Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2015, obsah čísla 3.Editorial

KIBIC, Karel, Editorial. ZPP 2015/75, č. 3, str. 193 [DETAIL]

In Medias Res

LEDVINKA, Václav, Staroměstské náměstí, esej o významu místa. ZPP 2015/75, č. 3, str. 195–200.
Článek formou historické eseje podává přehled dějin a vývoje Staroměstského náměstí od nejstarších dochovaných zpráv po současnost. V rámci chronologicky uspořádaného přehledu... [DETAIL]
KIBIC, Karel, Staroměstská radnice - prvořadá stavba z doby vlády Karla IV.. ZPP 2015/75, č. 3, str. 201–210.
Příspěvek shrnuje poznatky o historickém a stavebním vývoji a kvalitě radnice. Pro Staroměstskou radnici i sousední domy byl podrobně zpracován stavebně historický průzkum... [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památkové přístupy na vrcholu moderny: Třetí soutěž na přestavbu Staroměstské radnice v roce 1909. ZPP 2015/75, č. 3, str. 211–218.
Příspěvek se zabývá především vybranými soutěžními návrhy ve třetí soutěží na dostavbu Staroměstské radnice a historismy, tradicionalismy, romantismy a klasicismy, jež umožnily... [DETAIL]
VLNAS, Vít, Mariánský sloup a jeho náměstí (poznámky o smyslu a místě). ZPP 2015/75, č. 3, str. 219–226.
Článek se věnuje historii vzniku a zániku mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. V první části shrnuje dějiny přípravy, zhotovení a vztyčení mariánského sloupu. Dále se... [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Sloupy zbořené a znovu postavené. Ikonoklasmus jako pomyslný, ale věčný soupeř památkové péče. ZPP 2015/75, č. 3, str. 227–235.
Příspěvek se na příkladu zániku mariánského sloupu zabývá dějinami ikonoklasmu jako latentní složky kulturní identity v rámci českých zemí. Nejprve jsou stručně připomenuty... [DETAIL]
BEČKOVÁ, Kateřina, Krocínova kašna. Její sláva, barbarský zánik a nemožnost obnovy. ZPP 2015/75, č. 3, str. 236–239.
Krocínova kašna na Staroměstském náměstí byla mimořádně cenným sochařským dílem z konce 16. století. V roce 1862 byla z náměstí nešetrně odstraněna, neboť návrh na její... [DETAIL]
HAVRDA, Jan; PODLISKA, Jaroslav, Archeologie Staroměstského náměstí. K problematice památkové hodnoty historického podzemí veřejného prostoru. ZPP 2015/75, č. 3, str. 240–249.
Pražské Staroměstské náměstí představuje místo s nesmírně vysokou památkovou hodnotou. Kromě viditelných památek se však pod jeho dlažbou nalézají i památky skryté,... [DETAIL]
ŠEFCŮ, Ondřej, Staroměstské náměstí jako učebnice památkové péče. ZPP 2015/75, č. 3, str. 250–253.
Staroměstské náměstí chápeme jako nedílnou součást Starého Města a obecně staré Prahy, jako jakousi konstantu, která je zde od nejstarších etap vývoje města (či snad ještě... [DETAIL]
SRŠEŇ, Lubomír, Rizika obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 254–260.
Příspěvek se vrací dosavadní diskusi o případné obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a snaží se shrnout nejzávažnější památkové i ideové argumenty, které... [DETAIL]
KALINA, Pavel, Memorandum k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. ZPP 2015/75, č. 3, str. 261–264.
Pražský mariánský sloup musíme vidět v jeho globálním kontextu. Nejstarším sloupem nesoucím sochu Panny Marie byla Colonna della pace u kostela Santa Maria Maggiore v Římě, kterou... [DETAIL]
KAŠIČKA, František; PAVLÍK, Milan, Znovuzrození monumentálního díla vrcholného středověku na Staroměstském náměstí. Jeden z oceněných návrhů z poslední soutěže na Staroměstskou radnici a dostavbu náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 265–268.
Autoři v článku připomínají svůj návrh na dostavbu Staroměstské radnice z poslední soutěže z roku 1987. Jeho koncepce vycházela z myšlenky přísného zachování historických... [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Hlavolam, na který je třeba více času. Několik poznámek k diskusi o budoucnosti Staroměstského náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 269–273.
Esej je polemickým příspěvkem k debatě o dostavbě a rekonstrukci náměstí. Jeho cílem je upozornit na problematické roviny ideje návratu ke středověké podoby radnice, a to jak z pohledu... [DETAIL]
MUKOVÁ, Jiřina, Připomínka k obnově štítů na průčelí domu čp. 603/I na nároží Staroměstského náměstí a Celetné ulice. ZPP 2015/75, č. 3, str. 274–275.
Příspěvek se věnuje domu čp. 603/I na Staroměstském náměstí, při jehož rekonstrukci v 80. letech minulého století byly na střechu vráceny repliky původních střešních štítů,... [DETAIL]

Materiálie, studie

SALAVA, Jan, Výzdoba Klenotnice ve Státním zámku Telč a její předlohová východiska. ZPP 2015/75, č. 3, str. 276–284.
Článek pojednává o sgrafitové výzdobě tzv. Klenotnice na Státním zámku Telč. Rozšiřuje dosud poznaný předlohový materiál v díle Rudolfa Wyssenbacha. Nově výzdobu datuje do... [DETAIL]

Různé

VŠETEČKOVÁ, Zuzana, Josef Krása a středověké nástěnné malby. K 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění. ZPP 2015/75, č. 3, str. 285–288 [DETAIL]
RYBAŘÍK, Václav, Myslbekův pomník svatého Václava volá o pomoc. ZPP 2015/75, č. 3, str. 288–292 [DETAIL]