Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

HUDEC, Petr
Pro ten čas, který jsi své růži věnoval… Příklady systematického vzdělávání žáků základní školy v památkách zahradního umění


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 5, str: 542–545
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7246

Jak prokázaly výstupy projektu „Památka nás baví“, realizace edukačních programů v historickém prostředí umožňuje efektivněji naplňovat vzdělávací potřeby návštěvníků památek než běžná prohlídka s průvodcem. V případě programů připravovaných pro základní školy je to například sledování vazby na Rámcové vzdělávací programy. K tomu, abychom u žáků rozvíjeli nejen jejich znalosti a dovednosti, nýbrž formovali také hodnoty a postoje, zpravidla nestačí jednorázová návštěva památky. Příspěvek představuje dva koncepty dlouhodobého vzdělávání v kroměřížských památkách UNESCO, které byly vytvořeny pro žáky I. stupně základní školy. V prvním případě se jedná o program Čtyři roční období v zahradě, jehož náplní bylo čtvero setkání během školního roku. Druhý projekt Desetkrát v zahradě směřoval k ještě těsnější spolupráci památkové a vzdělávací instituce. Žáci měli možnost navštívit kroměřížské památky UNESCO ve všech měsících, v nichž probíhá školní výuka. Podobně jako krása náhrdelníku zpravidla netkví v jediné jeho části, byť sebevzácnější, také u edukačních aktivit realizovaných v historickém prostředí je ideálem tvorba řetězce edukačních příležitostí s konkrétní skupinou návštěvníků památek, což souvisí také s těsnějším budováním mezilidských vztahů. Tak to vyjadřuje také myšlenka Antoina de Saint-Exupéry, která dala název tomuto příspěvku: „Pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“

Klíčová slova: historické zahrady – Kroměříž – edukace – kulturní dědictví – základní školaCizojazyčné anotace:

Anglicky
As demonstrated by the results of the project “Enjoying Czech Heritage”, the implementation of educational programs in a historic environment meets the educational needs of visitors more effectively than a usual guided tour. In the case of programs prepared for elementary school students, this means, for example, monitoring relationships in Framework Educational Programs. In order to develop pupils’ knowledge and skills as well as shape their values and attitudes, a single visit to a monument is usually not enough. The article presents two concepts of long-term education in Kroměříž UNESCO sites that were created for first-level pupils of elementary school. In the first case, the program was Four Seasons of the Garden, the focus of which was a series of four meetings during the school year. The second project, Ten Times in the Garden, was intended to create even closer cooperation between heritage and educational institutions. Pupils had the opportunity to visit the Kroměříž UNESCO site in all of the months when school was in session. Just like the beauty of a necklace generally does not lie only its part, for educational activities implemented in a historical environment the ideal is also the creation of a chain of educational opportunities with a particular group of visitors to the monuments, which is also associated with a tighter formation of interpersonal relationships. This is also expressed in the idea of Antoine de Saint-Exupery, who provided the name for this article: “It's the time you spent on your rose that makes your rose so important”.Návrat zpět