Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

JAKUBÍČEK, Vít
Památková péče o město v zahradách. Proměny MPZ Zlín v poslední 10 letech


Zprávy památkové péče 2014/74, číslo: 2, str: 109–114
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6972

Článek pojednává o historickém vývoji Zlína, města a továrny v zahradách, které bylo budováno v meziválečném období v souvislosti s rozmachem firmy Baťa. Úvodní historická část ozřejmuje principy výstavby standardizované a unifikované architektury, která se řídila jasnými pravidly, stanovenými investorem. Jako kontrast je druhá část věnována současné situace, kdy je bývalá baťovská výstavba rozparcelována mezi tisíce majitelů, jejichž představy o architektonických a urbanistických hodnotách Městské památkové zóny Zlín i objektů jednotlivých kulturních památek jsou značně rozrůzněné.
Pro plastičtější pohled na recentní problematiku je zde naznačen vývoj, kterým zlínská památková zóna prošla od svého vyhlášení v roce 1990. Z něj je zřejmé, že úlohy, které dnes památková péče ve Zlíně řeší, ji provázejí již od prvopočátku. Část příspěvku je také věnována příkladům úspěšných rekonstrukcí z nedávné doby, které přispěly ke kultivaci veřejného prostoru.


Klíčová slova: Zlín, konstruktivistická architektura, město v zahradách, Jan Kotěra, František Lýdie Gahura, Miroslav Drofa, Pavel NovákCizojazyčné resumé:

JAKUBÍČEK, Vít
Heritage care of a city in the gardens. The transformations of the Zlín municipal heritage zone over the past 10 years
The article discusses the historical development of Zlín, the city and the factory in the gardens, which was built in the interwar period in connection with the expansion of the company Baťa. The introductory historical part highlights the constructional principles of standardized and unified architecture that followed the strict rules as laid down by the investor. In contrast, the second part is devoted to the current situation in which the former Baťa construction is now parceled among thousands of owners whose ideas about the architectural and urban values of the municipal heritage zone of Zlín and its individual cultural heritage buildings are highly differentiated.
For a more flexible view of the recent issues, the article also addresses the development that the Zlín heritage zone has undergone since its declaration in 1990. This development shows how it is clear that the role that heritage care is resolving in Zlín today is the same one that has accompanied it from the beginning. Part of the article is also devoted to examples of successful recent reconstruction projects that have contributed to the cultivation of public space.
Návrat zpět