Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

JANÁL, Jiří
Archeologické výzkumy památek zahradního umění versus dobové ikonografické prameny. Několik zkušeností z Květné zahrady v Kroměříži


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 5, str: 530–534
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7244

Mezinárodní charta o historických zahradách požaduje, aby obnova historických zahrad byla provedena na základě vědecky podloženého návrhu. Ve svém důsledku to znamená, že je nutné soustředit veškeré dostupné prameny k dané památce zahradního umění a případně i analogie a tento soubor podrobit kritice. Významným zdrojem poznání původní podoby historické zahrady je i její historické vyobrazení. Otázkou však je, do jaké míry je zde objekt zobrazen pravdivě a jaká je míra možné umělecké licence. U zaniklých objektů lze na tyto otázky částečně zodpovědět metodami archeologického výzkumu. Na příkladu poznatků z Květné zahrady v Kroměříži je uvedeno několik příkladů porovnání vyobrazení určité části zahrady na rytinách z konce 17. století a výsledků archeologického výzkumu. Byla sice zjištěna určitá shoda, ale nebyla vždy úplná. U rytin byly limitující faktory především osobnost umělce (kartograf a topograf Georg Matthias Vischer; umělec Justus van der Nypoort) a podrobnost zobrazované skutečnosti (celkový pohled na zahradu, zobrazení pouze její části). Drobný mobiliář (kamenné sedátko) zobrazený v prostoru Ptáčnice a Kuželny nebyl zobrazen u Pstružího rybníka, i když je archeologickým výzkumem doložen. Poznatky zjistitelné archeologickým výzkumem jsou ovlivněny místními podmínkami, způsobem archeologizace dané situace a postdepozičními procesy.

Klíčová slova: Památky zahradní umění – historický ikonografický materiál – archeologický výzkum – Květná zahrada v KroměřížiCizojazyčné anotace:

Anglicky
The International Charter on historic gardens requires the renovation of historic gardens to be carried out on the basis of a scientifically substantiated design. In effect, this means that it is necessary to concentrate all available sources to the memory of garden art, and possibly to subject analogies and this ensemble to criticism. An important source of knowledge concerning the original appearance of a historical garden is also historical depictions. The question, however, is to what extent the structure depicted is truthful and what the degree of possible artistic license may be. For extinct structures, these questions be answered in part through methods of archaeological research. Using the example of knowledge of the Flower Garden in Kroměříž, there are several examples that compare the representation of a certain part of the garden on engravings from the late 17th century with the results of archaeological research. A certain correspondence was indeed found, but it was not always complete. For engravings, the limiting factors were primarily the person of the artist himself (cartographer and topographer Georg Matthias Vischer, artist Justus van der Nypoort) and the detail of the depicted representation (overall view of the garden, depictions of only parts thereof). Small mobiliary (a stone seat) depicted in the Birdhouse and the Bowling House was not depicted at the Trout Pond, even though it is documented in archaeological research. Findings detectable by archaeological research are influenced by local conditions, the method of archaeology for the given situation, and the post-deposition processes.Návrat zpět