Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

SLAVÍČEK, Lubomír
Karel Josef Adoplh refecit. Kroměřížský malíř jako restaurátor obrazů ve službách Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 6, str: 500–503
Rubrika: Příloha
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6786

Karel Josef Adolph (1715–1771), člen rozvětvené malířské rodiny Adolphů je dosud znám především jako zručný autor zátiší s loveckými trofejemi. Nová zjištění k jeho životu a dílu zřetelně ukazují, že jako komorník a dvorní malíř olomouckých biskupů byl patrně správcem jejich obrazové sbírky a v této své funkci se věnoval též restaurování obrazů. Přesvědčivý doklad o této dosud neznámé umělcově činnosti poskytuje korespondence zemského hejtmana nejprve v pruské a posléze rakouské části Slezska, proslulého milovníka a podporovatele hudebního a výtvarného umění Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské (1729–1792), který Adolpha mezi léty 1768 až 1771 pověřil restaurováním řady obrazů ze své proslulé obrazárny umístěné na zámku ve Velkých Hošticích. Stručné popisy použitých restaurátorských postupů prozrazují, že malíř byl dobře obeznámen s nejnovějšími soudobými restaurátorskými metodami, tak jak byly kupříkladu v roce 1764 popsány ve vlivném lexikonu výtvarných umění (Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure) vzdělaného benediktina Antoina-Josepha Pernetyho (1716–1796).

Klíčová slova: Karel Josef Adolph, hrabě Dominik Ignác Chorynský z Ledské, zámecká obrazárna ve Velkých Hošticích, restaurování obrazů v 18. stoletíCizojazyčné resumé:

SLAVÍČEK, Lubomír
Karel Josef Adolph refecit. Kroměříž painter as restorer of paintings in the service of Dominic Ignác, Count of Choryňský from Ledská
Karel Josef Adolph (1715–1771) is a member of the furcated Adolph family of painters, hitherto known mostly as a skilful author of still lifes with hunting trophies. New findings regarding his life and works show that as a chamberlain and court painter to the bishops of Olomouc, he evidently managed their painting collections and worked in this capacity with the restoration of paintings. A persuasive bit of evidence for this hitherto unknown artistic activity comes to us from correspondence with the renowned patron and supporter of music and art Dominic Ignác, Count of Choryšký from Ledská (1729–1792) who was the provincial governor first in the Prussian then in the Austrian part of Silesia. Between 1768 and 1771, he entrusted Adolph with the restoration of a number of paintings from his renowned gallery located at the chateau in Velká Hoštice. Brief descriptions of the restoration processes used reveal that the painter was well acquainted with the newest contemporary restorational methods, as was described for example in 1764 in the influential lexicon of fine arts (Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure) by the educated Benedictine Antoine-Joseph Pernety (1716–1796).Návrat zpět