Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla Příloha.In Medias Res

HOUŠKOVÁ, Kateřina; KRACÍK, Matyáš; SCHRÁNILOVÁ, Anna, Unicoop, Centrotex, Omnipol – budovy podniků zahraničního obchodu v Praze. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 1–11.
Článek tří autorů výzkumného týmu představuje tři méně publikované objekty podniků zahraničního obchodu v Praze. Jedná se o budovy pro Unicoop, Centrotex a Omnipol, stavby vesměs... [DETAIL]
ČÁNI, Jan; MILITKÁ, Lenka, Zaniklé novověké sklárny z pohledu aktivní archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 12–19.
Zaniklé novověké sklárny představují hodnotnou a také velmi zajímavou součást archeologického dědictví území České republiky. Tento druh archeologických památek však i přes... [DETAIL]
SROVNAL, Filip, Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Příklad pražských kostelů. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 20–25.
Nejviditelnější změnou v římskokatolické liturgii II. vatikánském koncilu (1962–1965) se stal přechod od sloužení bohoslužby směrem k východu („ad orientem“) k... [DETAIL]
KRÁTKÝ, Jiří, K životu a dílu opavského varhanáře Karla Kuttlera (1797–1876). ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 26–36.
Karl Kuttler (1797–1576) se označoval za varhanáře a výrobce hudebních nástrojů, žádný nástroj nevarhanního typu však od něj objeven nebyl. Byť se dá předpokládat, že... [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Umělecké sbírky zámku Luka nad Jihlavou vztahující se k osobnosti hraběnky Anny Widmann-Sedlnitzky, rozené Lazarev. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 37–44.
Zámek v Lukách nad Jihlavou patří k řadě nenápadných panských sídel rozesetých po našem venkově. Až do roku 1945 však tento objekt skrýval velký kulturní poklad v podobě... [DETAIL]
KLIMTOVÁ, Zdenka, Venkovské koberce Jižního Kavkazu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 45–50.
V rámci úkolu Výzkum, evidence a zásady péče a prezentace orientálních koberců a příbuzných textilních děl v instalacích, expozicích a depozitářích vybraných objektů v rámci... [DETAIL]
KOLÁŘOVÁ, Šárka, Bohatě zdobené nizozemské saně (typy duwslee a prikslee) z českých a moravských šlechtických sbírek. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 51–60.
Článek je jedním z výsledků cíleného průzkumu mobiliárních fondů hradů a zámků v ČR, který je zaměřen na historické saně a jejich obrazové prameny. Předmětem zájmu je zde... [DETAIL]
GROSSOVÁ, Anna, Barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně, dochované v diecézní katedrále na Petrově a poutním mariánském kostele v Brně-Tuřanech.. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 61–67.
Při uměleckohistorické práci zabývající se barokními liturgickými předměty z drahých a barevných kovů musíme mít na zřeteli předpoklad, že řada z nich byla zhotovena pro jiný... [DETAIL]
ARIJČUK, Petr, Kopie, repliky, „ve způsobu Brandlově“. K ohlasům tvorby Petra Brandla ve východních Čechách. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 68–77.
S Petrem Brandlem (1668–1735) jako zásadní postavou barokního malířství v Čechách je obecně spojován na stránkách zejména starší soupisové a slovníkové literatury a ve... [DETAIL]
LAVIČKA, Roman, „Udělati kazatedlnici tesným kamenem“. Studie k materiálu, typologii a funkci středověkých kazatelen na jihu Čech s přihlédnutím k sousedním regionům. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 78–86.
K velkému rozvoji kazatelství došlo v Evropě 13. století, kdy se mendikantské řády zaměřovaly na rodící se městskou společnost, aby napomáhaly tak bojovat s kacíři. Mniši vydělili... [DETAIL]
KAREL, Tomáš; KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta; MALINA, Ondřej, Shrnutí problematiky průzkumu montánní krajiny Krušnohoří. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 87–92.
Příspěvek shrnuje specifika montánní krajiny v rámci nově vyhlášených krajinných památkových zón v Krušných horách, pro které byl proveden detailnější památkový průzkum.... [DETAIL]
JIRASÉK, Pavel; REXA, Daniel; SVOBODA, Petr, Požární zabezpečení památkových objektů v Norsku a v České republice. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 93–95.
Příspěvek seznamuje čtenáře se systémem požární ochrany v Norsku. Popisuje projekt ochrany sloupových kostelů, jichž se z původního počtu cca 1 500 zachovalo do dnešního dne pouze... [DETAIL]
POPELÁŘOVÁ, Pavla, Památková ochrana archeologických lokalit s nemovitými relikty. Možnosti jejich ochrany na příkladu tří hradišť nacházejících se v zalesněném prostředí. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 96–105.
Na území České republiky je velké množství lokalit archeologické povahy, avšak pouze jen jejich zlomek je v současnosti nějakým způsobem chráněn zákonem. Předložený příspěvek se... [DETAIL]
KNECHTOVÁ, Alena; VAŠEK, Leoš; HLOŽEK, Martin, Milířiště a další možné archeologické relikty ve svazích mezi potokem Chrábek a Sloupečník na katastrálních územích Ráječko a Petrovice. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 106–112.
Článek podává zprávu o druhé etapě výzkumného projektu, jehož cílem bylo použití vyhodnocených dat leteckého laserového skenování (LLS) v rámci vizuálního... [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Karel Láník (1886–1956), zapomenutý brněnský architekt. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 113–121.
stavebním provozu meziválečného Brna coby architekt, projektant a stavbyvedoucí. Nikdy však neměl soukromou architektonickou kancelář, což zřejmě také zapříčinilo, že až dosud stál... [DETAIL]