Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2014.číslo 1

Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2014/74, č. 1, str. 1.
Při pohledu na obsah tohoto čísla mě maně napadá zvolání Erazima Koháka „Buď Bohu chvála za vše kropenaté“. Současná česká památková péče je duchem i skutkem velmi pestrá,... [DETAIL]

Materiálie, studie

BOHÁČOVÁ, Ivana; NECHVÁTAL, Bořivoj, Historie a současná obnova archeologického areálu s bazilikou sv. Vavřince v prostoru NKP Praha-Vyšehrad. ZPP 2014/74, č. 1, str. 3–11.
V roce 2011 přistoupila Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na podnět Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. k sanaci archeologického areálu s bazilikou... [DETAIL]
KARASOVÁ, Daniela, Josef Gočár znovuobjevený. K nalezení části významného kubistického nábytkového souboru. ZPP 2014/74, č. 1, str. 12–16.
Po stručné rekapitulaci rané (předkubistické) Gočárovy tvorby následuje zaměření na první prezentaci kubistického nábytku na výstavě pořádané členy Skupiny výtvarných umělců... [DETAIL]
HOUŠKOVÁ, Kateřina, Hotel Intercontinental v Praze. Historie a současnost z pohledu památkové péče. ZPP 2014/74, č. 1, str. 17–25.
Článek se zabývá fenoménem pražského hotelu Intercontinental. Zaměřuje se především na památkový rozměr stavby od jejího počátku do současnosti. Nepomíjí ani architekturu stavby,... [DETAIL]
HORÁK, Václav, Genealogické poznámky k působení zvonařského rodu Schrötterů. ZPP 2014/74, č. 1, str. 26–33.
Dílu zvonařského rodu Schrötterů věnovala odborná literatura pozornost již od konce 19. století. Od té doby byla identifikována řada zvonů schrötterovské provenience, především na... [DETAIL]
KUČA, Karel, Oblasti dochovaných strukturálně výrazných plužin v České republice. ZPP 2014/74, č. 1, str. 34–49.
Článek zpracovává v praxi památkovou péči zatím nedostatečně reflektované téma strukturálně výrazných plužin v České republice. Plošný průzkum území s pomocí ortofotomap... [DETAIL]
TUMA, David, Těžební areály u Zaječova, železárny ve Strašnicích a areál dolní huti v Dobřívu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 50–60.
Příspěvek se zabývá industriálními areály, technickými památkami a stavbami souvisejícími se Strousbergovou železnicí na Podbrdsku. Tato železnice byla stavěna v roce 1872 pruským... [DETAIL]
BAŽANT, Zdeněk; KLUSÁČEK, Ladislav, Historické konstrukce ztužené lany. ZPP 2014/74, č. 1, str. 61–66.
Použitím lan v konstrukci se rozumí vnést jejich prostřednictvím tlaková napětí do původního systému stavby v jednom či více směrech; přitom je nutné zajistit příznivé rozdělení... [DETAIL]

Různé

NEJEDLÝ, Vratislav, Vzpomínka na Miloše Suchomela. ZPP 2014/74, č. 1, str. 66 [DETAIL]
SUCHOMEL, Miloš, Zpráva o nezvěstném originálu Widemannovy sochy sv. Josefa s Ježíškem. ZPP 2014/74, č. 1, str. 67–69 [DETAIL]
JANČO, Milan, Úspěšná certifikace metodik NPÚ. ZPP 2014/74, č. 1, str. 69 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KUČOVÁ, Věra, Industriální a hornické krajiny a jejich definice – workshop ve Freibergu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 70–71 [DETAIL]
MILITKÁ, Lenka; POPELÁŘOVÁ, Pavla, Čtvrté výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Kroměříži. ZPP 2014/74, č. 1, str. 71–72 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KIBIC, Karel, Nový sborník o Vyšehradě. ZPP 2014/74, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, Industriální topografie Olomouckého kraje. ZPP 2014/74, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
VODIČKA, Matěj, Architektura ve službách motorismu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
VÍCHA, Ondřej, Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 76–78 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

HORÁČEK, Martin, Editorial. ZPP 2014/74, č. 2, str. 81.
Vážení čtenáři, v druhém čísle letošního ročníku Zpráv památkové péče naleznete soubor příspěvků o architektuře 19. a 20. století v českých zemích a o obnově, vzorné nebo... [DETAIL]

In Medias Res

VYBÍRAL, Jindřich, „Česká“ versus „italská“ neorenesanční vila. Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši. ZPP 2014/74, č. 2, str. 83–90.
Studie je věnována analýze a interpretaci dvou významných neorenesančních vil – Lippmannovy vily v Praze-Bubenči (Antonín Barvitius, 1870-1870) a Daubkovy vily v Brněnci (Antonín Wiehl,... [DETAIL]
SLÁDEČEK, Petr, Evangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání. ZPP 2014/74, č. 2, str. 91–97.
Evangelický kostel v Přelouči, vybudovaný roku 1905 stavitelem Janem Marešem dle plánů profesora pražské techniky Rudolfa Kříženeckého, je ojedinělou stavbou. Architekt zde spojil... [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památková péče o město v zeleni. Obnova staveb a architektonických celků 20. století v MPZ a ochranném pásmu MPR Hradec Králové v posledních letech. ZPP 2014/74, č. 2, str. 98–108.
Příspěvek se na konkrétních příkladech péče o moderní památky a architektonické celky 20. století v Městské památkové zóně Hradec Králové snaží poukázat na obecnější... [DETAIL]
JAKUBÍČEK, Vít, Památková péče o město v zahradách. Proměny MPZ Zlín v poslední 10 letech. ZPP 2014/74, č. 2, str. 109–114.
Článek pojednává o historickém vývoji Zlína, města a továrny v zahradách, které bylo budováno v meziválečném období v souvislosti s rozmachem firmy Baťa. Úvodní historická část... [DETAIL]

Materiálie, studie

MEZIHORÁKOVÁ, Klára, „Zde bydlel W. A. Mozart“. Ke stavebním dějinám domu usedlosti Bertramka v 19. a 20. století. ZPP 2014/74, č. 2, str. 115–123.
Bývalá viniční usedlost čp. 169 v Praze na Smíchově, zvaná Bertramka, je všeobecně známou stavbou díky svému spojení se skladatelem Wolfgangem Amadeem Mozartem, který v ní pobýval v... [DETAIL]
MALINA, Ondřej, LiDAR a hornická krajina - terénní památky v „novém světle“. ZPP 2014/74, č. 2, str. 124–132.
V nedávné době dovedl narůstající zájem o hornickou kulturní krajinu několik památkových celků v Krušnohoří až k nominaci na seznam světového dědictví UNESCO. Ochrana a prezentace... [DETAIL]
CHUDÁREK, Zdeněk; SKALICKÝ, Petr, Obnova opatské kaple v klášteře ve Zlaté Koruně v letech 2012–2013. Restaurování maleb a nová zjištění.. ZPP 2014/74, č. 2, str. 133–138.
V prvním patře opatského domu bývalého cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně byla po polovině 14. století vybudována na oktogonálním půdorysu výtvarně velmi působivá opatská... [DETAIL]
STEINOVÁ, Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovské hřbitovy v Nové Cerekvi. ZPP 2014/74, č. 2, str. 139–145.
Židovské osídlení Nové Cerekve má své počátky ve druhé polovině 17. století. První čtyři rodiny z konce 17. a začátku 18. století známe jmenovitě včetně jejich původu, což... [DETAIL]
ČÁNI, Jan; MILITKÁ, Lenka; POPELÁŘOVÁ, Pavla; TOMÁŠEK, Martin, Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic. První etapa projektu. ZPP 2014/74, č. 2, str. 146–150.
První část předloženého příspěvku se zabývá obecným zhodnocením stavu památek montanistického charakteru v souvislosti s jejich památkovou ochranou. Ačkoliv jsou tyto památky... [DETAIL]

Různé

LEŠOVSKÝ, Dalibor, Ester před Ahasverem a Šalamounův soud – „zapomenuté“ obrazy Paula Trogera. ZPP 2014/74, č. 2, str. 151–153 [DETAIL]
KRACÍK, Matyáš, Demolice velkoskladů Třebešín. ZPP 2014/74, č. 2, str. 154–155 [DETAIL]
Redakce, Expertní komise NPÚ pro poválečné nemovité památky. ZPP 2014/74, č. 2, str. 155–156 [DETAIL]
JERIE, Pavel, K jubileu doc. PhDr. Josefa Štulce. ZPP 2014/74, č. 2, str. 156–157 [DETAIL]
ŽIŽKA, Jan, Jubileum Ing. Petra Macka, Ph.D.. ZPP 2014/74, č. 2, str. 157–158 [DETAIL]
LÁSKA, Vojtěch, K životnímu jubileu Ing. Jana Žižky. ZPP 2014/74, č. 2, str. 158 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, 34. výroční setkání oranžeristů AKO e. V. ve Wormsu. ZPP 2014/74, č. 2, str. 158–159 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Architektura posledních věcí. ZPP 2014/74, č. 2, str. 160–161 [DETAIL]
GAŽI, Martin, Soustředění na „úzké obzory“. Dvě publikace o místních dějinách a památkovém fondu Zlatokorunska. ZPP 2014/74, č. 2, str. 161–164 [DETAIL]
LOSOS, Ludvík, Metodická příručka k záchraně historických omítek. ZPP 2014/74, č. 2, str. 164–165 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

KUČOVÁ, Věra, Editorial. ZPP 2014/74, č. 3, str. 169.
Třetí číslo letošního ročníku se věnuje několika aktuálním tématům. Vychází na konci léta, tedy v době, kdy se řada z nás obecně zabývá návratem do školy: v roli rodiče,... [DETAIL]

In Medias Res

ŠTULC, Josef, Padesát let Benátské charty. ZPP 2014/74, č. 3, str. 171–174.
Benátská charta je mezinárodní dokument kodifikující základní principy konzervace a obnovy památek a sídel. Po všestranných diskusích k nim dospěli účastníci mezinárodního kongresu... [DETAIL]
KIBIC, Karel, Benátská charta a péče o naše historická města. ZPP 2014/74, č. 3, str. 175–183.
Benátská charta (1964) zdůraznila, že památkami nejsou jen jednotlivé stavby, ale i celé sídelní útvary – historická města. Československá památková péče ji prohlášením 30... [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Ochrana historických měst a vesnic jako trvale aktuální a mezinárodní téma památkové péče v kontextu českých zemí. ZPP 2014/74, č. 3, str. 184–192.
Teoreticky bohatě podložená ochrana historických měst a vesnic v českých zemích je v evropském kontextu mimořádnou devizou české památkové péče. Byla podpořena i obsáhlou... [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturněhistoricky cenná území České republiky a možnosti ochrany jejich památkových hodnot z titulu stavebního zákona. ZPP 2014/74, č. 3, str. 193–202.
Článek, který vznikl jako výstup výzkumného úkolu věnovaného kulturněhistoricky cenným územím České republiky, nejprve přináší bilanci počtu památkově chráněných území... [DETAIL]
OURODA, Vlastislav, Vývoj nástrojů územní památkové ochrany a jejich využitelnost v prostředí středoevropských historických měst. ZPP 2014/74, č. 3, str. 203–211.
Historické urbanistické struktury patří k nejvýznamnějším složkám kulturního dědictví. Jejich památkové hodnoty jsou v naprosté většině případů v neustálé interakci se... [DETAIL]
HODAŇOVÁ, Klára; HOROVÁ, Věra; KUČA, Karel, Specifika památkového hodnocení baťovské zástavby Zlína. ZPP 2014/74, č. 3, str. 212–219.
Předmětem článku je aplikace metodiky památkového hodnocení zástavby v podmínkách specifického moderního města z meziválečného období, jaké Zlín představuje. Zlín byl vybudován... [DETAIL]
KOZELSKÁ BENCÚROVÁ, Helga; PALACKÝ, Aleš, Urbanistické soubory socialistického realismu. Východiska, hodnoty, ochrana. ZPP 2014/74, č. 3, str. 220–229.
Nedílnou součást kulturního dědictví 20. století představují urbanistické soubory a architektonická díla budovaná ve stylu socialistického realismu dochovaná ve městech a městských... [DETAIL]
ŠPINAROVÁ, Michaela; ŠPINAR, Jindřich, Drobná typologicky podobná městská sídla v Pomalší. ZPP 2014/74, č. 3, str. 230–237.
Významný segment urbanistického dědictví v českých zemích tvoří malá města, která neobsahují jednotlivé ikonické architektury a možná i proto nejsou v obecném či širším... [DETAIL]
OLŠAN, Jiří; ŠNEJD, Daniel, Pasport – nástroj péče o památky zahradního umění. ZPP 2014/74, č. 3, str. 238–246.
Historické zahrady a parky jsou významnou součástí hmotné kultury lidstva. Jejich specifický charakter je reflektován i v mezinárodních dokumentech o ochraně kulturního dědictví a... [DETAIL]
PODLISKA, Jaroslav; TOMÁŠEK, Martin, Na okraj archeologické památkové péče. ZPP 2014/74, č. 3, str. 246–250.
Uplynulo již 50 let od vyhlášení tzv. Benátské charty, která na mezinárodním poli snad poprvé definovala archeologické výzkumy, v dobovém českém překladu „vykopávky“, a dotkla se... [DETAIL]

Různé

Mezinárodní charta o restaurování památek a sídel (aktualizovaný překlad). ZPP 2014/74, č. 3, str. 251–252.
Památky jako nositelé duchovního poselství minulosti představují v současném životě národů živé svědectví jejich staletých tradic. Lidé si stále více uvědomují jednotu... [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ, Alexandra, Nové národní kulturní památky. ZPP 2014/74, č. 3, str. 252–254 [DETAIL]
SCHRÁNILOVÁ, Anna, Demolice přístavby nejvyššího purkrabství Pražského hradu. ZPP 2014/74, č. 3, str. 254–255 [DETAIL]
MAREŠOVÁ, Jana, 80 let od úmrtí Karla Chytila (1857–1934). ZPP 2014/74, č. 3, str. 255–256 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

JANČO, Milan, Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Metody, přístupy, stanoviska. ZPP 2014/74, č. 3, str. 256–257 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Geoparky a kulturní dědictví. ZPP 2014/74, č. 3, str. 257–259 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

JANČO, Milan, Slovensko a UNESCO. Publikace pro zrakově znevýhodněné. ZPP 2014/74, č. 3, str. 260 [DETAIL]
HALATA, Martin, Nová publikace o historii Jubilejního divadla císaře Františka Josefa v Lublani. ZPP 2014/74, č. 3, str. 260–261 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2014/74, č. 4, str. 265.
V červenci 2008 při opravě fasády bývalých městských lázní v Liberci restaurátoři objevili přepečlivě zazděný nápis přímo in situ na hlavním průčelí budovy. Půlmetrová... [DETAIL]

In Medias Res

NEJEDLÝ, Vratislav, 1. světová válka, památky a památkáři. ZPP 2014/74, č. 4, str. 267–278.
Příspěvek se zabývá problematikou reorganizací a přetváření Centrální komise pro památkovou péči ve Vídni, která do roku 1918 rozhodovala i o osudu péče o památky na území... [DETAIL]
KŘÍŽEK, Jiří, Památkář ve Velké válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 279–282.
Někteří významní čeští památkáři a historikové umění se aktivně účastnili první světové války jako vojáci rakouské armády. Dochovaná osobní korespondence Zdeňka Wirtha,... [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny. ZPP 2014/74, č. 4, str. 283–292.
Na základě ustanovení mírových smluv uzavřených po první světové válce s Rakouskem a Maďarskem, získal nově vzniklý československý stát majetek nacházející se na jeho území,... [DETAIL]
SKŘEBSKÁ, Renata, Umění ve válce a válka v umění. ZPP 2014/74, č. 4, str. 293–302.
Snahou příspěvku je reflektovat soutěž z roku 1920 na válečné pomníky obětem 1. světové války a upozornit na příklady pomníků z lokality Moravy a Slezska a některé autory, kteří... [DETAIL]
MATĚJ, Miloš, Podíl výrobních podniků na území České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí. ZPP 2014/74, č. 4, str. 303–309.
Příspěvek se zabývá podílem výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě bitevních lodí rakousko-uherské flotily. Pro přehlednost jsou v časové posloupnosti... [DETAIL]
VÁCHA, Petr, Rekvizice zvonů v Čechách v 1. světové válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 310–313.
Nedostatek barevných kovů pro válečné účely byl řešen zprvu sbírkami, následovaly rekvizice. Zvony představovaly ohromné množství potřebného materiálu. První rekvizice začala v... [DETAIL]
HONYS, Vít, „V kalamitě, která má potkati naše české varhany…“ Rekvizice varhanních píšťal v 1. světové válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 314–318.
Článek se zabývá průběhem a dopady rekvizic prospektových varhanních píšťal za 1. světové války v Čechách se zaměřením na diecézi litoměřickou a českobudějovickou. Z... [DETAIL]
BLAŽEK, Viktor, Meziválečná pomníková tvorba na Jičínsku a odkaz architekta Václava Weinzettla. ZPP 2014/74, č. 4, str. 319–323.
Současně s produkcí dílen soukromých kamenosochařů, které působily v okolí Hořic 2. polovině 19. a počátkem 20. století, zaujímá významné místo se svými návrhy a provedenými... [DETAIL]
SROVNAL, Filip, Polní kaple a brašny z kostela sv. Ignáce v Praze. ZPP 2014/74, č. 4, str. 324–328.
Při soupisu mobiliáře kostela sv. Ignáce v Praze na Novém Městě byly v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) nalezeny předměty náležející mimo... [DETAIL]
ŽIAROVSKÝ Andrej; VAVŘINOVÁ, Valburga, Kapitán řadové lodě válečného c. a k. námořnictva Johannes von und Liechtenstein svědectvím objektivu. ZPP 2014/74, č. 4, str. 329–338.
Národní památkový ústav (NPÚ) věnuje pozornost historické fotografii zhruba od počátku 21. století, většinou formou plnění různých výzkumných a vědeckých projektů, úkolů a... [DETAIL]

Různé

ŠTERNOVÁ, Petra, Vojenský hřbitov kulturní památkou - Lada v Podještědí. ZPP 2014/74, č. 4, str. 339–341 [DETAIL]
HANZL, Miroslav, Statické zajištění a konzervace torza Velké věže hradu Lipnice. ZPP 2014/74, č. 4, str. 341–343 [DETAIL]
HANZL, Miroslav, Konzervace torza Nového hrádku v Praze-Kunraticích. ZPP 2014/74, č. 4, str. 343–345 [DETAIL]
STORM, Vojtěch, Viollet-le-Duc, architetk, teoretik, dokumentátor a restaurátor francouzské gotiky. Ke 200 výročí narození.. ZPP 2014/74, č. 4, str. 345–348 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

PETÁKOVÁ, Zdeňka, Zajímavá kniha Proměny montánní krajiny přibližuje minulost Krušnohoří. ZPP 2014/74, č. 4, str. 348 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Smutek architektury v Židenicích. ZPP 2014/74, č. 4, str. 349 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

VAVŘINOVÁ, Valburga, Editorial. ZPP 2014/74, č. 5, str. 265.
Editorial Národní památkový ústav je výzkumnou organizací. Tento statut získal v roce 2009. Ministerstva kultury ČR tak potvrdilo prostý fakt kodifikovaný již v názvu u nás první... [DETAIL]

Materiálie, studie

ČEVONOVÁ, Jana, Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od počátků k polovině 20. století. ZPP 2014/74, č. 5, str. 267–275.
Studie se zabývá vývojem stavebněhistorického průzkumu v českých zemích. Důraz je položen na časový úsek začínající přibližně v polovině 19. století a vrcholící v druhé... [DETAIL]
VIKOVÁ, Zuzana, František Albert Libra na Trutnovsku. Tři příklady z Librovy poválečné tvorby. ZPP 2014/74, č. 5, str. 279–284.
Článek se zabývá činností významného pražského architekta Františka Alberta Libry na Trutnovsku v období po skončení 2. světové války, kdy v letech 1946–1948 spolupracoval s... [DETAIL]
FOREJTNÍKOVÁ, Milena; ROZKOŠNÝ, Miloš; DZURÁKOVÁ; Miriam; KONVIT, Igor; PAVLÍK, František; OŠLEJŠKOVÁ, Jana; MLEJNKOVÁ, Hana, Metody hodnocení ohrožení památkových objektů vybranými přírodními a antropogenními vlivy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 285–290.
Příspěvek představuje postup pro komplexní vyhodnocení míry ohrožení památek přírodními a antropogenními vlivy. Posouzení je prováděno na základě dostupných databází,... [DETAIL]
LAVIČKA, Roman, Středověká symbióza kamene, omítky a barvy na jihu Čech. ZPP 2014/74, č. 5, str. 291–304.
Základní představu o vzhledu kamenných částí architektury a navazujících omítek, případně o barevném řešení klenebních konstrukcí ve středověku můžeme získat studiem... [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar; SETUNSKÁ, Gabriela, (Ne)tušené možnosti popularizace záchrany památek i práce památkáře. ZPP 2014/74, č. 5, str. 305–308.
Článek vyhodnocuje čtyřleté zkušenosti z realizace projektu (Ne)tušené souvislosti [angl. (Un)expected contexts] a zamýšlí se nad formami, stavem a významem popularizace památkové... [DETAIL]
JANČO, Milan, Archeologie ve městě. Prezentace movitých nálezů na místě, in situ. ZPP 2014/74, č. 5, str. 309–314.
Článek se zabývá movitými archeologickými nálezy, prezentovanými v místech, kde byly nalezeny. Jde o jednotlivé případy, v rámci kterých byly objekty nalezené při vykopávkách... [DETAIL]
BLAŽKOVÁ, Irena, Památkové informační systémy na rozcestí (Co dnes najdeme v památkových informačních systémech?). ZPP 2014/74, č. 5, str. 315–318.
Tento článek vznikl jako úvod k následujícím dvěma statím, které se odborně věnují vysoce specializovaným otázkám spojeným s informačními systémy v památkové péči. Jeho cílem... [DETAIL]
SYROVÁ, Zuzaná; SYROVÝ, Jiří, Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 - 1:25.. ZPP 2014/74, č. 5, str. 319–322.
Článek se věnuje problematice zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 - 1:25 pro potřeby stavebně historického průzkumu a správy objektů.... [DETAIL]
SYROVÁ, Zuzaná; SYROVÝ, Jiří; ŠŤOVÍČKOVÁ, Alena, Oborový informační systém památkové péče v kontextu národních a mezinárodních snah o zajištění interoperability. ZPP 2014/74, č. 5, str. 323–328.
Článek se věnuje řešení potřebných vazeb Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) budovaného v NPÚ od roku 2007, jímž se v současné době zabývá mj. úkol... [DETAIL]

Různé

ARTOUNI, Karine, Restaurování tanečního sálu na zámku Nebílovy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 329–334 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Sto let od smrti významného stavitele pivovarů a prvního pražského památkáře Jana Heraina. ZPP 2014/74, č. 5, str. 334–336 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Europa Nostra 2014. ZPP 2014/74, č. 5, str. 336–338 [DETAIL]
JANČO, Milan, Muzeum bez bariér. Informační portál v rozšířené podobě. ZPP 2014/74, č. 5, str. 338–340 [DETAIL]
KYZOUROVÁ, Ivana, K demolici prosklené vestavby z 60. let 20. století v jihozápadním rohu nádvoří Nejvyššího purkrabství. ZPP 2014/74, č. 5, str. 340 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

NEJEDLÝ, Vratislav, Připomenutí kvalitního soupisu z jižních Čech. ZPP 2014/74, č. 5, str. 341 [DETAIL]
TRYML, Michal, Zdařilá kniha o opevnění Opavy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 341 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

NEJEDLÝ, Vratislav, Editorial. ZPP 2014/74, č. 6, str. 433 [DETAIL]

Materiálie, studie

PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena, Asociativní a organicky vyvinutá krajina bojiště bitvy u Hradce Králové. ZPP 2014/74, č. 6, str. 435–446.
Území bojiště bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1866 je památková zóna, kterou Ministerstvo kultury prohlásilo vyhláškou č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí... [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Hraběnka Marie Antonie z Questenberku, roz. Kounicová, a její vliv na osudy mobiliáře zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. ZPP 2014/74, č. 6, str. 447–453.
Zámecký areál v Jaroměřicích nad Rokytnou byl přestavěn a rozšířen podle zásad barokní architektury a povýšen na rezidenční sídlo hraběte Jana Adama z Questenberku. Ten včlenil... [DETAIL]
TUMA, David, Hořejší huť v Dobřívu, těžební areály v Mirošově, zaniklé hamry a mlýny na Padrti, areál bývalých železáren a vagonka v Holoubkově. ZPP 2014/74, č. 6, str. 454–463.
V rámci probíhající fáze plošného výzkumu industriálních areálů, technických památek a staveb na Podbrdsku proběhl archivní a terénní průzkum oblasti kolem části Strousbergovy... [DETAIL]
VESELÁ, Martina; HAVLŮJOVÁ, Hana; WIZOVSKÁ, Dagmar; WIZOVSKÝ Tomáš, Didaktické pomůcky v památkové edukaci: teorie, zahraniční i domácí inspirace a praxe. ZPP 2014/74, č. 6, str. 464–473.
Příspěvek volně navazuje na téma celkové koncepce edukačních aktivit NPÚ, který vyšel v roce 2013. Poměrně komplikovaným procesem bylo sestavování tzv. edukačních sad, kterými... [DETAIL]
ŠTUMBAUER, Tomáš, Výzkum rodokmenu Valdštejnů z mobiliárního fondu zámku Koze. ZPP 2014/74, č. 6, str. 474–481.
V mobiliárním fondu SZ Kozel se nachází originál rozměrného rukopisného rodokmenu Valdštejnů - posledních majitelů loveckého zámku Kozel a panství Šťáhlavy až do konfiskace v r.... [DETAIL]
LAZÁK, Martin, K automatizované pasportizaci památkového fondu v souvislosti s přípravou Památkového katalogu. ZPP 2014/74, č. 6, str. 482–489.
Příprava nového obecného softwarového řešení – Památkového katalogu, které již vstoupilo do realizační fáze, byla podnětem i k zhodnocení dosavadního vývoje památkové... [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Systematická dokumentace a vyhodnocení stavebního a technického fondu železniční dopravy. Severní státní dráha s vazbou na Rakouskou společnost státní dráhy. ZPP 2014/74, č. 6, str. 490–496.
V rámci oborového výzkumu byly dosud podrobně zmapovány tratě postavené společností Severní dráhy císaře Ferdinanda. Cílem následujícího výzkumu je dokumentace bývalé Severní... [DETAIL]
ŠTUMBAUER, Tomáš, Osobnost Hanse Coudenhove–Kalergi a odkazy na ni ve svozu mobiliárního fondu zámku v Poběžovicích. ZPP 2014/74, č. 6, str. 497–505.
Aristokratická rodina Coudenhove Kalergi usazená v západočeských Poběžovicích je známá především osobnostmi exotické japonky Mitsuko a jejího syna Dr. Richarda Mikoláše,... [DETAIL]
KOLBABOVÁ, Zdeňka, Odraz projevů osobní zbožnosti v mobiliárních fondech památkových objektů kláštera Kladruby, kláštera Plasy a zámku Horšovský Týn: Podmalby na skle. ZPP 2014/74, č. 6, str. 507–512.
Tento článek se věnuje dosud málo známému souboru podmaleb na skle, které se nachází v mobiliárních fondech zámku Horšovský Týn a kláštera Kladruby. Jedná se celkem o 34 podmaleb na... [DETAIL]
KUNEŠ, Petr; MICHOINOVÁ, Dagmar; KRAJČOVÁ, Vladislava, Průzkum povrchových úprav Památníku Tomáše Bati ve Zlíně. ZPP 2014/74, č. 6, str. 513–518.
Památník Tomáše Bati představuje významnou památku meziválečné funkcionalistické baťovské architektury. Vybudován byl v roce 1933 dle návrhu Františka L. Gahury jako budova-socha s... [DETAIL]

Různé

UHLÍK, Jan, Dvě stě let od narození Františka Schmoranze staršího, architekta, stavitele a konzervátora památek. ZPP 2014/74, č. 6, str. 519–520 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

BACHTÍK, Jakub, Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey: zpráva z konference na horké půdě. ZPP 2014/74, č. 6, str. 520–522 [DETAIL]
Memorandum vedoucích uměnovědných kateder a ústavů v českých zemích o kostele v Horním Jiřetíně. ZPP 2014/74, č. 6, str. 522 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památky dějin bydlení. ZPP 2014/74, č. 6, str. 522–523 [DETAIL]