Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

SLÁDEČEK, Petr
Evangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání


Zprávy památkové péče 2014/74, číslo: 2, str: 91–97
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6970

Evangelický kostel v Přelouči, vybudovaný roku 1905 stavitelem Janem Marešem dle plánů profesora pražské techniky Rudolfa Kříženeckého, je ojedinělou stavbou. Architekt zde spojil módní sloh české novorenesance a inspiraci americkými „auditorium plan churches“. Jestliže novorenesanční sloh (ve své internacionální variantě) se mezi českými evangelickými sbory těšil od 80. let 19. století velké oblibě, především proto, že byl byl pokládán za méně nákladný než sloh gotický, byla aplikace amerických vzorů novinkou. Výskyt anglických a amerických předlohových knih lze sice v prostředí českých evangelických sborů zaznamenat již v 80 a 90. letech 19. století. Přeloučský kostel je však jedinou stavbou, kde je americký vliv přímo doložitelný. I když americké schéma bylo importováno, přesně odpovídalo tehdejším požadavkům českých evangelíků na utváření interiéru kostela.

Klíčová slova: Přelouč; evangelický; kostel; Rudolf Kříženecký; česká novorenesance; neorenesanceCizojazyčné resumé:

SLÁDEČEK, Petr
The Evangelical Church in Přelouč in the context of contemporary architecture of the Czech ensembles of the Helvetic Confession
The Evangelical Church in Přelouč, built in 1905 by architect Jan Mareš based on the plans of the Prague professor of technology Rudolf Kříženecký, is a unique site. In this structure, the architect joined the fashionable style of the Czech Neo-Renaissance and inspiration from American "auditorium plan churches". If the Neo-Renaissance style (in its international variant) enjoyed great popularity among Czech evangelical churches since the 1880's, mainly because it was considered to be less costly than the Gothic style, then the application of American designs was an innovation. The incidence of English and American art in the environment of Czech Protestant churches can already be recorded in the 1880's and 1890's. The church in Přelouč church, howeer, is the only building where the American influence is directly provable. Even though the American schema was imported, it corresponds exactly to the requirements of the former Czech Protestants of the time in shaping the interior of the church.Návrat zpět