Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla 4.Editorial

NEJEDLÝ, Vratislav; SKALICKÝ, Petr, Editorial. ZPP 2016/76, č. 4, str. 353 [DETAIL]

In Medias Res

KOŘÁN, Ivo, Slovo úvodem. Kuks - chvála, trápení a budoucnost. ZPP 2016/76, č. 4, str. 355 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Obnova areálu hospitálu v Kuksu. K tématu obnovy historické barevnosti. ZPP 2016/76, č. 4, str. 356–361.
Příspěvek shrnuje informace o realizované obnově areálu národní kulturní památky Hospital Kuks. V úvodu shrnuje historii vzniku areálu a jeho dějiny do současné obnovy. Dále krátce... [DETAIL]
NEČÁSKOVÁ, Milena, Restaurování cyklu Tance smrti a maleb v kapli a lékárně hospitálu Kuks. ZPP 2016/76, č. 4, str. 362–370.
Stěny hlavní chodby hospitálu Kuks nesou 46 nástěnných obrazů s výjevy Tance smrti, které ilustrují anonymní německou báseň o rovnosti lidí před smrtí a byly namalovány podle... [DETAIL]
ŠERÝCH, Jiří, Memento mori v kukské špitální chodbě. ZPP 2016/76, č. 4, str. 371–378.
Projektu Kuks – granátové jablko se do roku 2014 se značným příspěvkem evropských peněz podařilo obnovit dosud nevyužívané a do značné míry zchátralé části barokního hospitálu... [DETAIL]
SKALICKÝ, Petr; ŠIKOVÁ, Terezie, Restaurované malby Tance smrti v Kuksu ve zpětném pohledu památkáře. ZPP 2016/76, č. 4, str. 379–386.
Dotační programyPříspěvek se ohlíží zpět za nedávným restaurováním cyklu nástěnných maleb s námětem Tance smrti, který se nachází na podélných stěnách hlavní chodby v... [DETAIL]
KAŠE, Jiří; NOTONÝ, Jiří; ŠTAFFEN, Zdeněk, Proměny a stav reliéfu Klanění pastýřů a Příjezdu Tří králů v Novém lese u Kuksu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 387–397.
Problematika péče o reliéfy, které vznikly v barokně pojatém přírodním prostředí z popudu hraběte F. A. Šporka rukou sochaře M. B. Brauna, je v posledním desetiletí častým... [DETAIL]
KOTLÍK, Petr, Možnosti biocidní ochrany souboru kamenných sochařských děl v Novém lese u Kuksu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 396–401.
Kamenné objekty umístěné v lesních či zahradních areálech jsou vystaveny mimořádnému ataku vegetace. Ochrana před jejím výskytem vyžaduje úpravu podmínek nutných pro existenci... [DETAIL]
GLÁSER, Petr, Několik poznámek k problematice vytváření náhrad kamenosochařských děl v českém prostředí. ZPP 2016/76, č. 4, str. 402–406.
Krátký článek přináší několik praktických poznámek k problematice vytváření náhrad kamenosochařských děl v prostředí české památkové péče. Mnohokrát probírané téma je v... [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Braunův „Betlém“ – kamenosochařské dílo v přírodě a problematika jeho recepce a restaurování. ZPP 2016/76, č. 4, str. 407–416.
Příspěvek vychází z nedávného očištění reliéfu Braunov „Betléma“ a zamýšlí se nad současným stavem památky a nad úvahami o jejím restaurování v širším historickém... [DETAIL]

Materiálie, studie

BROTÁNEK, Lukáš; TIŠLOVÁ, Renata, Restaurování a ochrana umělého kamene na příkladu betonových výdusků z areálu zámku Konopiště. ZPP 2016/76, č. 4, str. 417–423.
Zámecká zahrada v Konopišti představuje pozoruhodný soubor sochařských děl z různých typů materiálů, které jsou výjimečné z pohledu historického vývoje, materiálové skladby i... [DETAIL]
ĎOUBAL, Jakub; KOLÁŘ, Roman, Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 424–432.
Morový sloup v Kutné Hoře byl zhotoven v letech 1713–1714 jezuitským koadjutorem Františkem Baugutem. Za dobu své existence prošel celou řadou úprav a opravných zásahů, které přinesly... [DETAIL]
PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem. ZPP 2016/76, č. 4, str. 433–440.
Kostel sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem byl podle aktuálních stavebněhistorických průzkumů a interpretace zachovaných písemných pramenů vybudován v období mezi roky 1188 a... [DETAIL]
FIEDLEROVÁ, Ludmila, Restaurování vrtbovských náhrobků, aneb František Xaver Lederer ve Vrchotových Janovicích. ZPP 2016/76, č. 4, str. 441–446.
Zámek Vrchotovy Janovice patřil ve své mnohasetleté historii nejdéle votické větvi hrabat z Vrtby (1594–1807). Od vybudování františkánského kláštera ve Voticích se... [DETAIL]

Různé

JESENSKÝ, Vít, Teorie restaurování Muñoz-Viñase. ZPP 2016/76, č. 4, str. 447–450 [DETAIL]
KRUNTORÁD, Matěj, Revize „československé restaurátorské školy“?. ZPP 2016/76, č. 4, str. 450–451 [DETAIL]