Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MACEK, Petr
Barokní architektura Podkrušnohoří


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 1-2, str: 74–86
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7298

Článek je přehledovým, chronologicky uspořádaným shrnutím nejvýraznějších architektonických počinů vzniklých v 17. a 18. století v oblasti Podkrušnohoří. Kromě všeobecně známých realizací se zabývá i pracemi zdejších regionálních mistrů a méně známými či přehlíženými stavbami.
Na začátku století v oblasti vzniklo několik realizací, které jsou dnes ve stínu tzv. Valdštejnské architektury. Jde především o významné stavební fáze v dějinách zámků Jezeří a Červený Hrádek – původ v raném 17. století má pravděpodobně i oválný tvar ambitu v Bohosudově.
Po třicetileté válce se v oblasti uplatňují všichni významní tvůrci v čele s Carlem Luragem, jehož kostel v Kadani je zajímavým mezistupněm mezi ranými a vrcholnými stavbami tohoto architekta. Pozoruhodné je také neprovedené průčelí kostela v Klášterci nad Ohří, komponované jako vyhlídka do zámecké zahrady. Giovanni Domenico Orsi se uplatnil jako stavitel poutního areálu a přilehlé rezidence v Bohosudově, Antonio Porta pak stavěl zámek v Bílině a v přestavbě zámku v Červeném Hrádku do Čech přinesl stěžejní téma ústředního pavilonu pro zámecký sál. Na konci 17. století se pak v oblasti významně uplatnil přední tvůrce své doby, Jean Baptiste Mathey zámkem v Duchcově, kostely v Litvínově, Horním Jiřetíně a Mariánských Radčicích a zejména pozoruhodnou trojbokou kaplí Nejsv. Trojice v Chlumci u Ústí nad Labem.
Na přelomu století v oblasti působil Jan Blažej Santini, o němž lze uvažovat v souvislosti s ranou fází přestaveb oseckého kláštera. Z významných pražských tvůrců se zde také uplatnil Marcantonio Canevalle, který převzal pro J. B. Matheyovi práce v Duchcově a který stavěl také kostel v Křemýži. Ve stejné obci se nachází také velmi zajímavý zámek, kterému dominuje pavilonově vystupující hmota ortogonálního sálu – stavba z let 1693–95 tímto motivem předchází významné realizace tohoto typu od G. B. Alliprandiho.
V první polovině 18. století zdejší oblasti dominoval zejména F. M. Kaňka, kterého zaměstnávali Valdštejnové. Kaňka pro ně navrhl přestavbu duchcovského zámku včetně novostavby špitálu, zámek v Litvínově a také unikátní, dnes bohužel zaniklý areál textilní manufaktury komponovaný jako velkorysá rezidence. Dosud zcela přehlíženou, ale mimořádně kvalitní stavbou, kterou lze s Kaňkou spojit, je také zámecký areál v Janově u Litvínova dochovaný dnes v torzu uvnitř zahrádkářské kolonie.
Skutečným stavitelským hegemonem této oblasti však byl litoměřický stavitel Oktavián Broggio, který oblast zaplnil množstvím převážně sakrálních realizací – podílel se jak na velkorysých projektech typu přestavby oseckého kláštera, tak na menších venkovských stavbách v Lipticích, Jenišově Újezdě, Vtelně a dalších.
Kolem poloviny 18. století se prosadily dvě významné regionální osobnosti. První byl Jan Kryštof Kosch, kadaňský stavitel, který ve své tvorbě cíleně a soustavně navazoval na práce K. I. Dientzenhofera, po němž dokončoval kostel v Březně. Jeho stavby v Klášterci nad Ohří, Doupově nebo Kadani (klášter alžbětinek) jsou poučenými variantami slavných Dientzenhoferových realizací, a to i těch dynamických. Druhou významnou osobností byl Jan Pavel Loschy ze Žatce. Jeho nejvýznamnější stavby – kostely v Novém Sedle a Libočanech a zámek ve Stekníku. Stavby typické užitím bohatého dekoru a relativizací architektonických forem by se téměř daly označit za rokokové.
Epilog slohu lze spatřit na stejném místě, kde jsme postřehli jeho začátky – v Jezeří. Vídeňský architekt Andrea Altomonte, mimo jiné autor výstavného kostela v Postoloprtech, zde vyprojektoval bohužel nedokončenou kapli v podobě zmenšeniny Pantheonu, s tvaroslovím, které se již hlásí ke klasicismu.
Závěrem lze konstatovat, že děje probíhající v tak malém regionu nečekaně plynule a úplně kopírují takřka veškeré proměny barokní architektury celé země. V regionu působili snad všichni slavní doboví architekti, a to od počátečních náznaků slohu až po jeho vyznění. Rovněž lze velice dobře sledovat odraz tvorby předních tvůrců v konkrétním místním přepisu. Nešlo však o jednostranné přejímání určitých koncepcí, ale o snahu se znalostí přijímané vzory samostatně a osobitě přetvářet. Zejména období druhé třetiny 18. století je v tomto směru výjimečné.


Klíčová slova: barokní architektura – Podkrušnohoří – Oktavián Broggio – Jan Pavel Loschy – Jan Kryštof KoschCizojazyčné resumé:

MACEK, Petr
Baroque Architecture of the Ore Mountain foothills
The article is a general and chronologically structured summary of the most significant architectural achievements created in the 17th and 18th centuries in the foothills of the Krušné hory, or Ore Mountains. In addition to the well-known achievements, the article also deals with the works of local regional masters and lesser known or overlooked buildings.
The beginning of the century saw several realizations in the area that today are under the shadow of “Wallenstein architecture”. This is primarily an important building phase in the history of Jezeří and Červený Hrádek castles; the oval shape of the cloister in Bohosudov also likely originates in the early 17th century.
After the Thirty Years' War, all the prominent creators were active in this area, led by Carl Lurage, whose church in Kadaň is an interesting intermediate point between the early and top-level buildings of this architect. The unexecuted façade of the church in Klášterec nad Ohří is also remarkable, composed as a viewpoint onto the castle garden. Giovanni Domenico Orsi served as builder for the pilgrimage site and the adjoining residence in Bohosudov, Antonio Porta then built the castle in Bílin, bringing the theme of the central pavilion for the castle hall to Bohemia in the reconstruction of the castle in Červený Hrádek. The end of the 17th century brought the activity of the leading creator of the period, Jean Baptiste Mathey, with the castle in Duchcov, the churches in Litvínov, Horní Jiřetín, and Mariánské Radčice, and especially the remarkable three-sided Chapel of the Holy Trinity in Chlumec near Ústí nad Labem.
At the turn of the century, Jan Blažej Santini worked in the area, who we may associate with the early phase of the reconstruction of the Osek monastery. Important Prague artists here include Marcantonio Canevalle, who assumed the work for J. B. Mathey in Duchcov and who also built a church in Křemýž. The same village is also the location of a very interesting castle, dominated by the pavilion-like extension of the orthogonal hall. This building from 1693 to 1695 precedes the major realizations of this type from G. B. Alliprandi with this motif.
In the first half of the 18th century, the area here was dominated mainly by F. M. Kaňka, employed by the Wallensteins. Kaňka designed the reconstruction of the Duchcov castle for them, including the new hospital building, the castle in Litvínov, and also the unique (today unfortunately extinct) textile manufactory complex, composed as a generous residence. Another as yet completely overlooked but exceptionally high-quality building that may be associated with Kaňka is the castle complex in Janov near Litvínov, preserved today as a torso inside a garden colony.
The true architectural hegemonist of this area was the Litoměřice builder Octavian Broggio, who filled the area with a number of predominantly sacral realizations – he participated in generous projects such as the reconstruction of the Osek monastery as well as in smaller rural buildings in Liptice, Jenišov Újezd, Vtelna, and elsewhere.
The middle of the 18th century was the emergence of two prominent regional figures. The first was Jan Kryštof Kosch, a Kadaň builder whose work intentionally and systematically followed on the works of K. I. Dientzenhofer, after whom he completed the church in Březno. His buildings in Klášterec nad Ohří, Doupov, and Kadaň (Elizabethan Monastery) are well-informed variants of the Dientzenhofer's famous realizations, even the dynamic ones. Another important personality was Jan Pavel Loschy from Žatec. His most important buildings include the churches in Nové Sedlo and Libočany, and the castle in Stekník. His buildings, typical in their rich decoration and a relativisation of architectural forms, could almost be labeled Rococo.
The style’s epilogue can be seen in the same place where we noticed its beginnings – in Jezeří. The Viennese architect Andrea Altomonte, among others the author of the Postoloprty exhibition church, designed an (unfortunately) unfinished chapel in the form of a Pantheon miniature, with a morphology that is nearly already classical.
In conclusion, it may be claimed that the events taking place in such a small region copy almost all the changes of Baroque architecture of the whole country in an unexpectedly smooth and complete manner. Perhaps all the famous architects of the period were active in the region, ranging from the early signs of the style to its echo. The reflection of the leading creators in a specific local transcript can also be very well observed. This was not, however, a unilateral adoption of certain concepts, but rather an attempt to independently and personally transform accepted patterns with an acquired knowledge. The period of the second third of the 18th century is mainly exceptional in this respect.
Návrat zpět