédnutí za architektem Leopoldem Plavcem. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 145–146 [DETAIL]
HONYS, Vít, Kaple sv. Víta v Sinutci jako příklad rustikalizované centralizující tendence řešení interiéru. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 146–148 [DETAIL]
VLNAS, Vít, Příspěvek k malířskému dílu Josefa Berglera. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 148–151 [DETAIL]
JANČO, Milan, Virtuální návrat manželů Trčkových na zámek Žleby. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 151–153 [DETAIL]
TICHÁ, Jana, Krajina historická a kulturní, komponovaná, barokní, industriální..., ale také nedostatečně chráněná. Prezentační téma NPÚ roku 2017. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 153–155 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti. Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 155–164 [DETAIL]
RYCHNOVÁ, Lucie, Barokní krajina jako dílo. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 164–165 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Santini ve Slapech aneb jak udělat odbornou knihu pro laického čtenáře. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 168–169 [DETAIL]
VÍCHA, František, Řemeslná obnova historických staveb a předmětů kulturního dědictví. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 170–171 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra; BALSKÝ, Jiří, Společný workshop Agentury ochrany přírody a krajiny a Národního památkového ústavu. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 172–173 [DETAIL]
MACHAČKO, Luboš, Restaurování a ochrana uměleckých děl 2016 - originál, kopie, faksimile. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 173 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

VICHERKOVÁ Veronika; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena, Mozaika jako umělecký druh. ZPP 2017/77, č. 3, str. 193–195.
Mozaika je pojem, se kterým se setkáváme překvapivě často. Vyjadřuje základní přírodní princip, dle kterého se drobné částečky spojují do vyššího smysluplného celku. Výsledný... [DETAIL]

In Medias Res

KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena; a kol., Glosář – terminologie muzívního umění. ZPP 2017/77, č. 3, str. 194–196.
Stručný výklad odborných termínů. [DETAIL]
VICHERKOVÁ Veronika; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena, Z dějin českého mozaikářství. ZPP 2017/77, č. 3, str. 197–206.
Na českém území se nachází velké množství mozaik provedených ve skle, kameni i keramice. Nejstarší mozaika je Poslední soud na katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha z let... [DETAIL]
ŘÍHOVÁ Vladislava; KŘENKOVÁ Zuzana, Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy. ZPP 2017/77, č. 3, str. 207–218.
Nejstarší skleněné mozaiky na Moravě najdeme až v samém závěru 19. století. Ačkoliv o jejich vzniku máme jen málo zpráv, můžeme si být téměř jisti, že byly importovány ze... [DETAIL]
BAUEROVÁ Pavla; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena; VICHERKOVÁ Veronika, Kamenná mozaika – muzívní technika s nejdelší tradicí. ZPP 2017/77, č. 3, str. 219–229.
Článek představuje vývoj kamenné mozaiky od jejích antických kořenů k svébytné české moderní tradici strukturních kamenných mozaik. Popisuje základní materiálová a technologická... [DETAIL]
HÖFEROVÁ Jana, Historie skleněného obrazu a jeho proměna v průběhu staletí. ZPP 2017/77, č. 3, str. 230–234.
Článek popisuje vývoj techniky skleněné mozaiky od dob, kdy bylo v podlahové mozaice římských mistrů užito prvně kostek skleněné pasty v místech, kde se tón barvy v přírodním... [DETAIL]
KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena; ROHANOVÁ Dana, Materiálové rozdělení skleněných mozaik, jejich degradace a metody průzkumů. ZPP 2017/77, č. 3, str. 235–243.
Článek vychází z praktické a teoretické zkušenosti obou autorek na poli muzívní techniky a navazuje na konkrétní spolupráci při průzkumech mozaik z českého prostředí.... [DETAIL]
PAŘÍK Vojtěch; PAŘÍKOVÁ Anežka, Keramická řezaná mozaika RAKO – znovuobjevení zaniklé technologie. ZPP 2017/77, č. 3, str. 244–253.
Emil Sommerschuh, zakladatel keramické továrny RAKO, otevřel vývoj zcela novému směru v umění mozaiky. Mozaika velkých rozměrů, která byla realizována na průčelí Hlaholu, ukázala už... [DETAIL]
KŘENKOVÁ Zuzana, Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu. ZPP 2017/77, č. 3, str. 254–259.
Resumé: Vývoj mozaikového skla v českém prostředí proslulém kvalitními sklářskými produkty patřil k metám domácí prvorepublikové průmyslové výroby. Podporou a propagací myšlenky... [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Opus pavimentum – historické vápenné maltové podlahy z pohledu materiálového. ZPP 2017/77, č. 3, str. 260–264.
Podlahy připravené z vápenných malt se vzdušným vápnem jsou na mnoha našich památkách dodnes dochované; současně se v mnoha případech může jednat o typ podlah, které na sebe... [DETAIL]
KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena, Mozaiky v památkové péči z pohledu restaurátora v 21. století se zaměřením na problematiku metodologie transferů muzívních děl. ZPP 2017/77, č. 3, str. 265–274.
Tento příspěvek shrnuje praktické zkušenosti a teoretické poznatky autorky týkající se metodologie transferování specifické techniky a to muzívního umění. // V první části je... [DETAIL]
KOZAREWSKI Marcin, Rekonstrukce středověké sochy Panny Marie s děťátkem z hradního kostela v Malborku a konzervace mozaiky v katedrále v Kwidzynu. ZPP 2017/77, č. 3, str. 275–285 [DETAIL]
HRADIL Daniel; HRADILOVÁ Janka; ROHANOVÁ Dana; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdaléna; POSPÍŠILOVÁ Eva, Materiálový výzkum středověkých skleněných mozaik v Malborku a Kwidzynu. ZPP 2017/77, č. 3, str. 286–293.
Po krátkém úvodu, který čtenáře seznámí s historickými souvislostmi vzniku těchto mimořádných středověkých děl, se příspěvek zaměřuje na materiálové a technologické znaky,... [DETAIL]
ČERVINKA Josef, Zhodnocení restaurování mozaikové podlahy minaretu v Lednici s přihlédnutím k transferům mozaiky na synagoze v Čáslavi a Mohyle míru v Praci. ZPP 2017/77, č. 3, str. 294–302.
Článek popisuje restaurátorský zásah na mozaikových podlahách minaretu v parku státního zámku Lednice včetně souvisejících technologických problémů. Transfer podlahové mozaiky je... [DETAIL]
ŘÍHOVÁ Vladislava; KŘENKOVÁ Zuzana, Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa. ZPP 2017/77, č. 3, str. 303–313.
Studie představuje jednu z možností, kterou se může ubírat výzkum moderní mozaiky. Na podzim roku 2015 byla veřejnosti zpřístupněna databáze Topografický výzkum exteriérových... [DETAIL]
BALLARDINI Andrea; BALLARDINI Laura, Dílo italského mozaikáře Saura Ballardiniho v Praze. ZPP 2017/77, č. 3, str. 314–320.
Účelem tohoto článku je připomenout dílo italského mozaikáře Saura Ballardiniho, který od konce padesátých do začátku osmdesátých let 20. století žil v Praze, kde působil na AVU a... [DETAIL]

Různé

STORCH Malu; MAIRETH Elisabeth, Mozaiky z Neuhauserovy dílny a Tyrolské sklomalířské a moziakářské dílny v 19. a 20. století. ZPP 2017/77, č. 3, str. 321–323 [DETAIL]
NEČÁSKOVÁ Milena; KUČEROVÁ Irena; ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ Zuzana , HOLUBOVÁ Barbora, Mozaika Posledního soudu na Pražském hradě: 17 let po restaurování třetího panelu díla a 7 let po realizaci nové koncepce údržby. ZPP 2017/77, č. 3, str. 323–327 [DETAIL]
HOLZAPFELOVÁ Vladislava; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena, Mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné lípě a jeho muzívní výzdoba. ZPP 2017/77, č. 3, str. 327–328 [DETAIL]
VAŘEJKOVÁ Barbora; VOJTĚCHOVSKÝ Jan; SVOBODA David; ŠKRABALOVÁ Adéla; ŘÍHOVÁ Vladislava, Mezioborový průzkum kombinované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové. ZPP 2017/77, č. 3, str. 329–332 [DETAIL]
KRSEK Martin, ˮÚstí – město mozaikˮ aneb Ztráta respektu k exkluzivním mozaikovým dílům. ZPP 2017/77, č. 3, str. 332–334 [DETAIL]
HAVLÍČKOVÁ Dagmar, Unikátní mozaiky akademické malířky Elišky Rožátové v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. ZPP 2017/77, č. 3, str. 334–335 [DETAIL]
KUČEROVÁ Irena; ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ Zuzana; KŘENKOVÁ Zuzana; ŘÍHOVÁ Vladislava, Certifikovaná metoda monitoringu a technologie údržby exteriérových mozaik a mapa skleněných exteriérových mozaik. ZPP 2017/77, č. 3, str. 335–337 [DETAIL]
TICHÁ Jana, Dům U Voříkovských a jeho otevřené dveře. ZPP 2017/77, č. 3, str. 338–339 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

PAŘEZ Jan, 7. výjezdní zasedání archeologů NPÚ. ZPP 2017/77, č. 3, str. 339–341 [DETAIL]
KRUSOVÁ Alena; HAMOUZOVÁ Helena, Obnova Památek 2017. Střechy historických budov. ZPP 2017/77, č. 3, str. 342–344 [DETAIL]

číslo 4

Materiálie, studie

VICHERKOVÁ, Veronika, Transgas, významná památka poválečné architektury. ZPP 2017/77, č. 4, str. 355–360.
Soubor staveb na samém prahu Vinohrad, v bloku pod budovou Českého rozhlasu vznikl v letech 1966–1976 podle projektu Ivo Loose, Jindřicha Malátka, Jiřího Eisenreicha a Václava Aulického.... [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Debata o památkové péči v 60. letech 20. století, Ivo Loos, Jindřich Malátek a Transgas. ZPP 2017/77, č. 4, str. 361–372.
Mezi odborníky i laiky v České republice probíhá spor o hodnotě architektury šedesátých a sedmdesátých let 20. století, který má paralely v jiných evropských zemích. V Praze se... [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Martina, Přestavba Klementina od Ladislava Machoně: „Z tichého stánku bohoslovců zbudováno rušné skladiště moderní vědy“. ZPP 2017/77, č. 4, str. 373–386.
Když se na počátku dvacátých let ukázala možnost výstavby nové budovy pro univerzitní knihovnu v Praze jako nereálná, rozhodl se historik umění Zdeněk Wirth, do jehož kompetence na... [DETAIL]
ŠANDA, Martin, Problematika obnovy barokní interiérové barevnosti na příkladu konventního kostela Narození Panny Marie v Želivě. ZPP 2017/77, č. 4, str. 387–400.
V letech 2015–2016 proběhla celková rekonstrukce interiéru i exteriéru konventního kostela v Želivě (okres Pelhřimov). V rámci opravy byla provedena i obnova interiérové... [DETAIL]
BERÁNEK, Jan; MARÁZ, Karel; ŠTĚPÁN, Radim; ZEMAN, Daniel, K nově objeveným středověkým nástěnným malbám na zámku Kunštát. ZPP 2017/77, č. 4, str. 401–416.
V rámci jedné z etap stavebněhistorického průzkumu zaměřené na prostory nynějšího třetího nadzemního podlaží západního křídla, jenž ve hmotě skrývá středověké zdivo... [DETAIL]
BUREŠ, Michal; RAK, Michal; FUNK, Lukáš; TOMÁŠEK, Martin, Hranice současnosti. Archeologický potenciál výzkumu státních hranic a pohraničí bývalého Československa. ZPP 2017/77, č. 4, str. 417–434.
Příspěvek nahlíží na problematiku vývoje osídlení v blízkosti části státní hranice z pohledu archeologie současnosti. České pohraničí prodělalo v minulém století zcela zásadní... [DETAIL]
KOUKAL, Petr, Zvukotvorné faktory nástrojů brněnské a loketské varhanářské školy. Příklad aplikace nových pojmů a přístupů ve varhanní památkové péči. ZPP 2017/77, č. 4, str. 435–441.
Varhanní památková péče se i ve vyspělých zemích dlouhá léta držela a vyvíjela jakoby stranou od hlavního proudu oficiální památkové teorie. Jeden z důvodů uvádí i Walter Supper,... [DETAIL]
LÁNÍKOVÁ, Ivana, Sokolovna jako fenomén Gesamtkunstwerku. ZPP 2017/77, č. 4, str. 442–450 [DETAIL]
KOTLÍK, Petr; DRÁBKOVÁ, Klára; ŠKRLANTOVÁ, Markéta, Odstraňování minerálních olejů z povrchu anorganických materiálů pomocí vodních mikroemulzí. ZPP 2017/77, č. 4, str. 451–454.
Odstraňování nečistot obsahujících minerální oleje z povrchu dlažby či omítky je často jedním z nutných kroků prováděných při sanaci historických staveb. Olejovité nečistoty... [DETAIL]

Různé

KŘIVANOVÁ, Magda, Luděk Štěpán (1932–2017). ZPP 2017/77, č. 4, str. 455 [DETAIL]
VORLÍK, Petr, Česká poválečná architektura „pod ochranou a bez“. ZPP 2017/77, č. 4, str. 456–462 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Kulturní dům v Mladé Boleslavi – zpráva k památkové ochraně staveb z druhé poloviny 20. století. ZPP 2017/77, č. 4, str. 462–465 [DETAIL]
ŘEPKOVÁ, Hana, Sídliště Ďáblice usiluje o památkovou ochranu. ZPP 2017/77, č. 4, str. 466 [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí: třináct ročníků. ZPP 2017/77, č. 4, str. 467–472 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KIBIC, Karel, Novodobý padesátiletý archeologický výzkum Vyšehradu. ZPP 2017/77, č. 4, str. 472–479 [DETAIL]
KOUDELOVÁ, Jana, Seznámení s dendrochronologií. ZPP 2017/77, č. 4, str. 479 [DETAIL]
ASCHENBRENNER, Martin, Památky nás baví. ZPP 2017/77, č. 4, str. 480 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

DVOŘÁKOVÁ, Eva, Editorial. ZPP 2017/77, č. 5, str. 489 [DETAIL]

In Medias Res

KUČOVÁ, Věra; KUČA, Karel, Úvahy nad průmyslovými krajinami České republiky. ZPP 2017/77, č. 5, str. 491–504.
Čechy, Morava i Slezsko, oprávněně považované za surovinové a průmyslové srdce rakousko-uherské monarchie, byly v 19. a 20. století (a pokud jde o hornictví, již od... [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Průmyslové krajiny jako součást kulturního dědictví. ZPP 2017/77, č. 5, str. 505–514.
Industriální dědictví vytváří obraz a doklady specifických typů kulturní krajiny. Toto hmotné dědictví a jím definované rozsáhlé průmyslové krajiny přitom doslova mizí před... [DETAIL]
FREIWILLIG, Petr, Linearita a kontinuita. Příspěvek k výzkumu průmyslové krajiny na příkladu Frýdlantska. ZPP 2017/77, č. 5, str. 515–528.
Studie se zabývá fenoménem lineární průmyslové krajiny, která se utvořila na pomezí Čech, Německa a Polska, ve Frýdlantském výběžku. Ačkoliv tato oblast po de-industrializaci... [DETAIL]
RADOVÁ, Lucie, Chmelařská krajina Žatecka ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. ZPP 2017/77, č. 5, str. 529–534.
Charakteristickým rysem chmelařské krajiny kolem Žatce je - více než v jiných případech - naprostá provázanost krajiny a sídel. Její extenzivní využívání by však nebylo... [DETAIL]
BOHÁČ, Martin, Proměna české krajiny první poloviny 20. století vlivem systematické elektrizace území. ZPP 2017/77, č. 5, str. 535–545.
Příspěvek se zabývá vývojem elektrické rozvodné sítě vysokého a velmi vysokého napětí v 1. polovině 20. století a jeho dopadem na proměnu krajiny českých zemí a Slovenska.... [DETAIL]
HÁJEK, Karel, Železnice a krajina. ZPP 2017/77, č. 5, str. 546–549.
Železnice ve svém bezmála dvě století dlouhém vývoji významně ovlivnila vzhled moderní kulturní krajiny. Rozsáhlé terénní úpravy a inženýrské stavby vtiskly nezaměnitelný... [DETAIL]
BERAN, Lukáš, K domácímu vývoji typologie, konstrukce a architektury skladišť zboží. ZPP 2017/77, č. 5, str. 550–555.
V závěru devatenáctého století se díky postupující mechanizaci provozu začala ze základního typu sýpky samostatně vyvíjet skladiště obilní a skladiště zboží. Patrové budovy,... [DETAIL]
VONKA, Martin, Transformace továrních komínů od funkčních staveb k významným symbolům průmyslové revoluce. ZPP 2017/77, č. 5, str. 556–562.
Plíce továrny, totemy dělníků, čadící sloupy, stožáry práce. To všechno byly a jsou tovární komíny. Ačkoliv by se daly tovární komíny vnímat jako utilitární, ryze funkční a... [DETAIL]
HORÁČEK, Michal, Deset komínů benešovského pivovaru a sladovny. Komín jako symbol, nebo jako funkční část provozu?. ZPP 2017/77, č. 5, str. 563–571.
Když se řekne pivovar, většina lidí si pravděpodobně automaticky vybaví hvozdový komín. Hvozdové komíny patří mezi nejspecifičtější solitéry mezi stavbami továrních komínů,... [DETAIL]
MATOUŠEK, Václav; BREJCHA, Roman, Milířiště - drobné památky na pálení dřevěného uhlí v našich lesích. Tři příklady z Brdské oblasti. ZPP 2017/77, č. 5, str. 572–580.
Předmětem práce jsou uhlířské plošiny, relikty pálení dřevěného v historických milířích (obr. 2). Tyto drobné technologické památky jsou nejčastěji dochovány v místech,... [DETAIL]
ZEMAN, Jaroslav, Nemocnice na kraji města: druhý život avantgardy. ZPP 2017/77, č. 5, str. 581–590.
Významná část výstavby před rokem 1989 se nesla nejen ve znamení budování sídlišť, ale také zdravotnických staveb. Nebývalý rozvoj této oblasti ve 2. polovině 20. století... [DETAIL]

Různé

BUKOVIČOVÁ, Olga, Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge. ZPP 2017/77, č. 5, str. 591–597 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Výjimečná krajina národního hřebčína v Kladrubech nad Labem se uchází o zápis na Seznam světového dědictví. ZPP 2017/77, č. 5, str. 597–600 [DETAIL]
KULHAVÁ, Barbora, Analýza stavu depozitárních prostor a sestavení projektu k jeho zlepšení pomocí Metodiky reorganizace muzejního úložiště (RE-ORG). ZPP 2017/77, č. 5, str. 600–604 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KUČA, Karel, Dvě (tři) knihy o industriálním dědictví. ZPP 2017/77, č. 5, str. 604–605 [DETAIL]
VESELÝ, Jan, Chebské historické krovy. ZPP 2017/77, č. 5, str. 605–607 [DETAIL]
ZELENÁ, Lenka, Kulturní dědictví Severní státní dráhy. ZPP 2017/77, č. 5, str. 607 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

DVOŘÁKOVÁ, Eva, Požární ochrana industriálních památek a historických budov, 36. odborně metodický den NPÚ, 15.-16. 6. 2017, Brno. ZPP 2017/77, č. 5, str. 607–608 [DETAIL]
BATKOVÁ, Petra, Výstava Z Vídně na sever mapuje dvě páteřní železniční tratě České republiky. ZPP 2017/77, č. 5, str. 608 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 6. ročník semináře Památky zahradního a krajinářského umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně. ZPP 2017/77, č. 5, str. 608–609 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2017/77, č. 6, str. 617 [DETAIL]

In Medias Res

JESENSKÝ, Vít, Jak vzniklo toto tematické číslo. ZPP 2017/77, č. 6, str. 619–620 [DETAIL]
JESENSKÝ, Vít, Co je teorie památkové péče. ZPP 2017/77, č. 6, str. 621–632.
Teoretická studie se pokouší koncipovat systematiku teorie památkové péče, osnovu jejího utváření a uspořádání (jejího předmětu, metod tvorby, funkcí i... [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, Historické prostředí a současná architektura. Verze 2017. ZPP 2017/77, č. 6, str. 633–641.
Příspěvek rozebírá pojmy „historické prostředí“ a „současná architektura“ v rozpravě o optimální podobě nové výstavby akcentující památkářská kritéria. Motivaci k... [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Hodnoty památek jako nástroj k analýze interakcí mezi teorií památkové péče a realizační praxí. ZPP 2017/77, č. 6, str. 642–648.
Jednotlivé hodnotové kategorie, jako svého druhu obecný myšlenkový konstrukt, mohou bez ohledu na to, jaká míra je jim v dané době a místě přisuzována, sloužit k vzájemnému... [DETAIL]
ZEMAN, Lubomír, K problematice památkové podstaty. Její vnímání, poznávání a hájení z hlediska praxe památkové péče. ZPP 2017/77, č. 6, str. 649–655.
V rámci rozvíjení teorie a metodologie památkové péče se poměrně často diskutují otázky teorie památkové hodnoty a hodnocení památek, které jsou z hlediska přímého dopadu... [DETAIL]
GAŽI, Martin, Břetislav Štorm – katolický intelektuál poválečným památkářem. ZPP 2017/77, č. 6, str. 656–666.
Studie sumarizuje myšlenkovou cestu katolicky orientovaného vzdělance, literáta, publicisty, výtvarného umělce, architekta a heraldika Břetislava Štorma (1907–1960) k „lidově... [DETAIL]
PAVELEC, Petr, K rehabilitaci křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích aneb 150 let teorie i praxe státní památkové péče na příkladu jedné nikoliv bezvýznamné památky. ZPP 2017/77, č. 6, str. 667–680.
Článek se zabývá projektem rehabilitace křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích v letech 2004–2015. Současně text sumarizuje a reflektuje v... [DETAIL]
NACHTMANNOVÁ, Alena, Znárodnění Nového Stránova a jeho další osudy během období komunismu. ZPP 2017/77, č. 6, str. 681–687.
Příspěvek se na příkladu jednoho památkového objektu snaží zmapovat průběh znárodňování hradů a zámků ve druhé polovině 40. let 20. století a jejich další osudy. Rodina... [DETAIL]

Materiálie, studie

WITZANY, Jiří; KROFTOVÁ, Klára; ČEJKA, Tomáš, ZIGLER, Radek, Hrad Bečov. Analýza narušení a návrh sanace jižní kamenné stěny spojovacího křídla. ZPP 2017/77, č. 6, str. 688–696.
V rámci probíhající obnovy hradu Bečov proběhla mj. konzervace a restaurování vybraných částí jižní stěny spojovacího křídla. Toto spojovací křídlo s pozdně gotickým sálem,... [DETAIL]

In Medias Res

JESENSKÝ, Vít, Mezinárodní anketa k aktuálním úkolům teorie památkové péče. ZPP 2017/77, č. 6, str. 697–704.
Prof. C. M. Dinu Bumbaru, s. 697-698. Prof. Rosa Anna Genovese, s. 698-699. Prof. Pavel Gregor, s. 699. Prof. Jukka Jokilehto, s. 699-701. M. A. Hélia Marçal, s. 701-702. Ing.... [DETAIL]

Různé

KIBIC, Karel, Ke zboření města Mostu. ZPP 2017/77, č. 6, str. 705–712 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Památkový pilíř severních Čech. Rozhovor s Pavlem Preissem o Josefu Zádovi a osudech Reinerovy fresky v Duchcově. ZPP 2017/77, č. 6, str. 713–717 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Pavilón pro Reinerovu fresku v Duchcově. Unikátní kulturní památka. ZPP 2017/77, č. 6, str. 717–719 [DETAIL]
JUKL, Jakub, Zámek Veltrusy v letech 1948-1955 ve světle dochovaných dokumentů. ZPP 2017/77, č. 6, str. 719–721 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Seznam světového dědictví v ohrožení – nedostatečně známý nástroj péče o věrohodnost Seznamu světového dědictví. ZPP 2017/77, č. 6, str. 721–728 [DETAIL]
SEVERA, Petr, Konventní kostel Narození Panny Marie v areálu premonstrátského kláštera v Želivě. Příspěvek k obnově interiéru a restaurování vnitřního vybavení – hlavního oltáře, varhan a dalšího mobiliáře jako součásti komplexní obnovy. ZPP 2017/77, č. 6, str. 728–732 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HAUSEROVÁ, Milena, Nad závěrečnou kapitolou knihy Pavly Melkové Humanistická role architektury. ZPP 2017/77, č. 6, str. 732–737 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

JESENSKÝ, Vít, Diskusní setkání k teoretickým problémům památkové péče a jejímu dalšímu směřování. ZPP 2017/77, č. 6, str. 737–738 [DETAIL]

číslo Příloha

Materiálie, studie

BIEDERMAN, Jan; ČORNEJ, Petr; MILITKÁ, Lenka; ŠÁMAL, Zdeněk, Archeologický výzkum bojiště u Lipan 1434 a jeho přínos k poznání významné dějinné události. První etapa výzkumu. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 1–10.
Hlavním cílem projektu zaměřeného na průzkum bojiště bitvy u Lipan je upřesnění lokalizace prostoru této slavné bitvy českých dějin, ale i zajištění aktivní archeologické... [DETAIL]
HAMRLOVÁ, Anna, Repositoria jezuitské lékárny v Telči: nástin uměleckohistorického kontextu. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 11–18.
Historie jezuitské lékárny v Telči sahá do 17. století, první zmínky jsou spjaty s rokem 1657 krátce po založení jezuitské koleje ve městě. Lékárna byla součástí koleje až do... [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Jubilejní park ve Znojmě – příprava obnovy ke 100. výročí vzniku republiky. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 19–27.
Jubilejní park ve Znojmě je příkladem veřejného prostoru velkoryse založeného u příležitosti desátého výročí trvání Československa v roce 1928. Cílem města je otevřít obnovený... [DETAIL]
GRONSKÝ, Roman, Olomoučtí puškaři v 16.-18. století a sbírkové fondy NPÚ. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 28–36.
Příspěvek se zabývá dějinami puškařství 16.–18. století v Olomouci, konkrétně puškaři z rodiny Reimerů. Stručný historický přehled je doplněn katalogem vybraných exemplářů... [DETAIL]
ŠTUMBAUER, Tomáš, Shrnutí poznatků komplexního výzkumu genealogického vývodu Leopolda hraběte z Klenové a Janovic z mobiliárního fondu zámku Kozel. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 37–46.
V roce 2016 získal certifikaci Ministerstva kultury Památkový postup pro systematické jednotící zpracování způsobu komplexních výzkumů a pokročilé evidence k artefaktům genealogické a... [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Markraběnka Gabriela Pallavicini a její vliv na podobu zámku Jemnice. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 47–54.
Markraběnka Gabriela Pallavicini, rozená Fürstenberg, byla velmi pravděpodobně iniciátorkou úpravy interiéru zámku v Jemnici v tehdy moderním stylu druhého rokoka. Článek se pokusil... [DETAIL]
MACUROVÁ, Zuzana; MÍCHALOVÁ, Zdeňka, Hrabě Gabriel Gudenus a jeho fotografický odkaz. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 55–62.
Hrabě Gabriel Gudenus (1853–1915) byl členem dolnorakouského šlechtického rodu, který vlastnil ve druhé polovině 19. století statky na Vysočině, kde byl jejich... [DETAIL]
PEŠLOVÁ, Lucie; SYSLOVÁ, Veronika, Rodina Leopolda II. Berchtolda na cestách. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 63–73.
Cestování bylo nejen životním stylem rodiny Leopolda Berchtolda (1863–1942), ale obecně patřilo k životu vyšších společenských vrstev. Leopold Berchtold stejně jako jeho žena... [DETAIL]
JIRÁK, Matouš; JUNEK, Milan, Julius Scheurer a Opočno. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 74–81.
Tento příspěvek se zaměřuje na výsledky výzkumu činnosti Julia Ernsta Scheurera na zámku Opočno, zejména na jím vytvořenou unikátní ilustrovanou kartotéku zbrojnice.... [DETAIL]
JIRÁK, Matouš, Mezi teorií a praxí: František Horčička a Opočno. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 82–90.
Příspěvek se zabývá činností malíře, restaurátora a správce obrazových sbírek Colloredo-Mansfeldů, Františka Horčičky (1776–1856), který byl autorem prvního... [DETAIL]
HŮLKOVÁ, Anežka; JIRÁK, Matouš, Osobnost sběratele a bibliofila Josefa Colloredo-Mannsfelda. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 91–100.
Příspěvek je zacílen na sběratelské a bibliofilské aktivity Josefa Colloredo-Mannsfelda (1866–1957). První část příspěvku je věnována mimoevropským loveckým a... [DETAIL]
HRBATÝ, Stanislav, „Kastenbrust“ ze zbrojnice státního zámku Frýdlant. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 101–105 [DETAIL]