Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

GOJDA, Martin
Zdroje fotoleteckých a družicových dat pro evidenci nemovitých památek a péči o historickou krajinu


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 5, str: 546–552
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7247

Stále více badatelů zaměřených na evidenci, dokumentaci, výzkum a ochranu nemovitých komponent pravěkého a historického dědictví a na studium kulturní krajiny oceňuje potenciál dat dálkového průzkumu, konkrétně leteckých fotografií a družicových snímků. Jejich výpověď často zásadním způsobem obohacuje naše znalosti o jejich celkové podobě, prostorové dispozici (zasazení v krajinném kontextu), o některých kvalitativních (např. architektonických a sochařských) charakteristikách obtížně postižitelných při pohledu ze země, a samozřejmě také o kvalitě a rozsahu jejich uchování. V první kapitole jsou představeny archivy leteckých fotografií, které vlastní vědecko- výzkumné, památkové a muzejní instituce a které vznikly přímo pro potřeby jejich činnosti. Uváděny jsou archivy Archeologického ústavu AV ČR v Praze (pravděpodobně největší v ČR, 21 tisíc snímků), Ústavů archeologické památkové péče (Most, Praha, Brno) a několika muzeí (Plzeň, Turnov, Mladá Boleslav, Strakonice, Klatovy, Jičín, Hradec Králové). Ze zahraničních archivů jsou uvedeny především britské instituce Unit for Landscape Modelling (Cambridge University) a Library of Air Photographs (Historic England). Zmíněna je také soukromá sbírka E. Vasiliaka, čítající kolem 5 tisíc leteckých fotografií. V další části příspěvku je pozornost věnována archivům historických leteckých fotografií a satelitních snímků, pořizovaných v minulosti dominantně pro vojenské, v menší míře pro kartografické či jiné účely. Historické fotografie z území České republiky jsou uloženy v kolekci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce (VGHMÚř), který tak spravuje největší tuzemský archiv historických leteckých měřických snímků v České republice (přibližně 800 tisíc), pořizovaných z kartografických a vojenských důvodů od 30. let minulého století. Stručně popsány jsou v této části fondy největších světových archivů válečných leteckých fotografií (převážně z doby 2. světové války), americké National Archives and Records Administration (NARA) a britské National Collection of Aerial Photography (NCAP). Kromě těchto dvou nejrozsáhlejších archivů obsahujících historické letecké fotografie z různých částí světa disponuje řada zemí svými vlastními archivy. Vedle několika rozsáhlých archivů v Německu a ve Francii disponuje jedněmi z nejrozsáhlejších fondů v Evropě Itálie, konkrétně archivy tří institucí – Aerofototeca Nazionale, Aeronautica Militare a Instituto Geografico Militare. V poslední kapitole seznamuje autor čtenáře s internetovými mapovými servery, na nichž je možné sledovat buď celý povrch Země prostřednictvím aktuálních družicových snímků, nebo území jednotlivých států v podobě vertikálních, do ortofotomapy uspořádaných leteckých fotografií, pořizovaných obvykle jednou za 3–5 let (Google Earth, NASA World Wind, resp. mapy.cz) a uvolněných pro potřeby veřejně dostupných mapových serverů v různém stupni prostorového rozlišení.

Klíčová slova: Letecká fotografie – družicové snímky – krajina – památky – archivyCizojazyčné anotace:

Anglicky
Researchers focused on recording, documenting, researching, and protecting immovable components of prehistoric and historic heritage and on studying the cultural landscape are increasingly appreciating the potential of remote sensing data, specifically aerial photographs and satellite images. Their testimony often significantly enriches our knowledge of their overall appearance, spatial layout (setting in the landscape context), of certain qualitative (e.g. architectural and sculptural) characteristics difficult to observe when viewed from the ground, and of course of their quality and the range of their preservation. The first chapter introduces aerial photograph archives owned by scientific research, preservation, and museum institutions which were created specifically for the needs of their activities. This includes the archives of the Archaeological Institute of the Academy of Sciences in Prague (probably the largest in the country with 21,000 images), Institutes of Archaeological Heritage Care (Most, Prague, Brno), and several museums (Plzeň, Turnov, Mladá Boleslav, Strakonice, Klatovy, Jičín, Hradec Králové). Foreign archives primarily include the British Unit for Landscape Modelling (Cambridge University) and the Library of Air Photographs (Historic England). Also mentioned is the private collection of E. Vasiliak, numbering around 5,000 aerial photographs. The next section focuses on the historical archives of aerial photographs and satellite images acquired in the past predominantly for military and to a lesser extent for cartographic or other purposes. Historical photographs from the Czech Republic are stored in the collection of the Military Geographic and Hydrometeorological Office in Dobruška (VGHMÚř) which manages the largest national archive of historical aerial surveying photographs in the Czech Republic (approximately 800,000), acquired for cartographic and military purposes from the 1930’s. This section briefly describes the world's largest archives of wartime aerial photographs (mostly from the WW2 period), the US National Archives and Records Administration (NARA), and the British National Collection of Aerial Photography (NCAP). Apart from these two largest archives containing historic aerial photos from different parts of the world, many countries have their own archives. In addition to several large archives in Germany and France, some of the largest funds in Europe are in Italy, specifically in the archives of three institutions – Aerofototeca Nazionale, Aeronautica Militare, and Instituto Geografico Militare. In the last chapter, the author introduces readers to Internet map servers where one can watch either the entire surface of the earth through current satellite images, or the territories of individual countries in the form of vertical, orthophotographically arranged aerial photographs, acquired usually every 3-5 years (Google Earth, NASA World Wind, respectively mapy.cz) and released for the needs of publicly available map servers in varying degrees of spatial resolution.Návrat zpět