Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KRACÍK, Matyáš
Památková ochrana panelových sídlišť?


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 4, str: 299–306
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7108

V České republice máme v současné době památkově chráněno pouze několik sídlišť z druhé poloviny 20. století. Jedná se o sídliště Poruba v Ostravě, sídliště Vítězného února v Kladně, sídliště v Havířově a soubor Labská kotlina 1 v Hradci Králové. První tři jmenovaná byla postavena v 50. letech 20. století ve stylu socialistického realismu. Sídliště Labská kotlina pochází z konce 40. let 20. století a navazuje na meziválečný funkcionalismus. Všechna tato sídliště byla postavena tradiční zděnou technologií. Na základě rozsáhlého několikaletého mezioborového výzkumu panelových sídlišť bychom rádi ukázali, že i panelová sídliště mají památkové hodnoty. Panelová sídliště představují rozsáhlé realizace vzniklé na základě progresivních urbanistických plánů, odrážejících mezinárodní modernistické tendence. Jsou proto cenná jako doklad vývoje architektury a urbanismu. Tyto celky u nás vytvářejí zcela nový typ města, zásadně rozdílný od do té doby zažité blokové zástavby činžovních domů nebo čtvrtí rodinných domů a vil. Sídliště jsou také výsledkem socialistické politiky, bez které by takto rozsáhlé plány nemohly vzniknout. Je třeba si uvědomit, že architektura po velké hospodářské krizi ve 30. letech získala často více roli sociální než uměleckou. Na sídlištích je proto třeba ocenit jejich funkčnost, racionalitu a novou urbanistickou vizi, spíš než zde hledat tradiční umělecké kvality. K nejvýznamnějším panelovým sídlištím u nás patří: Solidarita, Invalidovna a Ďáblice v Praze, Sítná v Kladně, Březenecká v Chomutově, Šanov 2 v Teplicích, Polabiny a Dašická v Pardubicích, Lesná v Brně a Jižní Svahy ve Zlíně.

Klíčová slova: Panelová sídliště – památková ochrana – socialistický realismus – teorie památkové péčePřílohy:

Památková ochrana panelových sídlišť?
Typ souboru: pdf, velikost: 1 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/185.pdfCizojazyčné resumé:

KRACÍK, Matyáš
Heritage protection of prefabricated housing estates?
In the Czech Republic, there are currently only a few housing estates from the second half of the 20th century that are heritage protected. These are the estates Poruba in Ostrava, estate Vítězného února in Kladno, an estate in Havířov, and the estates of Labská kotlina 1 in Hradec Králové. The first three were built in the 1950's in socialist realism style. The Labská kotlina estate is from the late 1940's and ties into inter-war functionalism. All these estates were built using traditional brick technology. Based on several years of extensive interdisciplinary research on prefabricated housing estates, we would like to show that even these housing estates have historical value. Prefab housing estates represent a widespread realization that emerged based on progressive urban plans which reflected the international modernist tendency. They are therefore valuable as a testimony to architecture and urbanism. In the Czech Republic, these units form an entirely new type of city, fundamentally different from the previously known block developments of apartment buildings or neighborhoods of family houses and villas. Housing estates are also the result of socialist policies, without which such extensive plans could not have been created. It should be noted that after the Great Depression in the 1930's, architecture often gained more of a social than an artistic role. Housing estates should therefore be appreciated for their functionality, rationality, and new urban vision rather than for any traditional artistic qualities. The most important housing estates in the Czech Republic are Solidarita, Invalidovna and Ďáblice in Prague, Sítná in Kladno, Březenecká in Chomutov, Šanov 2 in Teplice, Polabiny and Dašická in Pardubice, Lesná in Brno, and Jižní Svahy in Zlín.Návrat zpět