Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2015, obsah čísla 6.Editorial

PODLISKA, Jaroslav; TRYML, Michal, Editorial. ZPP 2015/75, č. 6, str. 505 [DETAIL]

In Medias Res

KUNA, Martin, O paměti krajiny a cestách za ní. ZPP 2015/75, č. 6, str. 507–512.
Příspěvek představuje publikaci Archeologický atlas Čech, která vyšla roku 2015 ve dvou vydáních (první vydání s vročením 2014). Na základě publikace se text pokouší o... [DETAIL]
MALINA, Ondřej, Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středověkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na datech LLS. ZPP 2015/75, č. 6, str. 513–520.
Historická kulturní krajina bývá výslednicí ideových záměrů, hospodářských potřeb a geografických podmínek. Nejvýraznější terénní stopy zpravidla zanechá hospodářské... [DETAIL]
PREKOP, Filip, Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá. ZPP 2015/75, č. 6, str. 521–531.
Celkově lze konstatovat, že představenou prací bylo doloženo, že ani cílená plošná likvidace sídla není absolutní a plochy historických sídel zaniklých v souvislosti s nuceným... [DETAIL]
CEJPOVÁMiroslava; ROHLÍČEK Petr; VÁCALVÍK František R.; ŠEDA Bohdan, Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli. ZPP 2015/75, č. 6, str. 532–538.
V letech 2012–2013 proběhla „Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli“. Archeologický výzkum proběhl v dubnu 2012 – červnu 2012 (zjišťovací výzkum) a... [DETAIL]
POPELÁŘOVÁ, Pavla, Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče. ZPP 2015/75, č. 6, str. 539–545.
Baba, jednodílné nečleněné hradiště polokruhovitého tvaru, ležící nedaleko města Hluboká nad Vltavou, je ze strany severní, západní a jižní chráněno obloukovitým opevněním... [DETAIL]
KNECHTOVÁ, Alena, Povrchový průzkum milířišť a dalších možných marginálních archeologických reliktů v jihozápadní části Drahanské vrchoviny. ZPP 2015/75, č. 6, str. 546–552.
Článek se zabývá terénní průzkumem marginálních archeologických objektů v zalesněném území Drahanské vrchoviny, konkrétně na katastrálním území Ráječko, kde proběhla... [DETAIL]
METLIČKA, Milan, Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra. ZPP 2015/75, č. 6, str. 553–556.
V rámci projektu „Partnerství pro archeologii“ provedlo Západočeské muzeum v Plzni rekonstrukci kamenné konstrukce mohyly ze střední doby bronzové, která byla odkryta O. Eichhornem v... [DETAIL]

Materiálie, studie

WEBER, Martin; VEITH, Tomáš, Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. ZPP 2015/75, č. 6, str. 557–564.
Příspěvek prezentuje základní informace o postupu a výsledcích identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny... [DETAIL]
NOVOSAD, Jaroslav; KOMENDOVÁ, Nelly; LANC, Miroslav, Sídlištní architektura 60. a 70. let 20. století ve Zlínském kraji. ZPP 2015/75, č. 6, str. 565–574.
Článek popisuje společenské podmínky a důvody, které stály u začátku výstavby moderních panelových sídlišť na území dnešního Zlínského kraje. Popisuje základní politické... [DETAIL]
JIRÁSEK, Pavel; MRÁZEK, Martin, Nové trendy v budování bezpečnostních systémů v památkových objektech, muzeích a galeriích. ZPP 2015/75, č. 6, str. 575–580.
Na památkových objektech a v muzeích jsou instalovány moderní bezpečnostní systémy, které omezují možností krádeží nebo vzniku požáru. Neustále se zvyšuje jejich spolehlivost a... [DETAIL]

Různé

BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana; NOVÁK, Miroslav, Návrh zákona o památkovém fondu a ochrana archeologického dědictví - neakademický pohled. ZPP 2015/75, č. 6, str. 581–585 [DETAIL]
TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin, Několik poznámek k právní otázce používání detektorů v oblasti archeologie. ZPP 2015/75, č. 6, str. 585–588 [DETAIL]
FABIÁNOVÁ, Bohdana, Zemřel Ing. arch. Dušan Reidl, CSc. (* 22. 3. 1925 Brno - + 4. 10. 2015 Brno). ZPP 2015/75, č. 6, str. 588 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ULIČNÝ, Petr, Výjimečná kniha o letohrádku Hvězda. ZPP 2015/75, č. 6, str. 588–593 [DETAIL]
VYTLAČIL, Lukáš Michael, Dobře rozladěné varhany. ZPP 2015/75, č. 6, str. 593–594 [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Soupis restaurátorských prací realizovaných v České republice pod dohledem státní památkové péče mění svou podobu. ZPP 2015/75, č. 6, str. 594 [DETAIL]