Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

VAVŘINOVÁ Valburga
Počátky koncepčního zpracování historického fotografického materiálu a nejstarší zobrazovací fotografické techniky


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 5, str: 326–331
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6601

V roce 2004 započalo v rámci Programových projektů výzkumu a vývoje MK ČR řešení dvouletého účelově financovaného výzkumného úkolu Evidence a odborné zhodnocení dochovaných fotografických fondů na zpřístupněných objektech spravovaných Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze (PK04P04OPP001). Jednalo se o první projekt zaměřený na problematiku historického fotografického materiálu. S ohledem na krátkodobost projektu a rozsáhlost historických fotografických fondů na objektech byl materiál přednostně dokumentován digitálně. Důraz na obrazovou dokumentaci vycházel z charakteru fondu, který svou fyzikálně chemickou podobou patří k nejrizikovějším. Fondy byly prozkoumány z hlediska fotografických technik a témat zobrazení. Byly zpracovány části fondu, jenž dosud nebyly v základní evidenci podchyceny. Předmětům byly přiděleny identifikační kódy, čísla a založen evidenční list. K nejcennějším objevům patří čtyři daguerrotypie, z nichž dvě jsou signované a jedna je skupinovým portrétem šesti osob. Projekt našel dílčí pokračování v odborném vědeckém zpracování vybraných druhových skupin mobiliárních fondů, spravovaných NPÚ, který probíhá v letech 2005–2011. Tento projekt je součástí institucionálně financovaného úkolů č. 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření NPÚ (MK 07503233302 – 201, hlavní řešitel PhDr. Jaromír Míčka, řešitelka PhDr. Alena Černá).

Klíčová slova: fotografie, památková péče, dokumentace, evidence, daguerrotypiCizojazyčné resumé:

VAVŘINOVÁ Valburga
The beginnings of the conceptual processing of historical photographic materials and the oldest photographic imaging techniques
In 2004, the resolution of a two-year purpose-funded research task was begun as part of research and development program projects of the Czech Ministry of Culture entitled The recording and expert evaluation of extant photographic funds at accessible buildings managed by the National Heritage Institute, Central Bohemia specialized office in Prague (PK04P04OPP001). This was the first project focused on the issue of historical photographic material. Given the short-term nature of the project and the vastness of the historical photographic funds in the buildings, primary emphasis was placed on digital documentation of the material. The emphasis on pictorial documentation was based on the character of the fund, being among the most endangered due to its physical and chemical form. The funds were researched in terms of photographic techniques and imagery topics. Parts of the fund were processed that had not yet been captured in any basic recorded form. The items were assigned with identification codes and numbers, and recorded. Among the most valuable discoveries are four daguerreotypes, two of which are signed and one of which is a group portrait of six people. The project was partially continued with the professional scientific processing of selected type groups of the furniture fund, managed by the National Heritage Institute and taking place in 2005-2011. This project is part of the institutionally funded task No. 201 entitled Expert evaluation and systematic scientific processing of basic record-keeping of the furniture fund of cultural monuments, executed by the managing right of the National Heritage Institute (MK 07503233302-201, principal researcher PhDr. Jaromír Mička, researcher PhDr. Alena Černá).

Německy
Im Jahr 2004 lief im Rahmen der Programmprojekte für Forschung und Entwicklung des ČR-Kulturministeriums der zweijährige zweckgebunden finanzierter Forschungsauftrag Evidenz und Auswertung der erhaltenen Fotobestände an zugänglichen Objekten unter der Verwaltung des Nationalen Denkmalpflegeinstituts, Regionaldienststelle Mittelböhmen in Prag (PK04 P04OPP001) an. Das war das erste auf die Problematik von historischem Fotomaterial abzielende Projekt. Im Hinblick auf die kurze Projektlaufzeit und den beträchtlichen Umfang der historischen Fotobestände in den Objekten wurde das Material bevorzugt digital dokumentiert. Der Nachdruck auf die Bilddokumentation ergab sich aus dem Wesen des Bestands, der aufgrund seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften zu den meistgefährdeten gehört. Die Bestände wurden nach Gesichtspunkten von Fototechnik und Bildthemen untersucht. Dabei wurden Bestandsposten aufgearbeitet, die bislang noch nicht gesichtet und registriert worden waren. Den Gegenständen wurden Identifikationskodes und Nummern zugeteilt, außerdem für jeden ein Evidentblatt angelegt. Zu den wertvollsten Entdeckungen gehörten vier Daguerrotypien, zwei davon waren signiert, eine ist ein Gruppenporträt von sechs Personen. Das Projekt erfuhr in den Jahren 2005–2011 eine partielle Fortsetzung in der fachmännischen Aufarbeitung ausgewählter Mobiliargruppen, die vom Nationalinstitut für Denkmalpflege verwaltet werden. Dieses Projekt ist Teil der institutsfinanzierten Aufgabe Nr. 205 Fachmännische Auswertung und systematische wissenschaftliche Erarbeitung einer grundlegenden Übersicht der Mobiliarbestände in Kulturdenkmälern unter der Bewirtschaftung des Nationalinstituts für Denkmalpflege (MK 07503233302–201, Zuständige: PhDr. Jaromír Mička, PhDr. Alena Černá).Návrat zpět