NPÚ na Monumentu 2014

Národní památkový ústav se na veletrhu Monumento 2014 prezentoval výstavní expozicí na ploše 60m2. Expozice se skládala ze 4 základních celků:
 • Obecná prezentace Národního památkového ústavu (4 panely)

 • Národní památkový ústav Národní památkový ústav
  Národní památkový ústav („NPÚ“) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče.
  Je příspěvkovou organizací zřízenou ministerstvem kultury.
  Člení se na Generální ředitelství v Praze, územní odborná pracoviště v jednotlivých krajích České republiky a čtyři územní památkové správy.
  Generální ředitelství integruje metodické řízení památkové péče a péče o objekty ve správě NPÚ a řídí celkovou činnost organizace. Územní odborná pracoviště zajišťují úkoly státní památkové péče v rozsahu své územní působnosti, územní památkové správy pak zajišťují komplexní odborný servis pro památky v péči NPÚ a podílejí se na vytváření a implementaci strategie cestovního ruchu a propagace kulturního dědictví. ...
  Náhled panelu ve formátu pdf -> zde.
 • Odborná činnost Národního památkového ústavu< Odborná činnost Národního památkového ústavu
  Národní památkový ústav se věnuje celé řadě odborných činností. Kromě dalšího:
  - koordinuje a z velké části i vlastními odbornými kapacitami zajišťuje základní a aplikovaný vědecký výzkum;
  - vydává celostátně doporučené odborné metodiky a metodická vyjádření, která průběžně aktualizuje;
  - zabezpečuje odbornou a metodickou činnost týkající se péče o památky;
  - vede Ústřední seznam kulturní památek a podílí se na zkvalitňování a zpřesňování jeho obsahu;
  - vede soupis archeologických lokalit;
  - spravuje a doplňuje dokumentační sbírky a informační fondy obsahující písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci k památkám a podle kapacitních možností své dokumentační sbírky zpřístupňuje a napomáhá dalším vlastníkům kulturních památek;...
  Náhled panelu ve formátu pdf -> zde.
 • Činnost Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti Činnost Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti
  K veřejnosti směřuje řada z aktivit Národního památkového ústavu. NPÚ kromě dalšího:
  - prezentuje a popularizuje památkovou péči v jednotlivých regionech, poskytuje pomoc obcím s rozšířenou působností při metodickém řízení a při spolupráci s místními občanskými iniciativami vyvíjejícími svoji činnost v oblasti ochrany a uchovávání hmotného kulturního dědictví;
  - pořádá odborné semináře, konference, kolokvia a dalších akce za účelem prezentace památkové péče a představení nových poznatků. Nejen k odborníkům, ale také zájemcům z řad veřejnosti jsou pak směřovány četné výstavy, které z různých úhlů přibližují cenný památkový fond České republiky;
  - pořádá kurzy památkové péče; jednotlivá pracoviště zajišťují četné přednášky či přednáškové cykly nebo speciální projekty pro děti a mládež;
  - vydává odborné publikace, metodiky, sborníky, katalogy k výstavám, výpravné obrazové publikace a další tituly, též celou řadu propagačních materiálů....
  Náhled panelu ve formátu pdf -> zde.
 • Národní památkový ústav – správce památkových objektů Národní památkový ústav – správce památkových objektů
  Národní památkový ústav spravuje více než 100 státních památkových objektů, z nichž sedm je zapsáno na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (zámecký komplex Český Krumlov, zámek Litomyšl, zámek Telč, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, zámky Valtice, Lednice a Janův Hrad v rámci Lednicko-valtického areálu, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži).
  V péči NPÚ je celá řada hradů a zámků, ale rovněž kláštery, kostely, památky lidové architektury, zahrady, technická památka, vila a další; jejich správu zajišťuje NPÚ prostřednictvím svých čtyř územních památkových správ.
  Návštěvnost nejoblíbenějších objektů přesahuje 300 000 návštěvníků ročně...
  Náhled panelu ve formátu pdf -> zde.
 • Panelová výstava „Kámen v památkové péči v České republice“
 • Rozměrná panelová výstava (30 panelů), v českém a německém jazyce, zabývající se kamenem v památkové péči z řady různých pohledů. Podrobněji o výstavě zde.
 • Publikační činnost Národního památkového ústavu
 • Prezentovali jsme zde 3 základnní recenzované časopisy, vydávané v NPÚ i další odborná periodika vyávané jednotlivými územními pracovišti. Dále jsme zde prezentovali přes 30 odborných monografických pubikací z produkce NPÚ, většinou v německém nebo anglickém jazyce. Nabídku doplňovala řada drobnějších letáčků a propgačních tiskovin.
 • Prezentace projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky,
 • řady edukačních pomůcek vzniklých v rámci tohoto projektu, včetně praktických ukázek.
 • Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky
  Partneři projektu
  Celkový rozpočet projektu
  Trvání projektu
  Náhled panelu ve formátu pdf -> zde.
 • Poslání projektu Poslání projektu
  Poslání projektu
  Cílové skupiny
  Devět pravidel projektu
  Náhled panelu ve formátu pdf -> zde.
 • Výstava byla doplněna videoprezentací 3D modelu hradu Hamrštejn, dokumentu o obnově a restaurování vnějšího pláště chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, ukázek restaurování a péče kamenné památky a v neposlední řadě i krátká proma některých památkových objektů ve správě NPÚ.
 • O provoz na stánku, komunikaci s návštěvníky veletrhu a zejména zodpovídání řady jejich obecných i odborných dotazů se staralo celkem 5 pracovníků NPÚ.
 • Odborní pracovníci NPÚ se svými příspěvky účastnili i odborného doprovodného programu veletrhu. Podrobněji zde.