Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KŘESADLOVÁ, Lenka
Teplomilné rostliny a stavby pro jejich pěstování v Květné zahradě v Kroměříži


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 5, str: 521–529
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7243

Na příkladu Květné zahrady lze představit typické rysy fenoménu rostliny v nádobách versus autenticita kompozice památek zahradního umění, a to jak po stránce používaného sortimentu rostlin, tak různých způsobů jejich zimování i prezentace od období raného baroka do současnosti. Květná zahrada je unikátní tím, že tradice pěstování teplomilných rostlin zde nebyla přerušena ani po druhé světové válce. Sbírky rostlin jsou zde kontinuálně udržovány a prezentovány po dobu více jak 350 let. Díky pečlivě vedeným arcibiskupským archivům jsou k dispozici pro většinu období alespoň dílčí záznamy o pěstovaném sortimentu a pro 19. století a první polovinu 20. století také celá řada plánů dokládající stavební vývoj i vývoj technologie staveb pro pěstování rostlin. Lze konstatovat, že vývoj pěstovaného sortimentu a způsob využívání rostlin v kompozici zahrady kopíroval evropské dobové trendy. Z pohledu autenticity lze za významný označit především objekt tzv. Velkého skleníku a zde umístěnou sbírku rostlin v nádobách. Ta se do dnešní podoby začala utvářet cca v polovině 19. století a dnes téměř 2/3 kosterních rostlin pravděpodobně dosahuje stáří okolo 100 let. Rostliny jsou prezentovány dle dobových zvyklostí zachycených na fotografiích z počátku 20. století. V chladném období roku v podobě zimní zahrady, obohacené o již tradiční výstavu kamélií, v letním období v podobě ranžírunku. Palmový skleník byl rekonstruován do podoby z konce 19. století. Bohužel původní sbírka palem a cykasů se nezachovala a o její obnově se zatím neuvažuje. V rámci rozsáhlé památkové obnovy Květné zahrady, dokončené v roce 2014, byl do zahrady vrácen prostor barokní pomerančové zahrady. Z provozních důvodů i z důvodu absence dobové plánové dokumentace nebyla obnovena do podoby rozebíratelné dřevěné konstrukce s rostlinami vysazenými ve volné půdě. Je zde prezentováno 36 rostlin citrusů vysazených v nádobách. Květná zahrada se tímto počinem stala místem, kde je možné návštěvníkům prezentovat dobové sortimenty i zvyklosti použití rostlin pěstovaných v nádobách jak v období baroka, tak 19. a 20. století.

Klíčová slova: Květná zahrada – Kroměříž – památka zahradního umění – oranžerie – rostliny v nádobáchCizojazyčné anotace:

Anglicky
Using the example of the Flower Garden, typical characteristics can be presented of the phenomenon of plants in containers versus the authenticity of garden art composition, both in terms of the range of plants used and their different methods of wintering and presentation, from the early Baroque period to the present. The Flower Garden in Kroměříž is unique in that the tradition of growing thermophilic plants was not interrupted here even after World War II. The plant collections have been continuously maintained and presented for more than 350 years. Thanks to the meticulous management of the Archbishop archives, at least partial records of cultivation assortment are available for most of this period, as well as a whole series of plans showing the building development and the development of construction technology for growing plants for the 19th and first half of the 20th century. It may be asserted that the development of the cultivated assortment and the method of plant usage in the garden composition copied contemporary European trends. From the perspective of authenticity, the structure known as the Large Greenhouse and its collection of potted plants are particularly significant. This began to form in its present appearance in approximately the mid-19th century, and today almost 2/3 of the plants are likely about 100 years old. The plants are presented according to the customs as depicted in photographs from the early 20th century. In the cold season they are presented as a winter garden, enriched by a traditional exhibition of camellias, then in the summer as rangierung. The palm house was reconstructed into its late 19th century appearance. Unfortunately, the original collection of palms and cycads was not preserved, and its renewal is presently not under consideration. As part of the extensive heritage restoration of the Flower Garden, completed in 2014, the space for the Baroque orange garden was returned. For operational reasons, and due to the absence of period planning documentation, it was not renewed as a collapsible wooden structure with plants planted in soil. A total of 36 citrus plants are presented here planted in containers. With this undertaking, the Flower Garden has become a place where visitors are presented with period ranges and customs of the use of plants grown in containers both in the Baroque period as well as in the 19th and 20th centuries.Návrat zpět