Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2012, obsah čísla 6.Editorial

KYZOUROVÁ, Ivana, Editorial. ZPP 2012/72, č. 6, str. 409.
Vážení čtenáři, vážené čtenářky, jsem ráda, že po dvou letech opět může vyjít monotematické číslo Zpráv památkové péče věnované opravám a restaurování na Pražském... [DETAIL]

In Medias Res

KYZOUROVÁ, Ivana, Nová zjištění k renesančním nástěnným malbám ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v Praze. ZPP 2012/72, č. 6, str. 411–419.
Nástěnné malby svatováclavského cyklu ve stejnojmenné kapli v katedrále sv. Víta byly poprvé restaurovány před sto lety. Od té doby o nich vyšlo množství literatury, k jednoznačnému... [DETAIL]
NEČÁSKOVÁ, Milena, Restaurování a průzkum nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 420–424.
Součástí restaurování maleb Svatováclavské kaple chrámu sv. Víta byl restaurátorský průzkum, zaměřený na otázky, týkající se zejména existence neznámých skrytých maleb pod... [DETAIL]
KYZOUROVÁ, Ivana, Královský letohrádek na Pražském hradě a jeho restaurování. ZPP 2012/72, č. 6, str. 425–431.
Studie přináší zprávu o komplexním restaurování Královského letohrádku, který český král a římský císař Ferdinand I. zbudoval v letech 1538–1564 v zahradě Pražského hradu.... [DETAIL]
MĚCHURA, Petr, Oprava střechy a průčelí Královského letohrádku na Pražském hradě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 432–438.
Oprava měděné krytiny střechy Královského letohrádku, zahájená v roce 2012, je zakončením několika etap restaurování vnějšího pláště architektonicky cenného objektu. Renesanční... [DETAIL]
LUKEŠ, Zdeněk, Menší architektonické úpravy a restaurátorské zásahy v areálu Pražského hradu a Lán. ZPP 2012/72, č. 6, str. 439–443.
Článek se zabývá několika rekonstrukcemi v areálu pražského hradu a letní rezidence prezidenta republiky v Lánech. Přibližuje projekt a realizaci nové stezky, která umožňuje... [DETAIL]
MĚCHURA, Petr; CHOTĚBOR, Petr, Tři příklady systematické údržby objektů v areálu Pražského hradu. ZPP 2012/72, č. 6, str. 444–450.
Vrcholně barokní přestavba, která dala domu Mladotovu domu č.p. 37/IV jeho dnešní podobu, je připisována J. B. Santinimu-Aichlovi. Oprava střechy a průčelí objektu v r. 2011 byla... [DETAIL]

Materiálie, studie

PATEROVÁ, Vladimíra, Moderní architektura 60.–80. let 20. století ve východních Krkonoších. ZPP 2012/72, č. 6, str. 451–455.
Článek se zabývá popisem tří horských hotelů vyprojektovaných v 60. letech 20. století a jejich významem pro českou moderní architekturu druhé poloviny 20. století. Labská bouda od... [DETAIL]

Různé

SVOBODA, Antonín Marián, Atlas grafických listů Zahrady Pražského hradu. K životnímu jubileu Otakara Kuči. ZPP 2012/72, č. 6, str. 456–457 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Za architektem a urbanistou Jiřím Hrůzou. ZPP 2012/72, č. 6, str. 458–459 [DETAIL]
MERGER, Martin, Informace o nálezu (a zániku) historického mostu pod silnicí Třeboň – Branná. ZPP 2012/72, č. 6, str. 459–461 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Zahrada poslance JUDr. J. Černého v Kaníně. ZPP 2012/72, č. 6, str. 461–462 [DETAIL]
MĚCHURA, Petr, Oprava Plečnikovy lávky na Pražském hradě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 463–464 [DETAIL]
CHOTĚBOR, Petr, Oprava Zlaté uličky. ZPP 2012/72, č. 6, str. 465–467 [DETAIL]
VÍCHA, Ondřej, K právní ochraně kulturních statků v Antarktidě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 467–470 [DETAIL]
STRAKOŠ, Martin, Fascinace průmyslovou krajinou a objektivní fotografie. ZPP 2012/72, č. 6, str. 471–472 [DETAIL]
JERIE, Pavel; ŠTULC, Josef, Sté výročí narození Hugova Rokyty. ZPP 2012/72, č. 6, str. 472 [DETAIL]
JANČO, Milan, Metodické pokyny SÚPPOP Praha 1959–1964. Opomenutý metodický pokyn Břetislava Štorma Jak se vyvarovat chybám při konsolidaci a obnově památek. ZPP 2012/72, č. 6, str. 473–476 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KUNEŠ, Petr, Mezioborový kurs péče o kamenné památky v portugalském LNEC. ZPP 2012/72, č. 6, str. 476–477 [DETAIL]

Není určeno

Obsah ročníku. ZPP 2012/72, č. 6, str. 484–486 [DETAIL]
Rejstřík jmenný, věcný, místní. ZPP 2012/72, č. 6, str. 486–495 [DETAIL]

Příloha

HORYNOVÁ, Alena, Přátelská vzpomínka na dlouholetou spolupráci s Vratislavem Nejedlým. ZPP 2012/72, č. 6, str. 499 [DETAIL]
SLAVÍČEK, Lubomír, Karel Josef Adoplh refecit. Kroměřížský malíř jako restaurátor obrazů ve službách Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské. ZPP 2012/72, č. 6, str. 500–503.
Karel Josef Adolph (1715–1771), člen rozvětvené malířské rodiny Adolphů je dosud znám především jako zručný autor zátiší s loveckými trofejemi. Nová zjištění k jeho životu a... [DETAIL]
ZAHRADNÍK, Pavel, Tři kapitoly z dějin sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze. ZPP 2012/72, č. 6, str. 504–506.
Článek pojednává o třech dosud neznámých momentech z dějin sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze, pocházející z roku 1683, jež je dílem sochařů Matthiase Rauchmüllera... [DETAIL]
KOTLÍK, Petr, Některé povrchové úpravy kamene památkových objektů a rizika s nimi spojená. ZPP 2012/72, č. 6, str. 506–510.
Povrchové úpravy kamene mají dlouhou historii. Byly prováděny již v antice, u nás dosáhly velkého rozšíření především v baroku. Jejich cílem byla jednak ochrana kamene před... [DETAIL]
BUKAČOVÁ, Irena, Mariánský sloup v Úterý. Obraz vzniku památky ve světle archivních dokumentů. ZPP 2012/72, č. 6, str. 511–513.
Příspěvek popisuje vznik mariánského sloupu v městečku Úterý (Plzeňský kraj) na základě archivního průzkumu, zachycujícího proces výstavby sloupu (1728-1731), náklady na... [DETAIL]
ADAMCOVÁ, Kateřina, Spletité osudy sochy sv. Františka Na Františku v Lysé nad Labem. ZPP 2012/72, č. 6, str. 514–517.
Na malém trojúhelném prostranství v Lysé nad Labem zvaném Na Františku stojí jednoduchý hranolový sokl nesoucí sochu sv. Františka Serafínského klečícího na kamenných oblacích a... [DETAIL]
ADAMEC, Vojtěch, Hlavní vstupní portál kostela Nejsvětější Trojice a Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem a barokní kamenická praxe. ZPP 2012/72, č. 6, str. 518–520.
Restaurování vybraných kamenných architektonických článků, jež jsou součástí hlavního průčelí kostela narození Panny Marie v Roudnici nad Labem, přineslo pozoruhodné poznatky,... [DETAIL]
KOVAŘÍK, Viktor, Sousoší sv. Benedikta z Nurie v Přešticích a jeho odus jako memento nedávných dob péče o památky. ZPP 2012/72, č. 6, str. 520–525.
Článek se věnuje dosud poněkud pozapomenutému baroknímu sousoší sv. Benedikta z Nursie, které stávalo na náměstí v Přešticích na jižním Plzeňsku. Kvalitativně i ikonograficky... [DETAIL]
HONYS, Vít, K výtvarným reflexím baroka v koncepcích středoevropských varhanních prospektů přelomu 19. a 20. století. ZPP 2012/72, č. 6, str. 526–527.
Příspěvek je upozorněním na skupinu varhanních prospektů poslední třetiny 19. a počátku 20. století, které se vedle dobově rozšířených neoslohových a eklektických rysů snažily... [DETAIL]
RADOSTOVÁ, Šárka, Peripetie památkové péče aneb znovuobjevení oltářního obrazů z Valkeřic. ZPP 2012/72, č. 6, str. 528–530.
Příspěvek na základě archivních dokumentů sleduje dramatické osudy oltářního obrazu a kostela sv. Barbory ve Valkeřicích. Barokní stavbu kostela sv. Barbory ve Valkeřicích i její... [DETAIL]
PÁCAL, Martin, František Xaver Mangold a jeho cesta z chrámu sv. Víta do Karolina. ZPP 2012/72, č. 6, str. 531–533.
Příspěvek přibližuje opomíjenou osobnost Františka Xavera Margolda, stavitele, umělce a památkáře působícího zejména v období první republiky a válečném období. Margold své... [DETAIL]
GLÁSEROVÁ LEBEDOVÁ, Zdeňka, Techniky nástěnných maleb v zápisnících Josefa Navrátila. ZPP 2012/72, č. 6, str. 534–536.
Malíř Josef Navrátil si zapisoval poznámky s nejrůznějšími malířskými technikami a recepty na jejich přípravu pravděpodobně po celou dobu svých malířských realizací. Dochovaný... [DETAIL]
SKALICKÝ, Petr, Nové nebo staré? Restaurování nástěnné malby a inovace liturgického prostoru v hostivařském kostele. ZPP 2012/72, č. 6, str. 537–541.
Druhý vatikánský koncil (1962-1965) znamenal pro římsko-katolickou církev zásadní změnu paradigmatu. Starou liturgii, slouženou do té doby celebrantem zády k lidu a čelem ke... [DETAIL]
KUNEŠ, Petr, Jak si přírodovědci přivlastnili materiál a s ním i památky. ZPP 2012/72, č. 6, str. 541–543.
Článek se zabývá možnými výklady pojmu materiál jakožto jednoho z ústředních pojmů památkové technologie a všímá si skryté vágnosti spojení jako materiál památky, autentický... [DETAIL]
Bibliografie V. Nejedlého 2010–2012. ZPP 2012/72, č. 6, str. 543 [DETAIL]