Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

WAISSEROVÁ Jana
Restaurování interiéru jičínské synagogy


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 5, str: 361–366
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6607

Jičínská synagoga je jednolodní budova na nepravidelném obdélníkovém půdoryse, ejstarší zmínka o objektu pochází z roku 1773. Významnými stavebními mezníky pro výzdobu interiéru jsou oprava po požáru v roce 1840 a rekonstrukce v roce 1932. Do západní části synagogy je v hloubce jednoho klenebního pole vestavěna ženská galerie. Na východě mezi okny je umístěn aron ha-kodeš, schránka na svitky tóry vsazená do architektonického rámce. V jednotlivých prostorách nalezneme malířskou výzdobu a polychromii plastických prvků i v několika časových vrstvách.
V roce 2002 zahájili investoři projekt obnovy dlouhodobě chátrající jičínské synagogy. Poškozená a nehodnotná výmalba z první poloviny 20. století se odlupovala z fragmentů omítek, z velké části opadaných a rozpraskaných statickými trhlinami. Spodní části zdí pokrýval tmavě hnědý a rozpraskaný olejový nátěr. Barevné vrstvy na architektuře aronu ha-kodeš byly též velmi degradované. Podrobný restaurátorský průzkum započal v roce 2003. Hlavními cíly bylo pojmenování zásadních problémů a poškození objektu, navržení nutných akutních zásahů, ověření nálezů uvedených ve stavebně historickém průzkumu a přiřazení jednotlivých prvků a vrstev ke stavebním a časovým etapám. Průzkum zahrnoval také podrobné pauzování jednotlivých dekorů. Vzhledem k extrémně degradovanému stavu novějších i starších barevných vrstev bylo nutné průzkum omítek i štuků provádět před započetím jakýchkoliv řemeslných prací. Pod stávající a ne příliš kvalitní výmalbou z opravy v roce 1932 prosvítaly fragmenty klasicizující výmalby, vzniklé s největší pravděpodobností při přestavbě a úpravě objektu v roce 1840. Podklady průzkumů napovídaly, že koncepce obnovy interiéru nebude jednoznačná a sjednocení jednotlivých prvků bude komplikované. Proto jednotlivým krokům předcházela pečlivá příprava, prezentovaná malířskými a kresebnými návrhy a samozřejmě i provedenými vzorky na místě. Restaurátoři, investor a památkový dozor se nakonec rozhodli restaurovat klasicizující vrstvy na omítkách a štukových prvcích a nejstarší pozdně barokní vrstvy na architektuře aronu-ha kodeš. Nejzásadnější etapa prací proběhla v roce 2004-2005. V roce 2007 byly práce v synagoze dokončeny, včetně vybavení replikami dobového mobiliáře. Od slavnostního otevření na jaře 2007 objekt slouží veřejnosti.


Klíčová slova: Jičín, synagoga, restaurování, interiér, výzdobaCizojazyčné resumé:

WAISSEROVÁ Jana
Restoration of the Interior of the Synagogue in Jičín
The synagogue in the town of Jičín is a single-nave building on an irregular rectangular ground plan; the oldest reference to it comes from 1773. Repair after fire in 1840 and reconstruction from 1932 are major construction landmarks for the decoration of the interior. A women’s tribune is built in the western part of the synagogue at the depth of one severy. Aron ha-kodeš, a case for scrolls of the Law set in an architectural frame, is situated in the East, between the windows. Individual spaces boast of paintings and polychromy of plastic elements even in several time layers.
In 2002, renewal of the synagogue in Jičín, decaying for a long time, was commenced. The damaged and valueless decoration from the early 20 century flaked off fragments of plasters; also colour layers on the architecture of aron ha-kodeš were also degraded. The lower parts of the walls were covered with a dark brown and cracked oil paint. A detailed restoration survey began in 2003. Principal problems and damage were determined, necessary acute measures were suggested, the findings presented in the building and historical survey were verified, and individual elements and layers were assigned to building and period stages. Under the current decoration of rather low quality from 1932, fragments of classic decoration most probably coming from a reconstruction in 1840 showed through. Individual steps were preceded by careful preparations presented by painting and drawing designs and samples made on the spot. Restorers, the investor, as well as the supervisors from the National Heritage Preservation Institute finally decided to restore the classic layers on plasters and stucco elements, as well as the oldest, late Baroque layers of the architecture of aron-ha kodeš. The principal stage of works took place between 2004-2005. In 2007, the works in the synagogue were completed, including furnishing the place with replicas of the period furniture of the house. The synagogue has been open to the public since its ceremonial opening in the spring of 2007.


Německy
Die Synagoge von Jičín ist ein einschiffiger Bau auf einem unregelmäßigen rechteckigen Grundriss, dessen älteste Erwähnung aus dem Jahr 1773 stammt. Bedeutende Meilensteine für ihr Innendekor sind die Instandsetzungen nach dem Brand von 1840 und die Rekonstruktion von 1932. In den Synagogen-Westabschnitt wurde in die Tiefe von einem Gewölbejoch eine Frauenempore eingezogen. An der Ostseite steht zwischen den Fenstern der Aron ha-Qodesch, der in einen architektonischen Rahmen gefasste Thoraschrein. In den einzelnen Räumen findet man Malereidekor und in Farbe gefasste Plastikelemente, oft in mehreren zeitlich aufeinander folgenden Schichten.
Im Jahr 2002 wurde die Renovierung der langfristig verfallenden Synagoge von Jičín in Angriff genommen. Die schadhafte und minderwertige Bemalung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts blätterte bereits von den Verputzfragmenten ab, in stark verrottetem Zustand befanden sich auch die Farbschichten auf den Bauteilen des Aron ha-Qodesch. Die Wandunterpartien waren von einem dunkelbraunen rissigen Ölfarbanstrich bedeckt. Die gründliche Restaurations-Voruntersuchung begann 2003. Dabei wurden die Hauptprobleme und -beschädigungen definiert, akute Eingriffe vorgeschlagen, die bei der bauhistorischen Untersuchung angeführten Befunde überprüft und einzelne Elemente sowie Schichten den einzelnen Zeitetappen zugeordnet. Unter der vorhandenen und nicht sonderlich wertvollen Bemalung im Zuge der Reparaturen von 1932 schimmerten Fragmente einer klassizistischen Bemalung durch, die mit größter Wahrscheinlichkeit beim Umbau von 1840 entstanden sein dürften. Allen Einzelschritten ging eine sorgfältige Vorbereitung voraus, die Mal- und Zeichenentwürfe sowie vor Ort ausgeführte Proben präsentierte. Die Restauratoren, der Geldgeber und die Denkmalaufsicht haben anschließend beschlossen, die klassizisierenden Schichten auf Putz und Stuckteilen zu restaurieren, ebenso die ältesten Spätbarockschichten auf der Architektur des Thoraschreins. Die wichtigste Arbeitsetappe verlief in den Jahren 2004–2005. Im Jahr 2007 kamen die Arbeiten an der Synagoge einschließlich der Ausstattung mit Repliken des zeitgenössischen Mobiliars zum Abschluss. Seit der feierlichen Eröffnung im Frühjahr 2007 dient das Gebäude der Öffentlichkeit.
Návrat zpět