Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2015, obsah čísla 5.Editorial

HYŤHA, Lukáš, Editorial. ZPP 2015/75, č. 5, str. 401 [DETAIL]

In Medias Res

SKALICKÝ, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele v Potvorově na Plzeňsku. K úloze historika umění a památkáře při vytváření koncepcí restaurování. ZPP 2015/75, č. 5, str. 403–412.
Příspěvek se z uměleckohistorických pozic zabývá obsahem pojmu koncepce restaurování (popřípadě koncepce obnovy), který je v současné odborné mluvě hodně nadužíván a... [DETAIL]
JUNG, Jiří, Lesnické stavby knížat Lichnovských. ZPP 2015/75, č. 5, str. 413–419.
Knížata Lichnovští vlastnili vedle velkostatku Chuchelná v pruském Slezsku od konce 18. století také panství Hradec u Opavy se zámkem a rozsáhlým lesním komplexem. Lesy byly vyžívány... [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Starohraběnka Elisabeth Salm-Reifferscheidt, rozená Fürstenberg, a její vztah k předmětům ve svozu mobiliárního fondu zámku Budkov. ZPP 2015/75, č. 5, str. 420–425.
Článek se snaží poznat a připomenout osobnost starohraběnky Elisabeth Salm-Reifferscheidt, především její zálibu ve sběratelství uměleckých předmětů. Princezna Elisabeth... [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci. ZPP 2015/75, č. 5, str. 426–432.
Olomouc a Brno byly koncovými stanicemi odbočných křídel Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB)na území Moravy. Společnost KFNB umístila nádraží v Olomouci na katastru obce... [DETAIL]
STRAKOŠ, Martin, Architektura železničních nádraží druhé poloviny 20. století, jejich umělecká výzdoba a památková péče. ZPP 2015/75, č. 5, str. 433–444.
Železniční nádraží postavená ve 2. polovině 20. století představují z hlediska své architektury i umělecké výzdoby specifickou skupinu dopravních staveb. Jejich dispoziční,... [DETAIL]
SELUCKÁ, Alena, Postup vyhodnocování historického klimatu na příkladu státního zámku Hluboká nad Vltavou. ZPP 2015/75, č. 5, str. 445–449.
Dlouhodobé záznamy hodnot relativní vlhkosti a teploty jsou jedním z hlavních parametrů pro analýzu klimatických podmínek uvnitř budov. Nedávno vydaná evropská norma ČSN EN 15757 z roku... [DETAIL]
WITZANY, Jiří; ČEJKA, Tomáš; KROFTOVÁ, Klára; MARŠÍK, Václav; ZIGLER, Radek, Sanace vybraných klenbových konstrukcí konventu kláštera premonstrátů v Teplé. ZPP 2015/75, č. 5, str. 450–456.
V rámci rozsáhlé obnovy části objektů v areálu kláštera premonstrátů v Teplé byla provedena ojedinělá sanace klenbových konstrukcí ve dvorním traktu konventu. Stabilizace a sanace... [DETAIL]
ČERVENÁK, Jan; VÁCHA, Zdeněk, Regulace podmínek pro uchování předmětů kulturní povahy v historických objektech. ZPP 2015/75, č. 5, str. 457–464.
Jednou ze základních strategií dneška pro dlouhodobé zachování či uchovávání kulturních statků, a to věcí nemovitých i movitých, je princip tzv. preventivní konzervace. Jde o... [DETAIL]
ROSOVÁ, Romana, Počátky anglického parku v Hradci nad Moravicí ve světle archivních pramenů. ZPP 2015/75, č. 5, str. 465–472.
V roce 1778 koupil hradecké panství Jan Karel Lichnovský a touto koupí Hradec připadl na téměř 170 let rodu Lichnovských, kteří se výrazně zapsali do podoby hradeckého zámku i okolí.... [DETAIL]
HÁJEK, Pavel, Tisky 16. století v zámecké knihovně Český Krumlov. Příspěvek k poznání vlastnických proměn. ZPP 2015/75, č. 5, str. 473–484.
Zámecká knihovna v Českém Krumlově náleží mezi nejvýznamnější historické knihovní fondy dochované na území České republiky. Knihovna vznikala postupným narůstáním od 17.... [DETAIL]
FAJMAN, Petr, Chování plátového nastavovacího spoje pro opravy dřevěných historických konstrukcí. ZPP 2015/75, č. 5, str. 485–490.
Při řešení plátového spoje byly nejprve teoretické výstupy konfrontovány s výsledky experimentu. Poté bylo provedeno množství výpočtů s měnícími se parametry, z kterých lze... [DETAIL]

Různé

PROCHÁZKOVÁ, Marta, Za Markem Fajmanem (22. 1. 1976 – 4. 7. 2015). ZPP 2015/75, č. 5, str. 491–492 [DETAIL]
KLÍMOVÁ, Renata, Palác Městské pojišťovny v Praze. ZPP 2015/75, č. 5, str. 492–495 [DETAIL]
BAUER, Thomas; LAUTERBACH, Jörg, O rekonstrukci kroužené klenby – vrcholu pozdně gotického kamenického řemesla. ZPP 2015/75, č. 5, str. 495–497 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 4. ročník odborného semináře na téma Vilové zahrady, jajich historie a současnost v zahradě vily Stiassny v Brně. ZPP 2015/75, č. 5, str. 498–499 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vila, villegiatura a jejich intepretace. ZPP 2015/75, č. 5, str. 499–500 [DETAIL]