Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

DOBALOVÁ, Sylva
Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina?


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 1-2, str: 3–9
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7290

Článek se podrobně zabývá podobou málo známé, zaniklé, ale pozoruhodné zámecké barokní zahrady v Duchcově. Po úvodním stručném shrnutí historie města a zámku se příspěvek zabývá vlastním vznikem a budováním zámecké zahrady francouzského typu, které započalo po roce 1717. V návaznosti na objevy a výzkumy Pavla Vlčka spojuje vznik zahrady s přední osobností architektury první třetiny 18. století F. M. Kaňkou, ovšem zvažuje také účast J. F. Schora, a to pravděpodobně na budování složitého vodního režimu zahrady. Zmiňuje také účast M. B. Brauna na sochařském vybavení zahrady.
Na základě dostupných archiválií a zejména dochovaných plánů dále článek rekonstruuje podobu původní zahrady, přeměněné v 19. století na anglický park a zásadně poničené povrchovou těžbou uhlí ve 20. století. V rámci charakteristiky zahrady je pozornost věnována zejména jejímu zcela netypickému propojení s objektem špitálu, vzniklým rovněž podle projektu F. M. Kaňky. Všímá si rovněž zapojení zahrady do širšího krajinného kontextu, a to zejména diagonální osou směrovanou na vrch Stropník, dominantu blízkého horizontu. Na základě této skutečnosti dochází příspěvek k závěru, že ačkoliv se může zdát, že barokní zahrady byly do sebe uzavřenými mikrosvěty, v praxi byla situace opačná. Barokní zahrady zásadně utvářely nejen charakter města, ale i celkový charakter venkovské krajiny.


Klíčová slova: Duchcov – zámek – barokní krajina – F. M. KaňkaCizojazyčné resumé:

DOBALOVÁ, Sylva
Duchcov: Baroque garden, Baroque landscape?
The article details the appearance of the little-known extinct, but still remarkable, Baroque castle gardens in Duchcov. After an initial brief summary of the history of the town and castle, the article deals with the actual formation and construction of the French-style castle garden, which began after 1717. Following upon the discoveries and research of Pavel Vlček, it associates the creation of the garden with a leading figure in the architecture of the first third of the 18th century, F. M. Kaňka. It also considers the participation of J. F. Schor, likely in the construction of the garden’s complex water engineering. It also mentions the participation of M. B. Braun in the garden’s sculpture work.
Based on available archival materials and especially preserved plans, the article goes on to reconstruct the original form of the garden, transformed in the 19th century into an English park and fundamentally damaged by surface coal mining in the 20th century. As part of the garden’s characteristics, particular attention is paid to its very atypical connection to the hospital building, also designed by F. M. Kaňka. It also notes the integration of the garden into the wider landscape context, especially the diagonal axis directed towards Stropník Hill, the dominating feature of the nearby horizon. On this basis, the article draws the conclusion that despite the presumption that the Baroque gardens were microworlds closed into themselves, the situation was actually the opposite. Baroque gardens fundamentally shaped the character of not only the town but also the overall character of the rural landscape.
Návrat zpět