Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOŘÍNKOVÁ, Jana
Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 4, str: 322–330
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7111

Příspěvek je zaměřen na představení souboru výtvarných děl nacházejících se v prostoru sídliště na Lesné, na dosavadní pokusy o památkovou ochranu tohoto unikátního urbanistického souboru včetně jeho výtvarných realizací a na roli místních občanských iniciativ v tomto úsilí. V prostoru brněnského sídliště Lesná (1962–1970), vybudovaného podle návrhu architektů brněnského Stavoprojektu Fratiška Zounka, Viktora Rudiše, Ladislava Voláka a Miroslava Dufka, se nachází téměř třicet výtvarných realizací umístěných ve veřejném prostoru a jedna desítka děl v interiérech veřejných budov. V roce 2004 byl architektem Rudišem podán návrh na prohlášení tohoto urbanistického celku kulturní památkou. MŠMT však toto úsilí odmítlo podpořit s ohledem na nevhodné rekonstrukce původních objektů a proběhnuvší demolici části občanské vybavenosti, nicméně doporučilo, aby byl pro Lesnou vypracován návrh na vyhlášení městské památkové zóny. K tomuto kroku přistoupila v roce 2009 Nataša Zounková, dcera hlavního architekta sídliště. V roce 2011 byl ze strany NPÚ ÚOP v Brně na popud občanských iniciativ na Lesné vyhotoven soupis exteriérových výtvarných prvků v prostoru sídliště a návrh na jejich prohlášení kulturní památkou. Z důvodu neoddělitelnosti výtvarného řešení sídliště od jeho architektonického a urbanistického konceptu příznačného pro období 60. let budou oba návrhy v nadcházejících měsících posuzovány společně v rámci návrhu na vyhlášení městské památkové zóny, je však pravděpodobné, že Odbor památkové péče MKČR nakonec doporučí chránit urbanistickou koncepci sídliště formou regulačního plánu.

Klíčová slova: památková péče, městská památková zóna, panelové sídliště, hromadná bytová výstavba, umění ve veřejném prostoru, sídliště LesnáPřílohy:

Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně
Typ souboru: pdf, velikost: 987 KB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/193.pdfCizojazyčné resumé:

KOŘÍNKOVÁ, Jana
Residential Complex Lesná. The thorny path of a panel housing estate towards heritage protection
This article is focused on the presentation of the group of artworks located within the Lesná housing estate, on previous attempts at protecting the heritage of this unique collection of urban art including its artistic realization, and on the role of local civic initiatives in this effort. Within the Brno housing estate of Lesná (1962-1970), built on the design of the Brno Stavoprojekt architects František Zounek, Viktor Rudiš, Ladislav Volák, and Miroslav Dufek, there are nearly thirty artistic realizations located in public spaces and ten works in the interiors of public buildings. In 2004, architect Rudiš submitted a proposal for the declaration of this urban complex as a cultural heritage property. The Ministry of Education, however, refused to support this effort, referring to the inappropriate reconstruction of the original buildings and the previous demolition of civil amenities. Nonetheless, it did recommend that a proposal be drafted for the declaration of Lesná as a municipal heritage zone. This was done in 2009 by Nataša Zounková, the daughter of the estate's chief architect. In 2011 the NHI ÚOP in Brno, at the instigation of civic initiatives in Lesná, drafted a list of the exterior design elements within the housing estate and a draft for declaring it as a cultural heritage property. Due to the inseparability of the artistic design of the housing estate from its architectural and urban concept characteristic for the 1960's, the two proposals will be considered together in the coming months as part of their application for the declaration as a municipal heritage zone. It is likely, however, that the Department of Heritage Preservation of the Czech Ministry of Culture will finally recommend protecting the urban concept of the housing estate through a regulatory plan.Návrat zpět