Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PAVELEC, Petr
K rehabilitaci křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích aneb 150 let teorie i praxe státní památkové péče na příkladu jedné nikoliv bezvýznamné památky


Zprávy památkové péče 2017/77, číslo: 6, str: 667–680
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7397

Článek se zabývá projektem rehabilitace křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích v letech 2004–2015. Současně text sumarizuje a reflektuje v širších souvislostech 150 let trvající peripetie teorie i praxe památkové péče ve vztahu k této významné památce. //
Původně středověký dominikánský klášter v Českých Budějovicích se díky svým architektonickým hodnotám stával od poloviny 19. století stále častěji předmětem zájmu znalců památek a pracovníků nově konstituované státní památkové péče. Po roce 1860 u příležitosti 600 stého výročí založení zahájila tehdejší správa kláštera projekt jeho regotizace. Státní památkovou péči zastupoval při realizaci projektu především tehdejší konzervátor vídeňské Centrální komise pro výzkum a zachování stavebních památek profesor Jan Erazim Vocel. K realizaci projektu se ale vyjadřovali i další renomovaní odborníci jako například tehdejší prezident Centrální komise Josef Alexandr Helfert nebo architekt a vrchní stavitel dómu sv. Štěpána ve Vídni Friedrich Schmidt a jeho žák Josef Mocker. //
Další památkově významné aktivity probíhaly v klášterním areálu a jeho křížové chodbě po roce 1893 pod dohledem historika umění a konzervátora Centrální komise Josefa Braniše. Oproti svým předchůdcům, kteří zastávali dobově příznačné puristické zásady památkové péče, projevoval Braniš při úpravách kláštera větší pochopení i pro zachování nikoliv pouze jeho středověkých architektonických prvků a vybavení. Částečně se tak dělo působením názorů moderní památkové péče reprezentované historikem umění a posléze generálním konzervátorem Centrální komise Aloisem Rieglem. //
Roku 1908 vystřídal Josefa Braniše na pozici konzervátora Centrální komise profesor František Valentin Schmidt. V záležitostech stavebních úprav a restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě zastával postoj pragmatičtější a vstřícnější k provozním požadavkům správy kláštera než jeho předchůdce. To ho posléze přivedlo k názorovému střetu s tehdejším zemským konzervátorem Rudolfem Hönigschmidem i se zainteresovanou veřejností. Na svou funkci rezignoval v roce 1912. //
Památkově významný projekt rehabilitace křížové chodby se připravoval také k roku 1965 u příležitosti 700. výročí založení města. Jeho cílem bylo odstranění mladších příček rozdělujících prostor ambitu, restaurování kamenných prvků a další práce za účelem rehabilitace a zpřístupnění celého ambitu veřejnosti. Realizaci projektu ale negativně ovlivnily dobové společensko-politické a ekonomické okolnosti, zejména nedostatek kvalifikovaných dodavatelů stavebních i restaurátorských prací a ideologické zásahy státních orgánů. Nakonec byly plánované práce dokončeny jenom částečně. //
Po opakovaných neúspěšných pokusech dokončit projekt rehabilitace ambitu v osmdesátých a devadesátých letech se jej podařilo plně realizovat až v letech 2004 – 2015. Postupně přitom došlo k vyklizení církevního depozitáře ve východním křídle ambitu, zbourání příček ve východním a západním křídle ambitu, restaurování nově objevených nástěnných maleb a architektonických prvků, rekonstrukci podlah a k dalším důležitým úpravám. Vznikl tak rehabilitovaný prostor křížové chodby, v němž se zrcadlí bohatá historie kláštera, a který poskytuje inspirativní prostředí pro duchovní i kulturní aktivity různého zaměření. //


Klíčová slova: České Budějovice – dominikánský klášter – křížová chodba – památková péče – Centrální komise pro výzkum a péči o stavební památky – restaurování – rehabilitace


Návrat zpět