Zprávy památkové péče

Obsah aktuálního čísla 1-2/2017

Číslo vyšlo 9. 6. 2017.

Hlavní téma čísla: Krajina a venkov v Baroku.


Editorial

ŠVÁCHA, Rostislav; BACHTÍK, Jakub, Editorial. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

DOBALOVÁ, Sylva, Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina?. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 3–9.
Článek se podrobně zabývá podobou málo známé, zaniklé, ale pozoruhodné zámecké barokní zahrady v Duchcově. Po úvodním stručném shrnutí historie města a zámku se příspěvek zabývá vlastním vznikem a budováním zámecké zahrady francouzského typu, které započalo po roce 1717. V návaznosti na objevy a výzkumy Pavla Vlčka spojuje vznik zahrady s přední osobností architektury první třetiny 18. století F. M. Kaňkou, ovšem zvažuje také účast J. F. Schora,... [DETAIL]
DRÁPALOVÁ, Kristýna, Rekonstrukce krajiny. Mostecká pánev koncem 18. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 10–17.
Příspěvek začíná definicí barokní kulturní krajiny, jak ji zformuloval Mojmír Horyna, tedy jako krajinu záměrně komponovanou dominantami umisťovanými na exponovaných místech a propojených promyšlenou sítí cest a pohledů. Tato kompozice má krajinu podřídit pod vyšší, duchovní řád. Studie tento fenomén zkoumá na příkladu mostecké pánve, na území o rozloze zhruba 240 km2. Tato krajina prošla devastací v průběhu 20. století, ovšem v 17. a 18. měl... [DETAIL]
RYCHNOVÁ, Lucie, Šlikovská barokní krajina. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 18–25.
Předmětem příspěvku je krajina panství Františka Josefa Šlika (1656–1740) ve východních Čechách (Kopidlno, Staré Hrady, Veliš, Vokšice). Pozornost bude upřena zejména na komponovanou krajinu velišsko-vokšického panství, kde vznikl soubor kaplí, které byly vzájemně propojeny pohledovými osami. Součástí tohoto souboru byl i vrchnostenský dvůr se zámečkem ve Vokšicích. Této krajinné kompozici se z hlediska jejího formálního řešení... [DETAIL]
BALÁŽOVÁ, Barbara, Handštajn pro Josefa II. – na stůl zmenšená industriální krajina středoslovenských báňských měst. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 26–35.
V rámci koncepce raně novověké kunstkammer, ve které nejsou objekty umísťované podle typu, ale v síti významů, a ve které nejen malby, sochy, umělecké řemeslo, antické i exotické mince, medaile a cennosti, ale například i zvířata, ovoce, semena, horniny a minerály, hudební nástroje, hodiny a technické instrumenty, reprezentovaly základní kategorie Naturalia, Artificialia, Scientifica a Antiquitatis, byl handštajn ukázkovým příkladem raritního objektu... [DETAIL]
ADAMCOVÁ, Kateřina, Sochy v barokní krajině: panství Jezeří-Nové Sedlo. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 36–46.
Příspěvek se věnuje souboru sochařských děl, která vznikla za posledního člena jezerské rodové větva Lobkowiczů Oldřicha Felixe na počátku 18. století. Podrobně je zde představeno exteriérové sochařské vybavení zámku Jezeří, především monumentální portál s dvojicí Herkulů, který vznikl po požáru zámku roku 1713 a který je téměř soudobou paralelou dvou vynikajících děl v Praze, portálu Clam-Gallasova a Morzinského paláce. Spojení... [DETAIL]
OLŠOVSKÝ, Jaromír, Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 47–56.
Příspěvek charakterizuje podíl sochařských děl na charakteru venkovské krajiny ve Slezsku, konkrétně v západní části Rakouského Slezska v době baroka. I když zde nechyběla šlechtická vrchnostenská sídla, často s barokními zahradami, u nichž můžeme předpokládat podíl sochařské výzdoby, do dnešní doby se z tohoto sochařského fondu téměř nic nedochovalo. Výjimkou je soubor mytologických a alegorických soch (pocházející ze zahrady zámku v... [DETAIL]
GAŽI, Martin, Balvan neboli zbožnost. Barokní poutní místo Svatý Kámen u Rychnova nad Malší ve středoevropských souvislostech. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 57–66.
Studie analyzuje proměny poutního areálu Panny Marie Sněžné u Svatého kamene (Maria Schnee beim Heiligen Stein), vystavěného nedaleko jihočeského příhraničního městečka Rychnov nad Malší (. S využitím dosud nepublikovaného stavebněhistorického průzkumu z roku 1975 a nově uchopených písemných i ikonografických pramenů studie interpretuje stavební vývoj poutního místa odlišně od závěrů stávající odborné literatury. „Sakrální okrsek“... [DETAIL]
FIORE, Camilla S., Barokní krajina v Římě a jeho okolí v 17. století. Přírodní a architektonické místo: případ Mentorella. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 67–73.
Příspěvek charakterizuje podíl sochařských děl na charakteru venkovské krajiny ve Slezsku, konkrétně v západní části Rakouského Slezska v době baroka. I když zde nechyběla šlechtická vrchnostenská sídla, často s barokními zahradami, u nichž můžeme předpokládat podíl sochařské výzdoby, do dnešní doby se z tohoto sochařského fondu téměř nic nedochovalo. Výjimkou je soubor mytologických a alegorických soch (pocházející ze zahrady zámku v... [DETAIL]
MACEK, Petr, Barokní architektura Podkrušnohoří. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 74–86.
Článek je přehledovým, chronologicky uspořádaným shrnutím nejvýraznějších architektonických počinů vzniklých v 17. a 18. století v oblasti Podkrušnohoří. Kromě všeobecně známých realizací se zabývá i pracemi zdejších regionálních mistrů a méně známými či přehlíženými stavbami. Na začátku století v oblasti vzniklo několik realizací, které jsou dnes ve stínu tzv. Valdštejnské architektury. Jde především o významné stavební fáze v... [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Typy venkovských kostelů v 17. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 87–98.
Stať se věnuje rozdílům mezi městskou a venkovskou sakrální architekturou v Čechách a na Moravě v době mezi koncem Třicetileté války a devadesátými lety 17. století. Vychází přitom z jednoduchého předpokladu, že autoři kostelů ve městech, na významných poutních místech nebo ve velkých klášterech řešili úlohy jiné povahy než autoři kostelů pro vesnice a venkovská městečka. Kostely na venkově používaly méně početné obce křesťanů než kostely ve... [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Čechy, země oválů, aneb pět zastavení na cestě oválu barokními Čechami. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 99–114.
Příspěvek se v několika kapitolách zabývá tématem oválného půdorysu v sakrální architektuře 17. a 18. století v Čechách, jeho východisky a způsoby užití. V úvodu se věnuje otázce, zda pro potřeby tématu rozlišovat pojem oválu a elipsy – dochází k závěru, že jde o geometricky zásadně odlišné útvary a že v drtivé většině případů byl v praxi užíván ovál. V první části článek na základě podkladů shromážděných Jarmilou Krčálovou... [DETAIL]
MÁDL, Martin, Všichni svatí z Heřmánkovic: lidové, nebo evropské umění?. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 115–122.
Venkovský kostel Všech svatých v Heřmánkovických patří do skupiny kostelů vybudovaných na začátku 18. století na klášterním panství benediktinského kláštera v Broumově. Zatímco zajímavé, dynamicky utvářené architektuře kostela, připsané Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi, historikové umění věnovali zaslouženou pozornost, jeho vnitřní nástropní malířské výzdobě, která je dílem broumovského malíře Johanna Hausdorfa z roku 1736, se dostalo pouze... [DETAIL]
VOJTĚCHOVSKÝ, Jan; VAŘEJKOVÁ, Barbora; SVOBODA, David, Malířská technika mezi centrem a venkovem. K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 123–131.
Cílem této studie bylo porovnání techniky dosud zcela neznámého regionálního malíře Johanna Hausdorfa a věhlasného barokního freskaře Cosmy Damiana Asama, jenž mohl být přímým či nepřímým Hausdorfovým učitelem. Srovnání proběhlo na základě analýzy výsledků restaurátorských a přírodovědných průzkumů dvou nástropních maleb připisovaných Johannu Hausdorfovi a studie techniky nástropní malby Cosmy Damiana Asama v katedrále ve Freisingu od Jürgena... [DETAIL]
MICHALČÁKOVÁ, Jana, Středověká cisterciácká krajina coby hranice. Příklad Moravy a Papežského státu na počátku XIII. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 132–136.
Příspěvek slouží jako jistý epilog k tématu věnovanému krajině v baroku, protože otevírá velké související téma – kulturní krajinu ve středověku. Článek nemá podobu autoritativního výkladu, ale spíše souboru otázek, které mají načrtnout směr dalších možných úvah při snaze o poznání této dosud velmi málo prozkoumané tematické oblasti. V první části se zabývá otázkou, zda může existovat cisterciácké genius loci a jeho možný základ... [DETAIL]
GOJDA, Martin, Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 137–144.
Současný pokročilý stav rozvoje dálkového archeologického průzkumu v mnoha evropských zemích dokládají dvě důležité skutečnosti: jednak význam, který tomuto oboru přisuzují sami archeologové, a jednak mezinárodní spolupráce, která se kontinuálně rozvíjí, oslovuje nemalou část evropské odborné veřejnosti a pomáhá etablovat tento nedestruktivní obor na širším evropském území. Jednou ze zemí, která v postkomunistické éře (a dokonce již před... [DETAIL]

Různé

KOUŘILOVÁ, Danuše; MATĚJ, Miloš; ZEZULA, Michal, Ohlédnutí za architektem Leopoldem Plavcem. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 145–146 [DETAIL]
HONYS, Vít, Kaple sv. Víta v Sinutci jako příklad rustikalizované centralizující tendence řešení interiéru. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 146–148 [DETAIL]
VLNAS, Vít, Příspěvek k malířskému dílu Josefa Berglera. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 148–151 [DETAIL]
JANČO, Milan, Virtuální návrat manželů Trčkových na zámek Žleby. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 151–153 [DETAIL]
TICHÁ, Jana, Krajina historická a kulturní, komponovaná, barokní, industriální..., ale také nedostatečně chráněná. Prezentační téma NPÚ roku 2017. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 153–155 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti. Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 155–164 [DETAIL]
RYCHNOVÁ, Lucie, Barokní krajina jako dílo. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 164–165 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Santini ve Slapech aneb jak udělat odbornou knihu pro laického čtenáře. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 168–169 [DETAIL]
VÍCHA, František, Řemeslná obnova historických staveb a předmětů kulturního dědictví. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 170–171 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra; BALSKÝ, Jiří, Společný workshop Agentury ochrany přírody a krajiny a Národního památkového ústavu. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 172–173 [DETAIL]
MACHAČKO, Luboš, Restaurování a ochrana uměleckých děl 2016 - originál, kopie, faksimile. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 173 [DETAIL]