Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

VORLÍK, Petr
Industriální topografie České republiky


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 3, str: 202–205
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6852

Industriální topografie České republiky je dlouhodobým badatelským projektem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze. Internetové databázové rozhraní umožňuje metodické zpracovávání, uchovávání, propojování a vyhodnocování probíhajících plošných a tematických výzkumů VCPD a širokého okruhu spolupracovníků. Struktura je založena na vrstevnatém provazování shromážděných dat, zobrazování v širším společensko-hospodářském a geografickém kontextu, s důrazem na protnutí roviny historických souvislostí a současného respektive budoucího potenciálu průmyslového dědictví.
Jádro topografického vyhodnocování průmyslového dědictví České republiky představují specializované mapy, jejichž struktura nabízí vzájemné kvantitativní i kvalitativní porovnávání staveb v území. Syntetická mapa umožňuje zobrazit všechny objekty = body v kraji; ze souboru vyčlenit průmyslové odvětví (např. pivovary, cukrovary, mosty apod.) a záznamy porovnat s ohledem na jejich stav nebo potenciál (např. vyzdvihnout konverze, kulturní památky, atraktivní turistické cíle atd.).
Druhou klíčovou rovinu Industriální topografie tvoří Databáze objektů, jejíž struktura vychází z důkladně formulované a cizelované metodiky terénních a archivních průzkumů VCPD, opakovaně ověřované a konzultované na úrovni ČR i mezinárodní. Základní a pro účely průzkumu stavebního dědictví přirozená forma záznamu (identifikační údaje, historie a současný stav, zdroje a literatura, fotografie a přílohy, metadata) je doplněna o široké možnosti obecných vazeb (stránky obcí a měst, Národního památkového ústavu, Databáze osobností VCPD atd.) a detailní informace ve formě specifických internetových odkazů.
Databázi objektů doplňuje Databáze osobností (architekti, stavebníci, stavební firmy), která dodává průzkumu nezbytný rozměr hospodářských a společenských dějin; a Databáze referenčních zahraničních i českých příkladů nového využití průmyslového dědictví (vybrané příklady úspěšných konverzí). V roce 2012 byla rovněž zpřístupněna redukovaná anglická jazyková mutace.


Klíčová slova: průmyslové dědictví, databáze, specializovaná mapa, plošný průzkum a identifikaceCizojazyčné resumé:

VORLÍK, Petr
Industrial topography of the Czech Republic
The industrial topography of the Czech Republic is a long-term scholarly project of the Research Centre for Industrial Heritage (VCPD) of FA CTU in Prague. The web database interface allows for methodical processing, storage, networking, and evaluation of ongoing general and thematic research of the VCPD for a wide range of collaborators. Its structure is based on the layered interlacing of collected data and displaying it in a wider socio-economic and geographical context, with emphasis on the intersection of the planes of historical context and the current or future potential of industrial heritage.
The core of the topographic evaluation of the industrial heritage of the Czech Republic consists of specialized maps whose structure allows for the mutual quantitative and qualitative comparison of buildings in the territory. The synthetic map permits the display of all buildings as points in the county; setting aside a particular industrial sector from this selection (e.g. breweries, sugar refineries, bridges, etc.), and comparing the records with regard to their condition or potential (for example, to highlight conversions, cultural monuments, attractive tourist destinations, etc.).
The second key level of Industrial Topography consists of a Database of Buildings whose structure is based on a carefully formulated and refined methodology of field and archival surveys of the VCPD, repeatedly verified and consulted at national and international levels. The basic form of recording, and a quite natural form for the purposes of constructional heritage surveys (identification data, history and current status, sources and literature, photos and attachments, metadata), is complemented by a wide selection of general links (websites of towns and villages, the National Heritage Institute, Database of VCPD personalities, etc.) and detailed information presented as specific web links.
The Database of Buildings is supplemented by the Database of Personalities (architects, builders, construction companies) that provide the essential dimension of economic and social history to the research, and the Database of Referential Foreign and Czech Examples of new usages of industrial heritage (selected examples of successful conversions). The reduced English version was launched into operation in 2012.


Německy
Die Industrie-Topografie der ČR ist ein Langzeit-Forschungsprojekt des Forschungscenters für Industrieerbe (VCPD) an der Fakultät für Architektur der Prager Technischen Hochschule (ČVUT). Ihre internetgestützte Datenbankschnittstelle ermöglicht die methodische Verarbeitung, Speicherung, Vernetzung und Auswertung der verlaufenden gebietsbezogenen und thematischen Untersuchungen in einem breiten Mitarbeiterkreis. Die Struktur fußt auf einer mehrschichtig vorgenommenen Datensammlung, einer Darstellung in einem weiten sozialwirtschaftlichen und geografischen Kontext mit Schwerpunkt auf den sich überschneidenden Ebenen von historischen Zusammenhängen und dem derzeitigen bzw. künftigen Potenzial des Industrieerbes.
Das Kernstück bei der Auswertung des ČR-Industrieerbes besteht in Spezialkarten, deren Struktur einen gegenseitigen quantitativen und qualitativen Vergleich von Bauten auf dem betreffenden Gebiet erlaubt. Die synthetische Karte erlaubt die Abbildung aller Objekte (Punkte in der Landschaft), die Ausgliederung von Industrienbranchen aus diesem Ensemble (z.B. Brauereien, Zuckerraffinerien, Brücken u.a.) und den Vergleich der Aufzeichnungen unter Berücksichtigung ihres Zustands oder Potenzials (z.B. Vermerk von Konversion, Kulturdenkmälern, Touristenmagnete usw.).
Die zweite aufschlussreiche Ebene der Industrie-Topografie besteht aus der Datenbank der Objekte, deren Struktur von einer gründlich formulierten und ausgefeilten Methodik der Gelände- und Archivuntersuchungen des VCPD ausgeht, die wiederholt auf in- und ausländischen Niveau überprüft und kontrolliert werden konnte. Die elementare und für die Ziele der Bauerbe-Forschung natürliche Vermerkform (Identifikationsangaben, Historie und derzeitiger Zustand, Quellen und Literatur, Fotos und Anlagen, Metadaten) wird um eine Vielzahl allgemeiner Bindungen (Webseiten von Gemeinden und Städten, des nationalen Denkmalpflegeinstituts, der Personen-Datenbank der VCPD usw.) sowie durch detaillierte Informationen in Gestalt spezifischer Referenzen und Weblinks ergänzt.
Die Objekt-Datenbank wird durch eine Personen-Datenbank (Architekten, Bauherren, Bauunternehmen) ergänzt, die der Forschung die unentbehrliche Dimension der Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte verleiht, desgleichen die Datenbank der Referenzbeispiele aus In- und Ausland zur Umnutzung von Industrieerbe (ausgewählte Beispiele erfolgreicher Konversionen). Seit 2012 wird gleichfalls eine verkürzte englische Sprachversion betrieben.
Návrat zpět